Opatření rektora č. 37/2022

Název:

Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově a vyhlášení 12. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

15. listopadu 2022

OR č. 37/2022 ve znění OR č. 47/2023 ÚPLNÉ ZNĚNÍ


Čl. 1 Úvodní ustanovení


Tyto Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (dále jen „Soutěž SVV“) upravují náležitosti Soutěže SVV, o kterých tak stanoví Grantový řád Univerzity Karlovy (dále jen „Grantový řád“ a „univerzita“ nebo „UK“) a další podrobnosti o Soutěži SVV.


Čl. 2 Základní ustanovení


Specifickým vysokoškolským výzkumem se rozumí výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. V souladu s právními předpisy se stanovují následující podmínky Soutěže SVV:

  a. 

hlavním řešitelem projektu je akademický pracovník UK,

  b. 

dalšími členy řešitelského týmu jsou minimálně tři studenti doktorských studijních programů, dále jimi mohou být studenti magisterských studijních programů UK, akademičtí pracovníci nebo vědečtí, výzkumní a vývojoví anebo další tvůrčí pracovníci UK,

  c. 

počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu,

  d. 

soutěž je vypsána pro rok 2023,

  e. 

projekt může být ve formě studentského vědeckého projektu, nebo studentské vědecké konference,

  f. 

podpora studentského vědeckého projektu může činit minimálně 400 tis. Kč ročně, nejvýše však 3 000 tis. Kč ročně, podpora studentské vědecké konference nejvýše 1 000 tis. Kč ročně,

  g. 

podíl osobních nákladů nebo výdajů včetně stipendií studentů doktorských nebo magisterských studijních programů na celkových osobních nákladech nebo výdajích včetně stipendií hrazených v rámci způsobilých nákladů1 projektu činí minimálně 75 %; na studentské vědecké konference se tento požadavek nevztahuje,

  h. 

podíl prostředků, které lze přidělit fakultě na studentské vědecké konference, činí nejvýše 20 % z celkových prostředků přidělených dané fakultě2,

  i. 

prostředky pro zabezpečení Soutěže SVV se zvlášť nevyčleňují.


Čl. 3 Podávání návrhů projektů a rozdělení finančních prostředků


 1. Způsob podávání návrhů projektů upravuje opatření rektora k vyhlášení příslušného kola soutěže. Účast jednoho studenta ve dvou nebo více projektech není přípustná, nejde-li o osobu studující ve více doktorských studijních programech současně.

 2. Jde-li o studentský vědecký projekt, pak jeho návrh obsahuje:

    a. 

  popis projektu,

    b. 

  plánovaný počet členů řešitelského kolektivu – studentů doktorských a magisterských studijních programů a akademických a vědeckých pracovníků, popř. jmenovitý seznam jeho klíčových osob,

    c. 

  stručný životopis hlavního řešitele, včetně nejdůležitějších publikací za posledních deset let,

    d. 

  specifikace požadovaných finančních prostředků,

    e. 

  vyjádření děkana fakulty (čl. 4 odst. 1),

 3. Jde-li o projekt studentské vědecké konference, pak její návrh obsahuje:

    a. 

  stručnou charakteristiku konference:

  • organizátor,

  • účel konference,

  • cílová skupina,

  • přepokládaný počet aktivních účastníků – studentů doktorských nebo magisterských studijních programů, akademických a vědeckých pracovníků,

  • místo a termín konání,

    b. 

  specifikace požadovaných finančních prostředků,

    c. 

  předpokládané rozdělení prostředků na jednotlivé fakulty, jde-li o projekt vícefakultní studentské konference,

    d. 

  vyjádření děkana fakulty (čl. 4 odst. 1).

 4. Finanční prostředky se dělí na:

    a. 

  mzdové prostředky a ostatní osobní náklady,

    b. 

  odvody na sociální a zdravotní pojištění ve výši stanovené právními předpisy a na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 %,

    c. 

  stipendia3,

    d. 

  provozní náklady, náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné a služby,

    e. 

  doplňkové a režijní náklady ve výši maximálně 20 % nákladů uvedených pod písmeny a) až d),

    f. 

  detaily uznatelnosti prostředků v písm. d) mohou být upraveny ve smlouvě dle čl. 4, odst. 4


Čl. 4 Posuzování návrhů, smlouva


 1. Děkan fakulty se vyjadřuje zejména ke skutečnosti, zda

    a. 

  navrhovaný projekt je v souladu se strategickým záměrem fakulty,

    b. 

  lze zajistit potřebné provozní zázemí prostřednictvím pracovišť fakulty a

    c. 

  personální složení řešitelského týmu je přiměřené stanoveným cílům.

 2. Návrh projektu je posouzen Grantovou radou UK, která zejména hodnotí, zda

    a. 

  projekt je v souladu se strategickým záměrem univerzity,

    b. 

  projekt splňuje kritéria Soutěže SVV a

    c. 

  odborná úroveň řešitele a finanční náklady jsou přiměřené stanoveným cílům.

  Návrh projektu, který neobsahuje všechny údaje, a kde nebyla zjednána na výzvu náprava, nebude hodnocen.

 3. Návrh na udělení, neudělení nebo ukončení projektu předkládá Grantová rada rektorovi; v případě udělení je součástí stanoviska Grantové rady návrh výše přidělených prostředků.

 4. Přidělení finančních prostředků a hospodaření s nimi upravuje smlouva uzavíraná mezi univerzitou, fakultou a hlavním řešitelem.


Čl. 5 Vyhlášení, podávání přihlášek

 1. 12. kolo projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (dále jen „Soutěž SVV“, „UK“) se pro rok 2023 vyhlašuje dnem 1. ledna 2023.

 2. Přihlášky projektů se podávají prostřednictvím formulářů dostupných na www.cuni.cz/uk-3362.html.

 3. Lhůtu pro podání přihlášek projektů na fakultě stanoví její děkan, a to před termínem uvedeným v odst. 4.;

 4. Fakulta je povinna doručit přihlášky projektů na rektorát do 15. února 2023.


Čl. 6 Posouzení přihlášek Grantovou radou UK, zveřejnění výsledků


 1. Grantová rada UK přihlášky podle čl. 4 odst. 2 Zásad Soutěže SVV posoudí a návrhy na udělení nebo neudělení projektů předloží rektorce nejpozději do 20. března 2023.

 2. Výsledky Soutěže SVV budou zveřejněny nejpozději do čtrnácti dnů ode dne schválení rozpočtu UK Akademickým senátem UK.


Čl. 7 Průběžná a závěrečná zpráva


 1. Průběžná a závěrečná zpráva obsahuje zejména

    a. 

  celkové slovní zhodnocení výsledků a přínosů,

    b. 

  seznam obhájených kvalifikačních prací členů řešitelského týmu, jde-li o studentský vědecký projekt,

    c. 

  seznam publikačních a jiných výstupů, jejichž autory jsou studenti řešitelského týmu,

    d. 

  přehled vynaložených finančních prostředků.

 2. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích projektů se podávají písemně, a to prostřednictvím formulářů dostupných na www.cuni.cz/uk-3362.html.

 3. Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanoví děkan, a to před termínem uvedeným v odst. 4.

 4. Lhůta pro podání závěrečných zpráv na rektorát se stanovuje na 15. únor 2024.


Čl. 8 Závěrečná ustanovení


Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. listopadu 2022.


Tímto opatřením se ruší opatření rektora č. 5/2019.V Praze dne 4. listopadu 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka


.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoznámky

1

§ 7 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb. a usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 1. srpna 2009.


2

Za předpokladu, že v rozpočtu UK na příslušný rok jsou prostředky učené pro Grantovou agenturu univerzity alespoň rovny prostředkům určeným pro Soutěže SVV.

3

čl. 6 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.Poslední změna: 23. listopad 2023 20:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám