Opatření rektora č. 24/2022

Název:

Statut Stipendia Václava Havla

K provedení:

§ 91 odst. 4 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a čl. 11 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

Gestor:

Odbor zahraničních vztahů

Účinnost:

1. června 2022


Statut Stipendia Václava Havla

Čl. 1 - Preambule

 1. Na Univerzitě Karlově (dále jen “univerzita”) se zřizuje Stipendium Václava Havla.

 2. Stipendium Václava Havla je určeno zahraničním studentům, jimž represe totalitních, autoritářských a nesvobodných režimů kdekoliv na světě ztěžuje nebo přímo znemožňuje studium. Jeho smyslem je poskytnout příležitost studovat těm, kterým byla nelegitimně odepřena, jsou dlouhodobě vystaveni tlaku a represím nebo musí čelit šikaně ze strany státu a úřadů.

 3. O Stipendium Václava Havla mohou žádat studenti a osoby ze zemí, ve kterých dochází podle hodnocení všeobecně respektovaných humanitárních organizací k soustavnému porušování lidských práv a svobod, jakož i k útlakům, šikaně nebo represím ze strany státu, jež vedou k diskriminačním opatřením ve vztahu k získávání vzdělání.

 4. Stipendium Václava Havla se poskytuje ve formě

    a. 

  stipendia na podporu studia v České republice podle § 91 odst. 4 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a čl. 11 Stipendijního řádu univerzity (dále jen „stipendium“),

    b. 

  příspěvku pro účastníky programů celoživotního vzdělávání (dále jen „příspěvek“).


Čl. 2 - Rada Stipendia Václava Havla

 1. Žádosti o přiznání Stipendia Václava Havla projednává a individuálně posuzuje Rada Stipendia Václava Havla (dále jen „Rada“).

 2. Předsedou Rady je prorektor pro zahraniční záležitosti. Další členy Rady jmenuje rektor na základě návrhů Akademického senátu Univerzity Karlovy, humanitárních organizací a z vlastního podnětu.

 3. Jednání Rady se svolává dle potřeby.


Čl. 3 - Stipendium

 1. Stipendium Václava Havla je určeno cizincům nebo osobám bez státní příslušnosti, kteří doloží relevantními dokumenty represi či perzekuci v mateřské zemi (např. potvrzením neziskové organizace, záznamem z policie, potvrzením o ukončení studia na vysoké škole či čestným prohlášením s odůvodněním nemožnosti studia apod.).

 2. Výši stipendia stanoví rektor tak, aby stipendium pokrylo nezbytné náklady spojené s ubytováním a stravováním v univerzitních zařízeních i základní náklady spojené se studiem a pobytem v České republice.

 3. Stipendium se přiznává na standardní dobu studia ve studijním programu, k jehož studiu je student zapsán.

 4. Stipendium lze přiznat pouze studentovi univerzity, který byl přijat na základě přijímacího řízení ke studiu na některou z fakult univerzity.

 5. Žádost o přiznání stipendia se podává prostřednictvím děkana nebo jím pověřeného proděkana ve dvou termínech: k 31. březnu a 31. říjnu kalendářního roku, který ji doručuje na rektorát univerzity k rukám předsedy Rady.

 6. Přílohami žádosti jsou: kopie přihlášky ke studiu na fakultě univerzity, životopis žadatele, osobní dopis žadatele pro Radu SVH, transkript dosavadních studijních výsledků, příp. kopie diplomu o nejvyšším dosaženém vzdělání a dokumenty potvrzující represi či perzekuci podle čl. 3 odst. 1.

 7. K žádosti o přiznání Stipendia Václava Havla je žadatel povinen doložit potvrzení o výši jiné finanční podpory na studium, kterou pobírá (zejména od nadace, humanitární organizace, z evropských a jiných projektů). Rada SVH může na základě těchto údajů stipendium nepřiznat nebo krátit výši stipendia. Pokud žadatel jinou finanční pomoc nepobírá, doloží o této skutečnosti čestné prohlášení.

 8. Student, kterému bylo Stipendium Václava Havla přiznáno, je k 31. říjnu každého následujícího akademického roku studia povinen doložit potvrzení o výši jiné finanční podpory na studium, pokud takovou nově pobírá (zejména od nadace, humanitární organizace, z evropských a jiných projektů). Rada SVH může na základě těchto údajů dát podnět k zahájení řízení o odnětí stipendia nebo k řízení o zkrácení výše přiznaného stipendia. Pokud žadatel i nadále jinou finanční pomoc nepobírá, doloží o této skutečnosti čestné prohlášení pro daný akademický rok. Originál dokladu předává prostřednictvím podatelny fakulty pověřené osobě na fakultě, která dále informuje Radu SVH.

 9. Na základě vyjádření Rady rozhodne rektor o tom, zda budou prostředky na stipendium uvolněny. Děkan vydá rozhodnutí o přiznání stipendia až po zápisu žadatele do studia.

 10. Stipendium fakulta vyplácí měsíčně na účet žadatele, vždy do 15. dne v měsíci, včetně období prázdnin.

 11. Stipendium nelze studentovi přiznat ani vyplácet v těchto případech:

    a. 

  po dobu přerušení studia, přičemž v případě přerušení studia pouze na část kalendářního měsíce, činí výše stipendia poměrnou část podle počtu dní, během kterých student studoval, nebo

    b. 

  v případě překročení standardní doby studia.


Čl. 4 - Příspěvek

 1. Příspěvek je určen cizincům nebo osobám bez státní příslušnosti na podporu jejich účasti v programu celoživotního vzdělávání, resp. k přípravě ke studiu v českém jazyce na Univerzitě Karlově poskytované Ústavem jazykové a odborné přípravy (ÚJOP) a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v programu Česká studia (FFUK).

 2. Výši příspěvku stanoví rektor tak, aby příspěvek pokryl nezbytné náklady spojené s ubytováním a stravováním v univerzitních zařízeních i základní náklady spojené s účastí na programu celoživotního vzdělávání a pobytem v České republice.

 3. Příspěvek CŽV lze přiznat na dobu trvání jednoho programu celoživotního vzdělávání organizovaného ÚJOP a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v programu Česká studia (FFUK) jako přípravný kurz ke studiu na univerzitě uskutečňovaný podle čl. 3 Řádu celoživotního vzdělávání univerzity.

 4. Příspěvek lze přiznat pouze osobě, která byla přijata k programu celoživotního vzdělávání podle odstavce 3.

 5. Každá žádost o příspěvek je posuzována individuálně.

 6. Žádost o přiznání příspěvku se podává ve lhůtách pro podání přihlášky k účasti v programu celoživotního vzdělávání podle odstavce 3 prostřednictvím děkana nebo jím pověřeného proděkana, který ji doručuje na rektorát univerzity, k rukám předsedy Rady. Součástí žádosti je i konkrétní odůvodnění skutečností podle čl. 1 odst. 2 a 3. Přílohou žádosti je kopie přihlášky k programu celoživotního vzdělávání podle odstavce 3, životopis žadatele, osobní dopis žadatele pro Radu SVH, dále dokumentace o oboru, který student dosud studoval (transkript dosavadních studijních výsledků, příp. kopie diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání) a dokumenty potvrzující represi či perzekuci podle čl. 3 odst. 1.

 7. K žádosti o přiznání příspěvku je žadatel povinen dodat potvrzení o výši jiné finanční podpory, kterou pobírá (zejména od nadace, humanitární organizace, z evropských a jiných projektů). Pokud žadatel jinou finanční pomoc nepobírá, doloží o této skutečnosti čestné prohlášení.

 8. Na základě vyjádření Rady rozhodne rektor o tom, zda budou prostředky na příspěvek uvolněny. Děkan fakulty nebo ředitel ÚJOP příspěvek přizná až po zápisu žadatele do programu celoživotního vzdělávání.

 9. Příspěvek fakulta nebo ÚJOP vyplácí měsíčně na účet žadatele, vždy do 15. dne v měsíci, včetně období prázdnin.

 10. Příspěvek nelze přiznat ani vyplácet, došlo-li k přerušení nebo ukončení studia účastníka v programu celoživotního vzdělávání podle odstavce 3.

 11. Příspěvek lze pobírat po dobu maximálně dvou akademických roků. Na začátku každého akademického roku je pak žadatel, kterému byl příspěvek přiznán, povinen doložit potvrzení o výši jiné finanční podpory, pokud takovou nově pobírá (zejména od nadace, humanitární organizace, z evropských a jiných projektů). Pokud žadatel i nadále jinou finanční pomoc nepobírá, doloží o této skutečnosti čestné prohlášení pro daný akademický rok. Originál dokladu předává prostřednictvím podatelny fakulty pověřené osobě na fakultě, která dále informuje Radu SVH.


Čl. 5 - Společná ustanovení

 1. O tom, zda budou na Stipendium Václava Havla pro nové žadatele v daném kalendářním roce uvolněny prostředky, rozhoduje rektor, který též může stanovit nejvyšší možný počet nově přiznaných stipendií nebo příspěvků.

 2. Ekonomický odbor rektorátu univerzity zajišťuje refundaci prostředků příslušným fakultám a ÚJOP na stipendium a na příspěvek.

 3. Fakulty a ÚJOP jsou povinny oznámit ukončení nebo přerušení vyplácení stipendia a příspěvku ekonomickému odboru rektorátu do osmi dnů od vzniku takové skutečnosti.

 4. Administrativní úkony spojené s udělováním víz a s povolením k dlouhodobému pobytu, zajištění zdravotního pojištění, jakož i další praktické záležitosti nutné k tomu, aby se žadatel mohl účastnit programu celoživotního vzdělávání nebo na univerzitě studovat, pomáhají zajistit UK Point, ÚJOP a zahraniční oddělení FFUK ve spolupráci s humanitárními organizacemi.

 5. Administrativní a organizační zabezpečení agendy Stipendia Václava Havla, včetně informování o možnosti získat stipendium nebo příspěvek, zajišťuje odbor zahraničních vztahů rektorátu univerzity, který o této možnosti pravidelně informuje příslušné humanitární organizace, fakulty, UK Point, ÚJOP a odbor vnějších vztahů rektorátu univerzity.

 6. Právní odbor rektorátu univerzity ve spolupráci s odborem pro studium a záležitosti studentů poskytují konzultace výše uvedeným odborům rektorátu.


Čl. 6 - Závěrečná ustanovení

 1. Stipendium Václava Havla je jedním z projektů univerzity (vedle projektů Europaeum Václava Havla v evropských studiích a Edice Václava Havla), který nese jméno Václava Havla.

 2. Stipendium se zřizuje s výslovným souhlasem paní Dagmar Havlové.

 3. Toto opatření se vydává po předchozím vyjádření Akademického senátu Univerzity Karlovy ze dne 13. května 2022.

 4. Zrušuje se opatření rektora č. 47/2020.

 5. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2022.
V Praze dne 27. května 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka

.pdf ke stažení

.doc ke stažení

Poslední změna: 21. březen 2023 16:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám