Opatření rektora UK v roce 2016

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.

English versions are available here.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2016

Statut ceny Arnošta z Pardubic pro vynikajícího vyučujícího UK a za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově

-

1. 2. 2016

OSZS

2/2016

Změna opatření rektora 13/2015, kterým se vydávají zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů 

[zrušeno OR č. 37/2017]

-

1. 2. 2016

3/2016

Harmonogram akademického roku 2016/17

[zrušeno OR č. 14/2017]

čl. 3 odst. 1. a 2. Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

19. 2. 2016

4/2016

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2017/2018

[zrušeno OR č. 15/2017]

čl. 4 odst. 1. a čl. 5 odst. 1. Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy

Řád přijímacího řízení (dále jen „ŘPŘ UK“)

19. 2. 2016

5/2016

Změna opatření rektora č. 50/2014 o poskytování příspěvku univerzity ze sociálního fondu na školkovné a na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu

[zrušeno OR č. 30/2018]


Čl. 16b odst. 3 písm. b) a e) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy

1. 3. 2016

EO

6/2016

Česko - čínské centrum Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 37/2019]

-

15. 3. 2016

PO

7/2016

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 5. 2016


8/2016

Změna opatření rektora č. 12/2015

[zrušeno OR č. 45/2017]

-

1. 5. 2016

9/2016

Podmínky doktorského studia pod dvojím vedením disertační práce

[zrušeno OR č. 57/2017]

Čl. 11 odst. 2 a čl. 19 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

1. 5. 2016

10/2016

Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu

[zrušeno OR č. 68/2017]

Čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

1. 9. 2016

11/2016

Institut pro studium strategických regionů při Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 58/2021]

-

16. 5. 2016


FF UK

12/2016

Změna Opatření rektora č. 26/2014 o zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 28/2018]

Čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

1. 7. 2016

IPSC

13/2016

Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Fakulty humanitních studií

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 7. 2016

14/2016

Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

15. 6. 2016

15/2016

Zásady soutěže Primus

[zrušeno OR č. 17/2017]

-

15. 6. 2016

16/2016

Zásady programů Progres

[změněno OR č. 9/2018]

[změněno OR č. 39/2019]

[zrušeno OR č. 52/2020]

-

15. 6. 2016

OVaV

17/2016

Změna opatření rektora č. 36/2009 ve znění opatření rektora č. 16/2010

[zrušeno OR č. 5/2019]

Čl. 6a odst. 1 Grantového řádu Univerzity Karlovy

1. 9. 2016

OVaV

18/2016

Postup při uveřejnění smluv v registru smluv

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

1. 7. 2016

PO

19/2016

Vyhlášení 14. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2017)

[zrušeno OR č. 48/2021]

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

1. 9. 2016

OVaV

20/2016

Změna Opatření rektora č. 34/2009

[zrušeno OR č. 41/2017]

Čl. 2 odst. 2 Grantového řádu Univerzity Karlovy

1. 9. 2016

21/2016

Pravidla podpory studentů a uchazečů o studium s uděleným azylem v akademickém roce 2016/17

[zrušeno OR č. 37/2018]

-

1. 7. 2016

IPSC

22/2016

Vyhlášení 1. ročníku soutěže Primus UK (rok 2017)

[zrušeno OR č. 19/2017]

čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

20. 7. 2016

23/2016

Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

[zrušeno OR č. 13/2017]

Čl. 18a odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 7 Rigorózního řádu UK

1. 2. 2017, s výjimkou ust. čl. 13 odst. 1., které nabývá účinnosti 31. 12. 2016

24/2016

Knihovní řád Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 21/2017]

[zrušeno OR č. 51/2018]

Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění

1. 10. 2016

ÚK

25/2016

Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2016/2017

[zrušeno OR č. 54/2017]

Čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2016

26/2016

Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2016/2017

[zrušeno OR č. 49/2017]

Čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2016

27/2016

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 18/2017]

[zrušeno OR č. 30/2020]

-

1. 10. 2016

OVZ

28/2016

Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora publikovaného výsledku na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 24/2018]

-

15. 10. 2016

OVaV, ÚVT a ÚK

29/2016

Postup při podávání žádostí o přidělení podpory malého rozsahu (de minimis)

-

1. 1. 2017

EO

30/2016

Zásady udělování výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ

[zrušeno OR č. 1/2023]

-

15. 10. 2016

OVaV

31/2016

Pravidla jednotného vizuálního stylu Univerzity Karlovy

Čl. 56 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

1. 1. 2017

OVV

32/2016

Svěření nemovitého majetku do správy Přírodovědecké fakulty

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2016

33/2016

Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

-

1. 1. 2017

OZV

34/2016

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2017

[zrušeno OR č. 69/2017]

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021


30. 11. 2016

35/2016

Vyhlášení 8. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (rok 2017)

[zrušeno OR č. 70/2017]

Čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově


1. 12. 2016

36/2016

Obsah průběžné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center a další podrobnosti o způsobu jejího předkládání a hodnocení

[zrušeno OR č. 43/2019]

čl. 8 odst. 5 Zásad Univerzitních výzkumných center

1. 1. 2017

OVaV

37/2016

Změna Opatření rektora č. 26/2014 o zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově, ve znění Opatření rektora č. 12/2016


- úplné znění (příloha OR 37/2016)

[zrušeno OR č. 28/2018]

-

1. 1. 2017

IPSC


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní techniky


Poslední změna: 10. leden 2024 08:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám