Opatření rektora č. 11/2016

Název:

Institut pro studium strategických regionů při Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Účinnost:

16. 5. 2016

[zrušeno OR č. 58/2021]

Institut pro studium strategických regionů při Univerzitě Karlově


Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. V návaznosti na zvyšující se potřebu České republiky efektivně hájit své zájmy  a zároveň využívat ekonomické, právní, sociální a vzdělávací příležitosti v rámci strategických regionů, za které jsou považovány jako prioritní Blízký a Střední východ a severní Afrika, středovýchodoasijský areál, jihovýchodoevropský a kavkazský region – zřizuje se se Institut pro studium strategických regionů při Univerzitě Karlově (dále jen „ISSR“ nebo „Institut“).

 2. Cílem činnosti ISSR je zejména výzkum, příprava metodických a analytických materiálů a různé formy vzdělávání odborníků pro praxi, navazující na dlouhodobou intenzivní vědeckou činnost a spoléhající na širokou odbornou základnu. 


Čl. 2 Činnost Institutu

Institut podporuje, koordinuje a řídí plnění úkolů zejména v těchto oblastech:


  a. 

zajištění výzkumu v oblasti sociálního, právního, ekonomického, kulturního a politického vývoje a bezpečnostní situace strategických regionů,

  b. 

šíření znalostí o jejich politických, historicko-kulturních, ekonomických, právních a sociálních reáliích prostřednictvím spolupráce s výzkumnými, politickými, kulturními a vzdělávacími institucemi,

  c. 

vytváření společných výzkumných konsorcií pro přípravu grantů, projektů a konferencí k tématům společného zájmu s důrazem na ekonomickou a vědeckou spolupráci, včetně publikace výstupů výzkumu na mezinárodní úrovni,

  d. 

zprostředkování lepšího poznání České republiky partnerům z akademických, státních a hospodářských institucí ve strategických regionech,

  e. 

získávání studentů z těchto regionů, ale také z partnerských institucí v EU, ke studiu na Univerzitě Karlově, včetně hostujících doktorandů a postdoktorandů,

  f. 

usnadnění studijních výjezdů studentům a akademickým pracovníkům Univerzity Karlovy a vládním stipendistům,

  g. 

spolupráce s pracovišti v rámci Evropy, USA, Kanady, Austrálie, Latinské Ameriky a dalších, které se zabývají totožnou problematikou, zejména s univerzitami a partnery, kteří se otázkám strategických regionů věnují.


Čl. 3 Řízení Institutu

 1. Činnost Institutu řídí Rada, jejíž členy jmenuje a odvolává rektor po projednání s garantující fakultou, kterou se pro účely tohoto opatření rozumí Filozofická  fakulta Univerzity Karlovy ( dále jen „FF UK“).

 2. Rada má 13 členů, včetně předsedy, místopředsedy a výkonného tajemníka, z toho 7 členů jsou zástupci FF UK, ostatních 6 členů zastupuje ostatní fakulty a instituce; z toho nejméně dva členové Rady jsou zástupci zahraničních spolupracujících institucí.

 3. Předsedou Rady je zpravidla děkan FF UK nebo jím zmocněná osoba, místopředsedou je člen Rady, zvolený hlasováním členů Rady.

 4. Za administrativní a organizační zabezpečení činnosti Rady zodpovídá výkonný tajemník, kterého na  návrh garantující fakulty, jmenuje rektor.

 5. Výkonný tajemník Rady vede agendu spojenou s činností Rady a archivuje všechny její dokumenty v souladu s právními předpisy.

 6. Garantem činnosti centra je FF UK.

 7. Institut podává roční hodnotící zprávu o své činnosti rektorovi.


Čl. 4 Součásti Institutu

 1. Základem ISSR je Centrum pro studium strategických regionů FF UK, V rámci jeho obsahové působnosti a vytyčených témat se mohou vytvářet pracovní skupiny na bázi mezifakultní spolupráce, které se mohou stát součástmi ISSR.

 2. O rozšíření počtu součástí ISSR rozhoduje garantující fakulta.


Čl. 5 Jednání Rady

 1. Rada zasedá podle potřeby, nejméně však 2krát ročně. Zasedání svolává a řídí předseda Rady, nebo v jeho zastoupení místopředseda Rady.

 2. Členové Rady jsou na zasedání zváni vždy písemně. Pozvánka musí být zaslána nejpozději deset pracovních dnů před konáním zasedání.

 3. Předseda Rady je povinen svolat zasedání Rady do pěti pracovních dnů, pokud jej o to požádá třetina členů Rady, tedy minimálně 5 členů.

 4. Předseda Rady nebo jiná zmocněná osoba může být při jednání Rady zastoupena náhradníkem. O určeném náhradníkovi je člen Rady povinen před konáním zasedání Rady písemně informovat předsedu Rady a tajemníka Rady. Náhradník má právo hlasovat, nikoliv však jednání Rady řídit.

 5. Členové Rady jsou povinni se jednání Rady účastnit a aktivně se na práci Rady podílet.

 6. Rada je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní nadpoloviční většina všech členů Rady. Rada se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů.

 7. Jednání Rady je neveřejné. Jednání Rady se mohou účastnit osoby, které k jednání přizvala Rada nebo předseda Rady.

 8. Rada se může usnést na podrobnějších pravidlech o jednání Rady.

 9. Zápisy z jednání Rady se zasílají členům Rady.


Čl. 6 Financování

Činnost ISSR je financována z národních, nadnárodních a zahraničních veřejných i privátních zdrojů, jakož i vlastních prostředků garantující fakulty , dalších participujících  fakult a institucí, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.


Čl. 7 Závěrečná ustanovení


Toto opatření nabývá účinnosti dnem 16. 5. 2016.


V Praze dne 11. května 2016

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poslední změna: 3. leden 2022 15:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám