Opatření rektora č. 10/2016

Název:

Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu

K provedení:

Čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. září 2016

[zrušeno OR č. 68/2017]


Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu

Čl. 1 - Vydávání osvědčení

Absolventům programu celoživotního vzdělávání (dále jen „program“) a mezinárodně uznávaného kurzu (dále jen „kurz“) vydává Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“) osvědčení o absolvování tohoto programu nebo kurzu.


Čl. 2 - Typy osvědčení

Univerzita vydává osvědčení podle zaměření programů (čl. 3 odst. 1 a čl. 7 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy), tj. zájmově, včetně Univerzity třetího věku, na výkon povolání a mezinárodně uznávaný kurz (Opatření rektora č. 5/2011).


Čl. 3 - Společné náležitosti osvědčení

Všechna vydávaná osvědčení musí obsahovat tyto náležitosti:


  a. 

název univerzity a uskutečňovatele programu nebo kurzu,

  b. 

odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy, na základě kterých je osvědčení vydáváno; v osvědčení o absolvování kurzu je namísto odkazu na Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy uveden odkaz na čl. 36 a) Statutu Univerzity Karlovy,

  c. 

evidenční číslo osvědčení,

  d. 

jméno, příjmení, datum a místo narození absolventa programu nebo kurzu,

  e. 

název programu nebo kurzu,

  f. 

datum a místo vydání osvědčení,

  g. 

otisk razítka uskutečňovatele programu; v osvědčení o absolvování kurzu otisk razítka univerzity

  h. 

jméno a podpis uskutečňovatele programu; v osvědčení o absolvování kurzu jméno a podpis uskutečňovatele kurzu a jméno a podpis rektora,

  i. 

logo univerzity tvořené znakem a logotypem; v osvědčení o absolvování kurzu je namísto loga univerzity uveden znak univerzity a znak uskutečňovatele.


K podpisu osvědčení za uskutečňovatele programu jsou zmocněni děkani fakult, ředitelé vysokoškolských ústavů a jiných pracovišť univerzity (čl. 3 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy). K podpisu osvědčení za uskutečňovatele kurzu jsou zmocněni děkani fakult a ředitelé vysokoškolských ústavů.


Čl. 4 - Další náležitosti osvědčení

 1. V osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku je uvedeno, že se jedná o tento typ programu.

 2. Osvědčení o absolvování programu zaměřeného na výkon povolání obsahuje dále tyto náležitosti:

    a. 

  sídlo a IČ univerzity,

    b. 

  číslo akreditace udělené univerzitě,

    c. 

  odkaz na ustanovení příslušného zákona, příp. vyhlášky, na základě kterých je osvědčení vydáváno,

    d. 

  číslo akreditace programu,

    e. 

  rozsah a termín uskutečnění programu.

 3. Osvědčení o absolvování programu zaměřeného na výkon povolání může také v podobě stanovené orgánem udělujícím univerzitě akreditaci dle odstavce 2 obsahovat tyto náležitosti:

    a. 

  bližší specifikace programu (např. pro průběžné vzdělávání, ke splnění kvalifikačních předpokladů, ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, k prohlubování odborné kvalifikace),

    b. 

  informace o vykonání zkoušky/zkoušek, závěrečné zkoušky/zkoušek, o obhajobě závěrečné písemné práce, přičemž tyto informace mohou být obsaženy v příloze k osvědčení,

    c. 

  jméno a podpis předsedy zkušební komise, nebo lektora, anebo garanta.

 4. Osvědčení o absolvování programu zaměřeného zájmově může obsahovat:

    a. 

  informace o vykonání zkoušky/zkoušek, závěrečné zkoušky/zkoušek, o obhajobě závěrečné písemné práce, přičemž tyto informace mohou být obsaženy v příloze k osvědčení,

    b. 

  jméno a podpis předsedy zkušební komise, nebo lektora, anebo garanta.

 5. Text osvědčení o absolvování mezinárodně uznávaného kurzu je dvojjazyčný (čeština/angličtina). V osvědčení je uvedeno, že se jedná o tento typ kurzu, a dále je uveden mezinárodně uznávaný titul, je-li udělen.


Čl. 5 - Evidenční číslo osvědčení

Evidenční číslo osvědčení je uváděno ve formátu AAABBCCCCDDDD, kdy

  a. 

AAA udává zaměření programu nebo kurzu; v případě programu zaměřeného zájmově je v evidenčním číslu uvedena zkratka CVZ, v případě Univerzity třetího věku je uvedena zkratka CVU, v případě programu zaměřeného na výkon povolání je uvedena zkratka CVP a v případě kurzu je uvedena zkratka CVM,

  b. 

BB udává třetí a čtvrté místo RID kódu uskutečňovatele,

  c. 

CCCC udává kalendářní rok absolvování programu nebo kurzu,

  d. 

DDDD udává pořadové číslo osvědčení.


Čl. 6 - Papír pro výrobu osvědčení

 1. Pro výrobu osvědčení o absolvování programu zaměřeného zájmově a mezinárodně uznávaného kurzu je určen list formátu A4 Conqueror LAID světle béžové barvy s gramáží 100g/m2.

 2. Logo univerzity na osvědčení o absolvování programu zaměřeného zájmově je tištěno spolu s ostatním textem osvědčení; znak univerzity je tištěn v barvě definované poměry jednotlivých výtažkových barev soutiskové barvy CMYK, kdy C=0%, M=91%, Y=65%, K=11%.

 3. Znak uskutečňovatele kurzu v osvědčení o absolvování kurzu je tištěn spolu s ostatním textem osvědčení, a to v souladu s Opatřením rektora č. 1/2015 Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity Karlovy. Znak univerzity je tištěn v barvě definované poměry jednotlivých výtažkových barev soutiskové barvy CMYK, kdy C=0%, M=91%, Y=65%, K=11%.

 4. Pro výrobu osvědčení o absolvování programu zaměřeného na výkon povolání je určen list formátu A4 s ochrannými prvky proti padělání. Jedná se o bankovní papír, který je z výroby opatřen vodoznakem a vlákny, na zakázku provedeným, rastrovým podtiskem s irisem a hlubotiskovým znakem univerzity.


Čl. 7 - Podoba osvědčení a tisk osvědčení z Informačního systému Studium

 1. Osvědčení o absolvování programu zaměřeného zájmově jsou přílohami č. 1a, 1b, 1c a 1d tohoto opatření. Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku je přílohou č. 2 tohoto opatření.  Osvědčení o absolvování programu zaměřeného na výkon povolání jsou přílohami č. 3a, 3b a 3c tohoto opatření. Osvědčení o absolvování mezinárodně uznávaného kurzu je přílohou č. 4 tohoto opatření.

 2. Tisk osvědčení o absolvování programu a kurzu je realizován uskutečňovatelem programu a kurzu prostřednictvím Informačního systému Studium.


Čl. 8 - Podpisy na osvědčení

 1. Jméno a podpis uskutečňovatele programu je umístěn při pravém okraji stránky. V případě, že osvědčení je opatřeno také podpisem předsedy zkušební komise, nebo lektora, anebo garanta, je jméno a podpis uskutečňovatele umístěn při levém okraji stránky a jméno a podpis předsedy zkušební komise, nebo lektora, anebo garanta je umístěn při pravém okraji stránky. V případě osvědčení o absolvování kurzu je jméno a podpis rektora při levém okraji stránky a jméno a podpis děkana nebo ředitele vysokoškolského ústavu při pravém okraji stránky.

 2. Osvědčení se podepisuje vlastnoručně. Je doporučeno užití černého světlostálého dokumentního inkoustu.


Čl. 9 - Úplata za vydání osvědčení

 1. Výši úplaty za vydání osvědčení o absolvování programu a kurzu stanoví na základě kalkulace uskutečňovatel programu nebo kurzu.


Čl. 10 - Závěrečná ustanovení a přechodná ustanovení

 1. Do doby výroby papíru pro tisk osvědčení za absolvování programu zaměřeného na výkon povolání (bankovní papír) bude toto osvědčení tištěno na papír, který je určen pro výrobu osvědčení za absolvování programu zaměřeného zájmově.

 2. Ruší se opatření rektora č. 26/2013 ze dne 29. října 2013.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. září 2016.
V Praze dne 10. května 2016

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor.pdf ke stažení (text OR)Přílohy ke stažení:

Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání

- Příloha č. 1a

- Příloha č. 1b

- Příloha č. 1c

- Příloha č. 1d

Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání - Univerzita třetího věku

- Příloha č. 2

Osvědčení o absolvování akreditovaného programu celoživotního vzdělávání

- Příloha č. 3a

- Příloha č. 3b

- Příloha č. 3c

Osvědčení o absolvování mezinárodně uznávaného kurzu

- Příloha č. 4 


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám