Opatření rektora č. 8/2016

Název:

Změna opatření rektora č. 12/2015

K provedení:

-

Účinnost:

1. května 2016

[zrušeno OR č. 45/2017]


Změna opatření rektora č. 12/2015

 1. Opatření rektora č. 12/2015  Postup při posuzování žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem, se mění takto:

  1. Za čl. 6 se vkládá nový čl. 7, který zní:


   „Čl. 7 Splátkový kalendář

   1. Na základě žádosti dlužníka může děkan povolit splátkový kalendář.

   2. Pokud děkan rozhodne o tom, že dlužný poplatek spojený se studiem má být ze strany univerzity vymáhán, vymáhání zajišťuje rektorát. V takovém případě může splátkový kalendář povolit pouze rektor.

   3. Součástí dohody o splátkovém kalendáři je i uznání dluhu.“

  2. Dosavadní čl. 7 se označuje jako čl. 8.

  3. Dosavadní Příloha - Důvody pro prominutí nebo snížení poplatku se označuje jako Příloha č. 1 Důvody pro prominutí nebo snížení poplatku.

  4. Za Přílohu č. 1 se vkládají další dvě přílohy, a to Příloha č. 2  Žádost o splátkový kalendář a Příloha č. 3 Dohoda o splátkovém kalendáři.


 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. května 2016.V Praze dne  22. dubna 2016

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení
Příloha č. 2 - Žádost o splátkový kalendářJá, ……………………………………………………………………, r.č.. ……………………… …..…………………,


bytem ………………………………………………………………………………………………………………………………,  


žádám o splátkový kalendář ke stanovenému poplatku spojenému se studiem/ ke stanoveným poplatkům spojeným se studiem


rozhodnutím rektora Univerzity Karlovy


a to  ze dne ……………….č. j. …………………ve výši……………Kč,  se splatností do ……………………………………


a to  ze dne ……………….č. j. …………………ve výši……………Kč,  se splatností do ……………………………………Žadatelův návrh splátkového kalendáře:


V …………………………………..dne:                                        Podpis:Příloha č. 2 - doc ke stažení


Příloha č. 3


SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ


(Dohoda o splátkách)
1. Univerzita Karlova/ Fakulta..............................................................(název fakulty)

 .....................................................................................................................(adresa)

(dále jen „věřitel“)


2. ..................................................... (jméno, příjmení)

..................................................... (rodné číslo)

..................................................... (bytem)

(dále jen „dlužník“)Čl. I Uznání dluhu

Podpisem této dohody o splátkách dlužník podle § 2053 a § 2054 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uznává dluh specifikovaný v čl. III  této dohody o splátkách a zavazuje se splatit celý dluh prostřednictvím splátek za podmínek uvedených v této dohodě o splátkách. Splátka je uhrazena řádně a včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána na účet věřitele specifikovaný v čl. III této dohody o splátkách.Čl. II Ztráta výhody splátek

Účastníci sjednávají ztrátu výhody splátek ve smyslu ustanovení § 1931 občanského zákoníku, a tedy neuhradí-li dlužník některou z uvedených splátek v dohodnutém termínu splatnosti, ztrácí výhodu dalších splátek a věřitel má právo na vyrovnání celé pohledávky. V tom případě je povinen dlužník uhradit zbývající část dluhu neprodleně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ujednání této dohody o splátkách bylo porušeno.Čl. III Splátkový kalendář

Dlužník se zavazuje, že svůj dluh ve výši ……… Kč, z titulu poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 a/nebo odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoveného rozhodnutím rektora Univerzity Karlovy ze dne……č. j. … se splatností … , věřiteli splní ve … splátkách, dle níže vymezeného splátkového kalendáře:


1. splátka  ve výši……………………Kč splatná do……………….


2. splátka  ve výši……………………Kč splatná do……………….


Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele vedeného u ………., č. …………….. pod variabilním symbolem: …………………V Praze dne ………………………                                      


Podpis věřitele…………………………………….. dlužníka……………………………….Příloha č. 3 - doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám