Opatření rektora č. 45/2017

Název:

Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

K provedení:

Čl.  3 odst. 5 a čl. 4 odst. 3  přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy Poplatky spojené se studiem

Účinnost:

1. července 2017

[změněno OR č. 67/2017 - doplněna příloha č. 3]

[novelizováno OR č. 1/2018 - doplněno úplné znění]


[zrušeno OR č. 25/2019]


Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

Čl. 1 - Přerušení studia

 1. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku spojeného se studiem uvedeného v ustanovení § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „poplatek“), bylo-li mu přerušeno studium v období, na které byl v témže studiu stanoven předchozí poplatek (poplatek I.), bude při splnění všech podmínek uvedených v odstavci 2 vyhověno a účastníku řízení bude snížena výše aktuálně stanoveného poplatku (poplatek II.) dle odstavce 3.

 2. Podmínky pro snížení výše poplatku jsou následující:


    a. 

  včasné uhrazení všech Univerzitou Karlovou (dále jen „univerzita“) pravomocně vyměřených poplatků v plné výši,

    b. 

  podání včasného odvoláníproti rozhodnutí, jímž byl stanoven poplatek II., obsahujícího žádost o snížení poplatku II. z důvodu přerušení studia v období, na které byl stanoven poplatek I.,

    c. 

  doložení kopie rozhodnutí děkana o přerušení studia, přičemž

  1. studium bylo pravomocně přerušeno nejpozději do 120 dnů ode dne vzniku povinnosti hradit poplatek I.,

  2. studium bylo přerušeno na dobu nejméně 90 dní a

    d. 

  doba přerušení studia v období, na které byl stanoven poplatek I., činila nejméně 60 dní.


 3. Výše snížení vyměřeného poplatku se určí jako součin vydělené výše poplatku I. konstantou 180 a počtu dní, po které bylo studium přerušeno v období, na které byl stanoven poplatek I. („a“, nejvýše však 180), tj.


  Výše snížení vyměřeného poplatku se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.    


 4. Žádost o snížení výše poplatku  v souvislosti s dalším přerušením studia je možné podat znovu jako součást odvolání, tj. i po vzniku dalšího poplatku. Při výpočtu nové výše poplatku II. se vždy vychází z výše poplatku I., jaká byla stanovena prvoinstančním rozhodnutím rektora univerzity.Čl. 2 - Narození dítěte

Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku podle ustanovení § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách z důvodu narození dítěte v období 9 měsíců přede dnem  vzniku poplatkové povinnosti bude vyhověno a tento poplatek bude v celém rozsahu prominut. Z důvodu narození tohoto dítěte bude prominut nejvýše jeden poplatek, i když účastník řízení splní výše uvedené podmínky ve vztahu k více poplatkům.


Čl. 3 - Uplynutí maximální doby studia

Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku za delší studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce  uvedeného v ustanovení§ 58 odst. 3 zákona o vysokých školách  o prominutí poplatku za studium v cizím jazyce uvedeného v ustanovení § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách z důvodu, že den vzniku poplatkové povinnosti spadá do období po uplynutí maximální doby studia ve smyslu čl. 4 odst. 13 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, bude vyhověno a poplatek  bude v celém rozsahu prominut.


Čl. 4 - Absolvování studia

Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku uvedeného v ustanovení § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách z důvodu, že účastník řízení studium, v rámci něhož byl tento poplatek stanoven, absolvoval nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku této poplatkové povinnosti, bude vyhověno a poplatek bude v celém rozsahu prominut. 


Čl. 5 - Další důvody

 1. Přehled důvodů pro snížení nebo prominutí poplatku uvedeného v ustanovení § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách včetně procentuální výše je uveden v Příloze č. 1 tohoto opatření.

 2. Poplatek za studium v cizím jazyce stanovený v § 58  odst. 4 zákona o vysokých školách lze prominout či snížit ve zcela výjimečném případě. Podkladem pro rozhodnutí rektora je vyjádření děkana.

 3. Přehled dokladů vyžadovaných k žádostem o snížení nebo prominutí poplatku je zveřejněn na www.cuni.cz.


Čl. 6 - Splátkový kalendář

 1. Na základě žádosti dlužníka může děkan povolit splátkový kalendář.

 2. Pokud děkan rozhodne o tom, že dlužný poplatek stanovený podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách má být ze strany univerzity vymáhán, vymáhání zajišťuje rektorát. V takovém případě může splátkový kalendář povolit pouze rektor.

 3. Součástí dohody o splátkovém kalendáři je i uznání dluhu.

 4. Formulář žádosti o splátkový kalendář a formulář dohody o splátkový kalendář jsou uvedeny v Příloze č. 2


Čl. 7 - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení, účinnost

 1. V případě, že účastník řízení prokáže existenci více důvodů pro snížení nebo prominutí vyměřeného poplatku, bude tato skutečnost zohledněna v celkové výši snížení vyměřeného poplatku.

 2. Vymáhání poplatků za delší studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce uvedených v § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách zajišťuje Univerzita Karlova prostřednictvím rektorátu. Vymáhání poplatků za studium v cizím jazyce uvedených v § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách zajišťují fakulty.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2017.

 4. Opatření rektora č. 12/2015 se zrušuje.
V Praze dne 5. června 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Příloha č. 1 ke stažení

Příloha č. 2 ke stažení

Příloha č. 3 ke stažení [doplněna OR 67/2017]
Poslední změna: 1. říjen 2019 11:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám