Opatření rektora č. 25/2019

Název:

Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

K provedení:

Čl. 3 odst. 5 a čl. 4 odst. 3 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy – Poplatky spojené se studiem

Účinnost:

1. října 2019

[změněno OR č. 33/2019, OR č. 35/2020, OR 32/2021, OR č. 42/2021 a OR č. 29/2022]

[Zrušeno OR č. 25/2023]


Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

Část I. – Úvodní ustanovení

Čl. 1

 1. Toto opatření rektora vyjmenovává důvody pro moderaci poplatků za studium, tedy prominutí či rozsah případného snížení poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově:

    a. 

  v rámci rozhodování o žádostech o snížení poplatku za delší studium1 podaných v rámci řízení o odvolání proti rozhodnutí rektora2 a

    b. 

  v rámci rozhodování o žádostech o snížení poplatku za studium v cizím jazyce3 podaných v rámci řízení o odvolání proti rozhodnutí děkana4.


Část II. – Poplatek za delší studium

Čl. 2 - Přerušení studia

 1. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku, bylo-li mu přerušeno studium v období, na které byl v témže studiu stanoven předchozí poplatek (poplatek I.), bude při splnění všech podmínek uvedených v odstavci 2 vyhověno a účastníku řízení bude snížena výše aktuálně stanoveného poplatku (poplatek II.) dle odstavce 3.

 2. Podmínky pro snížení výše poplatku jsou následující:

    a. 

  včasné uhrazení všech Univerzitou Karlovou (dále jen „univerzita“) pravomocně vyměřených poplatků spojených se studiem v plné výši,

    b. 

  podání včasného odvolání proti rozhodnutí, jímž byl stanoven poplatek II., obsahujícího žádost o snížení poplatku II. z důvodu přerušení studia v období, na které byl stanoven poplatek I.,

    c. 

  doložení kopie rozhodnutí děkana o přerušení studia, přičemž

  1. studium bylo pravomocně přerušeno nejpozději do 120 dnů ode dne vzniku povinnosti hradit poplatek I.,

  2. studium bylo přerušeno na dobu nejméně 90 dní a

    d. 

  doba přerušení studia v období, na které byl stanoven poplatek I., činila nejméně 60 dní.

 3. Výše snížení vyměřeného poplatku se určí jako součin vydělené výše poplatku I. konstantou 180 a počtu dní, po které bylo studium přerušeno v období, na které byl stanoven poplatek I. („a“, nejvýše však 180), tj.

  Výše snížení vyměřeného poplatku se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

 4. Žádost o snížení výše poplatku v souvislosti s dalším přerušením studia je možné podat znovu jako součást odvolání, tj. i po vzniku dalšího poplatku. Při výpočtu nové výše poplatku II. se vždy vychází z výše poplatku I., jaká byla stanovena prvoinstančním rozhodnutím rektora univerzity.


Čl. 3 - Narození dítěte

Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu narození dítěte v období 9 měsíců přede dnem vzniku poplatkové povinnosti bude vyhověno a tento poplatek bude v celém rozsahu prominut. Z důvodu narození tohoto dítěte bude prominut nejvýše jeden poplatek, i když účastník řízení splní výše uvedené podmínky ve vztahu k více poplatkům.


Čl. 4 - Absolvování studia

Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu, že účastník řízení studium, v rámci něhož byl tento poplatek stanoven, absolvoval nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku této poplatkové povinnosti, bude vyhověno a poplatek bude v celém rozsahu prominut.


Čl. 5 - Absolvování státní či soukromé školy

Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku bude vyhověno, doloží-li, že po předchozích studiích v bakalářských a magisterských studijních programech, která byla ukončena jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona o vysokých školách, absolvoval studijní program stejného typu na státní či soukromé vysoké škole v České republice, a zároveň by z důvodu nezapočítání doby předchozích studií, která byla ukončena jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona o vysokých školách, nepřekročil nezpoplatněnou dobu studia, na němž mu byl stanoven poplatek.


Čl. 6 - Absolvování studijního programu vyššího typu

Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku za delší studium bude vyhověno, doloží-li, že po předchozích studiích v bakalářských studijních programech, která byla ukončena jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona o vysokých školách, absolvoval magisterský studijní program na vysoké škole v České republice a zároveň by z důvodu nezapočítání doby z těchto předchozích studií nepřekročil nezpoplatněnou dobu studia, na němž mu byl stanoven poplatek.


Část III. – Společná ustanovení

Čl. 7 - Další důvody

 1. Přehled důvodů pro snížení nebo prominutí poplatku za delší studium včetně procentuální výše je uveden v Příloze č. 1 tohoto opatření.

 2. Poplatek za studium v cizím jazyce lze prominout či snížit ve zcela výjimečném případě. Podkladem pro rozhodnutí rektora je vyjádření děkana. Přehled důvodů pro snížení nebo prominutí poplatku za studium v cizím jazyce včetně procentuální výše je uveden v Příloze č. 2 tohoto opatření.

 3. V případě, že účastník řízení prokáže existenci více důvodů pro snížení nebo prominutí vyměřeného poplatku, bude tato skutečnost zohledněna v celkové výši snížení vyměřeného poplatku.

 4. Přehled dokladů vyžadovaných k žádostem o snížení nebo prominutí poplatku je zveřejněn na www.cuni.cz.


Čl. 8 - Splátkový kalendář a vymáhání poplatků

 1. Na základě žádosti dlužníka může děkan povolit splátkový kalendář.

 2. Pokud děkan rozhodne o tom, že dlužný poplatek za delší studium má být ze strany univerzity vymáhán, vymáhání zajišťuje rektorát. V takovém případě může splátkový kalendář povolit pouze rektor.

 3. Součástí dohody o splátkovém kalendáři je i uznání dluhu.

 4. Formulář žádosti o splátkový kalendář a formulář dohody o splátkách jsou uvedeny v Příloze č. 3 (doc, pdf).

 5. Vymáhání poplatků za studium v cizím jazyce zajišťují fakulty.


Čl. 9 - Závěrečná ustanovení a účinnost

 1. Opatření rektora č. 45/2017, č. 67/2017 a č. 1/2018 se zrušují.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2019.V Praze dne 3. července 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


Příloha č. 1 - Přehled důvodů pro snížení nebo prominutí poplatku za delší studium

Příloha č. 2 - Pravidla pro úlevy na poplatcích podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách (za studium v cizím jazyce) na fakultách UK (původní, neplatná) - dle OR 25/2019

Příloha č. 2 - Pravidla pro úlevy na poplatcích podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách (za studium v cizím jazyce) na fakultách UK (platná od 1.10.2021) - změněno OR 33/2019 a OR 35/2020 a OR 32/2021

Příloha č. 2 - Pravidla pro úlevy na poplatcích podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách (za studium v cizím jazyce) na fakultách UK (neplatná) - změněno OR 33/2019 a OR 35/2020

Příloha č. 2 - Pravidla pro úlevy na poplatcích podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách (za studium v cizím jazyce) na fakultách UK (neplatná) - změněno OR 33/2019


Příloha č. 3 - Formulář žádosti o splátkový kalendář a formulář dohody o splátkách (doc, pdf)Poznámky

1

Podle ustanovení § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

2

Podle čl. 5 odst. 1 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy

3

Podle ustanovení § 58 odst. 4 zákona č. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

4

Podle čl. 5 odst. 2 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy


Poslední změna: 22. květen 2023 13:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám