Opatření rektora č. 29/2022

Název:

Změna Opatření rektora č. 25/2019 Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem ve znění opatření rektora č. 33/2019, 35/2020, 32/2021 a č. 42/2021

K provedení:

-

Gestor:

OSZS

Účinnost:

1. října 2022

[Zrušeno OR č. 25/2023]Změna opatření rektora č. 25/2019 - Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem ve znění opatření rektora č. 33/2019, č. 35/2020, č. 32/2021 a č. 42/2021

Opatření rektora č. 25/2019 – Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem se mění takto:


I.

 1. V příloze č. 2 se řádek pro 2. LF mění takto: text v závorce „č. 5/2014 a č. 15/2017“ se nahrazuje textem „č. 5/2014, č. 15/2017 a č. 13/2021“ a číslo „30“ se nahrazuje číslem „25“.

 2. V příloze č. 2 se řádek pro 3. LF mění takto: za text bodu 5. „5. Prokázaná nezaviněná finanční tíseň vedoucí k neschopnosti platit poplatek za studium v plné výši za předpokladu, že student splnil veškeré studijní povinnosti uložené v předcházejícím úseku studia. Tato možnost se netýká studentů 1. úseku studia. Výše úlevy 0-50 %.“ se vkládá nový bod 6.: „6. Prokázané zásadní ekonomické problémy v rodině způsobené pandemií Covid-19 – výše úlevy 0-20%“.

 3. V příloze č. 2 se řádek pro MFF nahrazuje textem:

  „Bc. a nMgr. studijní programy:

  1. Úleva ve výši 80 % je poskytována v následujících případech:

  a) pokud studentu zbývá k absolvování studia složit v daném akademickém roce státní zkoušku nebo její část a zároveň se jedná o první akademický rok, kdy student uvedené podmínky splní,

  b) pokud studentu zbývá k absolvování studia složit v daném akademickém roce státní zkoušku nebo její část a zároveň měl v daném akademickém roce po dobu alespoň 90 dnů přerušené studium.

  2. Po ukončení přerušení studia je poskytována úleva úměrná součtu doby přerušeného studia, za které byl dříve uhrazen poplatek za studium, a doby přerušeného studia v aktuálním akademickém roce (nejde-li o situaci dle bodu 1b).

  3. Úleva ve výši 50-100 % je poskytována studentům, kteří se v důsledku válečného konfliktu nebo přírodní katastrofy dostanou do tíživé osobní situace; úleva je poskytována na základě řádně podložené žádosti.

  Ph.D.: žádné úlevy nejsou poskytovány“

 4. V příloze č. 2 se řádek pro PedF nahrazuje textem:

  „Bc. a NMgr. studijní programy:

  1. Pokud chybí pouze státní zkouška nebo její část – úleva až do výše 80 % (úlevu lze poskytnout pouze jednou v rámci studia rozhodného studijního programu)

  2. Dlouhodobá hospitalizace nebo vážná nemoc – úleva ve výši 25 až 100 % (úlevu lze poskytnout pouze jednou v rámci studia rozhodného studijního programu)

  3. Prokázaná nezaviněná finanční tíseň vedoucí k neschopnosti platit poplatek za studium za předpokladu, že student splnil veškeré studijní povinnosti uložené v předchozím úseku studia (netýká se studentů v 1. úseku studia) – úleva až do výše 50 %

  4. Student v 1. úseku studia se státním občanstvím Ukrajiny – úleva ve výši 75 %

  Jednotlivé úlevy se nesčítají. Výše úlevy bude poskytnuta s ohledem na dobu trvání rozhodné skutečnosti a její závažnost.“

 5. V příloze č. 2 se řádek pro FHS mění takto: slova „přerušení studia v období, na které byl vyměřen poplatek – podle důvodů přerušení (viz výčet důvodů výše)“ se zrušují.


II.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2022.V Praze dne 11. července 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka

.pdf ke stažení

.doc ke stažení


OR 25/2019 úplné znění ve znění opatření rektora č. 33/2019, č. 35/2020, č. 32/2021, č. 42/2021 a č. 29/2022

.pdf ke stažení

.doc ke stažení
Poslední změna: 22. květen 2023 13:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám