Opatření rektora č. 25/2023

Název:

Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách

(poplatek za delší studium)

K provedení:

Čl. 3 odst. 5 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy – Poplatky spojené se  

studiem

Gestor:

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Účinnost:

1. října 2023


Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (poplatek za delší studium)

Část I. – Úvodní ustanovení

Čl. 1


Toto opatření rektora Univerzity Karlovy (dále jen „rektor“) vyjmenovává důvody pro prominutí či snížení vyměřeného poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách1 (dále jen „poplatek za delší studium“ nebo „poplatek“) na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“) v rámci rozhodování o žádosti o prominutí či snížení poplatku za delší studium podané v řízení o odvolání proti rozhodnutí rektora2 o vyměření poplatku.


Část II. – Důvody pro prominutí či snížení poplatku

Čl. 2 Vynikající studijní výsledky


Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu, že účastník řízení dosáhl během studia, v rámci něhož byl tento poplatek stanoven, vynikajících studijních výsledků do studijního průměru 1,25, bude vyhověno a účastníku řízení bude vyměřený poplatek snížen. Studijní průměr může být stanoven pouze při splnění alespoň 5 různých kontrol studia předmětů formou klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky. Snížit lze pouze první a druhý vyměřený poplatek v daném studijním programu. Druhý vyměřený poplatek lze snížit pouze tehdy, splní-li účastník řízení alespoň jednu další kontrolu studia předmětu formou klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky, která nebyla zahrnuta do studijního průměru při rozhodování o žádosti o snížení prvního vyměřeného poplatku v daném studijním programu, žádal-li účastník řízení o jeho snížení.


Čl. 3 Vědecké nebo další tvůrčí výsledky


Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu, že účastník řízení během studia, v rámci něhož byl tento poplatek stanoven, vytvořil rozsáhlou nebo zvlášť významnou vědeckou nebo jinou tvůrčí práci, bude vyhověno a účastníku řízení bude vyměřený poplatek snížen. Podkladem pro rozhodnutí rektora, zda se jedná o rozsáhlou nebo zvlášť významnou vědeckou nebo jinou tvůrčí práci, je stanovisko vedení příslušné fakulty. Snížit lze pouze první a druhý vyměřený poplatek v daném studijním programu.


Čl. 4 Absolvování studijního pobytu organizovaného nebo zajištěného prostřednictvím fakulty anebo univerzity na jiné vysoké škole v zahraničí


Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu, že účastník řízení absolvoval během studia, v rámci něhož byl tento poplatek stanoven, zahraniční studijní pobyt, při kterém neměl přerušeno studium, v délce trvání alespoň 4 měsíců, organizovaný fakultou nebo univerzitou, přičemž fakultou nebyla ani jedna splněná studijní povinnost uznána za povinný nebo povinně volitelný předmět dle studijního plánu účastníka řízení, bude vyhověno a účastníku řízení bude vyměřený poplatek snížen. Snížit lze pouze první a druhý vyměřený poplatek v daném studijním programu.


Čl. 5 Tíživá sociální situace

 1. Žádosti účastníka řízení o prominutí či snížení poplatku z důvodu tíživé sociální situace bude při splnění některé z podmínek uvedených v odstavci 2 vyhověno a účastníku řízení bude vyměřený poplatek prominut nebo snížen.

 2. Podmínky pro prominutí nebo snížení vyměřeného poplatku jsou následující:

    a. 

  příjem společně posuzovaných osob do 1,5 násobku životního minima,

    b. 

  pobírání přídavku na dítě,

    c. 

  pobírání příspěvku na bydlení,

    d. 

  pobírání některé z dávek v systému pomoci v hmotné nouzi.

 3. Splnění uvedených podmínek je nutné doložit některým z následujících potvrzení Úřadu práce České republiky:

    a. 

  kopií dokladu o výši čtvrtletního příjmu všech společně posuzovaných osob,

    b. 

  kopií dokladu o pobírání některé z výše uvedených dávek státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi.

 4. Podmínky pro prominutí nebo snížení poplatku musí být splněny ke dni podání žádosti o prominutí nebo snížení vyměřeného poplatku, příp. v době, za kterou byl tento poplatek stanoven. Při splnění více podmínek uvedených v odst. 2 bude úleva poskytnuta ve výši odpovídající podmínce, pro kterou náleží nejvyšší úleva.


Čl. 6 Zdravotní důvody

 1. Žádosti účastníka řízení o prominutí či snížení poplatku z důvodu lékařským potvrzením doložené dlouhodobé hospitalizace či vážné nemoci, nebo obdobných důvodů podle evidence studentů se speciálními potřebami UK Pointu, bude vyhověno a účastníku řízení bude vyměřený poplatek prominut nebo snížen.

 2. Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu zdravotního postižení (držitel průkazu ZTP, ZTP/P) bude vyhověno a účastníku řízení bude vyměřený poplatek prominut.

 3. Podmínky pro prominutí nebo snížení poplatku musí být splněny před začátkem období, za které byl účastníku řízení tento poplatek stanoven.


Čl. 7 Péče o osobu

 1. Žádosti účastníka řízení o prominutí či snížení poplatku z důvodu nutné nadstandardní péče o dítě dlouhodobého charakteru ze zdravotních důvodů na straně dítěte, bude vyhověno a účastníku řízení bude vyměřený poplatek prominut nebo snížen.

 2. Žádosti účastníka řízení o prominutí či snížení poplatku z důvodu osobní péče o invalidní nebo dlouhodobě nemocnou osobu, bude vyhověno a účastníku řízení bude vyměřený poplatek prominut nebo snížen.

 3. Podmínky pro prominutí nebo snížení poplatku musí být splněny před začátkem období, za které byl účastníku řízení tento poplatek stanoven.


Čl. 8 Osiření


Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu oboustranného osiření do 26 let věku a situace postavené jemu na roveň, bude vyhověno a účastníku řízení bude vyměřený poplatek prominut. Prominout lze pouze první a druhý vyměřený poplatek v daném studijním programu.


Čl. 9 Přerušení studia

 1. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku, bylo-li mu přerušeno studium v období, na které byl v témže studiu stanoven předchozí poplatek (poplatek I.), bude při splnění všech podmínek uvedených v odstavci 2 vyhověno a účastníku řízení bude aktuálně vyměřený poplatek (poplatek II.) snížen dle odstavce 3.

 2. Podmínky pro snížení poplatku jsou následující:

    a. 

  včasné uhrazení všech univerzitou pravomocně vyměřených poplatků spojených se studiem v plné výši,

    b. 

  podání včasného odvolání proti rozhodnutí, jímž byl vyměřen poplatek II., obsahujícího žádost o snížení poplatku II. z důvodu přerušení studia v období, na které byl vyměřen poplatek I.,

    c. 

  doložení kopie rozhodnutí děkana o přerušení studia, přičemž

  1. studium bylo pravomocně přerušeno nejpozději do 120 dnů ode dne vzniku povinnosti hradit poplatek I.,

  2. studium bylo přerušeno na dobu nejméně 90 dní a

    d. 

  doba přerušení studia v období, na které byl stanoven poplatek I., činila nejméně 60 dní.

 3. Výše snížení vyměřeného poplatku se určí jako součin vydělené výše poplatku I. konstantou 180 a počtu dní, po které bylo studium přerušeno v období, na které byl stanoven poplatek I. („a“, nejvýše však 180), tj.


  výše snížení = poplatek I. x a

  -------

  180

  Výše snížení vyměřeného poplatku se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

 4. Žádost o snížení poplatku v souvislosti s dalším přerušením studia je možné podat znovu jako součást odvolání, tj. i po vzniku dalšího poplatku. Při výpočtu nové výše poplatku II. se vždy vychází z výše poplatku I., jaká byla stanovena prvoinstančním rozhodnutím rektora univerzity.


Čl. 10 Narození dítěte


Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu narození dítěte v období 9 měsíců přede dnem vzniku poplatkové povinnosti bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut.

Z důvodu narození tohoto dítěte bude prominut nejvýše jeden poplatek, i když účastník řízení splní výše uvedené podmínky ve vztahu k více poplatkům. Přiměřeně se postupuje i v případě narození dítěte partnera3 účastníka řízení.


Čl. 11 Převzetí dítěte do náhradní rodinné péče


Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu převzetí dítěte mladšího 3 let do náhradní rodinné péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nabylo-li toto rozhodnutí právní moci v období 9 měsíců přede dnem vzniku poplatkové povinnosti, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut. Z důvodu převzetí tohoto dítěte do péče bude prominut nejvýše jeden poplatek, i když účastník řízení splní výše uvedené podmínky ve vztahu k více poplatkům. Přiměřeně se postupuje i v případě, že bylo dítě převzato do náhradní rodinné péče partnerem4 účastníka řízení.


Čl. 12 Absolvování studia


Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu, že účastník řízení studium, v rámci něhož byl tento poplatek stanoven, řádně ukončil absolvováním studia nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku této poplatkové povinnosti, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut.


Čl. 13 Absolvování státní či soukromé vysoké školy


Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut v případě, pokud účastník řízení po předchozích studiích v bakalářských a magisterských studijních programech, která byla ukončena jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona o vysokých školách, řádně ukončil studium studijního programu stejného typu na státní či soukromé vysoké škole v České republice absolvováním studia, a zároveň by z důvodu nezapočítání doby předchozích studií, která byla ukončena jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona o vysokých školách, nepřekročil v rámci studia, na němž mu byl poplatek stanoven, standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok. Podmínka pro prominutí poplatku musí být splněna před začátkem období, za které byl účastníku řízení tento poplatek stanoven.


Čl. 14 Absolvování studijního programu vyššího typu


Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut v případě, pokud účastník řízení po předchozích studiích v bakalářských studijních programech, která byla ukončena jinak než řádně podle § 45 odst. 3 zákona o vysokých školách, řádně ukončil studium magisterského studijního programu na vysoké škole v České republice absolvováním studia a zároveň by z důvodu nezapočítání doby z těchto předchozích studií nepřekročil v rámci studia, na němž mu byl poplatek stanoven, standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok. Podmínka pro prominutí poplatku musí být splněna před začátkem období, za které byl účastníku řízení tento poplatek stanoven.


Čl. 15 Ukončení studia zanecháním nebo nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu

 1. Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu, že účastník řízení studia, v rámci něhož byl tento poplatek stanoven, nejpozději do jednoho týdne ode dne vzniku této poplatkové povinnosti, zanechal5 nebo mu bylo pravomocně ukončeno pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu6, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut.

 2. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu, že účastník řízení studium, v rámci něhož byl tento poplatek stanoven, nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku této poplatkové povinnosti, zanechal7 nebo mu bylo pravomocně ukončeno pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu8, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen.


Čl. 16 Průtahy v řízení nebo nezákonný postup


Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu, že k jeho vzniku došlo v souvislosti

s průtahy řízení před orgánem prvního nebo druhého stupně nebo v souvislosti s vydáním nezákonného rozhodnutí, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut.

Část III. – Společná ustanovení

Čl. 17

 1. V odůvodněných případech může rektor odložit termín splatnosti vyměřeného poplatku.

 2. Rektor může z jiných vážných důvodů vyměřený poplatek snížit, bude-li se jednat o důvody finanční tísně či důvody, které k dále specifikované tísni vedou, které účastník řízení není schopen doložit potvrzeními uvedenými v čl. 5 tohoto opatření. Situace účastníka řízení musí být minimálně srovnatelná s tíživou sociální situací účastníka řízení, který svou situaci dokládá uvedenými potvrzeními. Musí se jednat o situaci mimořádně tíživou, která je buď déletrvající, či náhle vzniklá se srovnatelnými účinky či následky.

 3. Rektor dále může ve zcela výjimečných případech vyměřený poplatek prominout či snížit z důvodu hodného zvláštního zřetele, tedy v nahodilých, mimořádně závažných situacích, které není možné obsáhnout konkrétně stanovenou úlevou.

 4. V případě, že účastník řízení prokáže existenci více důvodů pro snížení nebo prominutí vyměřeného poplatku, bude tato skutečnost zohledněna v celkové výši snížení poplatku.

 5. Není-li stanoveno jinak, musí být podmínky pro prominutí nebo snížení vyměřeného poplatku splněny k datu podání žádosti.

 6. Ke své žádosti o prominutí či snížení vyměřeného poplatku je účastník řízení povinen doložit veškeré relevantní doklady prokazující tvrzené skutečnosti. Univerzita je oprávněna vyžádat si v případě nutnosti doplňují doklady.

 7. Požadované doklady k prokázání důvodů pro prominutí či snížení vyměřeného poplatku a orientační výše snížení, resp. prominutí jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto opatření.


Čl. 18 Splátkový kalendář a vymáhání poplatků

 1. Na základě žádosti účastníka řízení může děkan fakulty povolit splátkový kalendář.

 2. Pokud děkan fakulty rozhodne o tom, že dlužný poplatek má být ze strany univerzity vymáhán, vymáhání zajišťuje rektorát univerzity. V takovém případě může splátkový kalendář povolit pouze rektor.

 3. Součástí dohody o splátkovém kalendáři je i uznání dluhu.

 4. Formulář žádosti o splátkový kalendář a formulář dohody o splátkách jsou uvedeny v Příloze č. 2 (doc, pdf).


Čl. 19 Závěrečná ustanovení a účinnost

 1. Účastník řízení, který doručil v rámci odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku žádost o snížení či prominutí poplatku, o které nebylo před nabytím účinnosti tohoto opatření rozhodnuto, bude vyzván, aby ve stanovené lhůtě tuto žádost doplnil o náležitosti podle tohoto opatření.

 2. Opatření rektora č. 25/2019, č. 33/2019, č. 35/2020, č. 32/2021, č. 42/2021 a č. 29/2022 se zrušují.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2023.


V Praze dne 16. května 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoznámky

1

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

2

Čl. 5 odst. 1 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy

3

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.


4

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

5

§ 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

6

§ 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

7

§ 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

8

§ 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).Poslední změna: 24. květen 2023 10:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám