Opatření rektora č. 35/2020

Název:

Změna opatření rektora č. 25/2019 – Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem ve znění opatření č. 33/2019

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Účinnost:

1. října 2020

[změněno OR č. 42/2021]

[Zrušeno OR č. 25/2023]


Změna opatření rektora č. 25/2019 – Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem ve znění opatření č. 33/2019

Opatření rektora č. 25/2019 – Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem se mění takto:


I.

  1. V příloze č. 2 v prvním řádku se slova „PedF,“ vypouští.

  2. V příloze č. 2 se řádek pro 2. LF mění takto: za text „úlevy pro studenty s vynikajícími studijními výsledky zakotvené v opatřeních děkana (č. 5/2014 a č. 15/2017)“ se doplňuje: „Úleva až do výše 30 % na základě řádně doložené žádosti prokazující nezaviněnou finanční tíseň vedoucí k neschopnosti uhradit poplatek za studium v plné výši za předpokladu, že student splnil veškeré studijní povinnosti v předcházejícím úseku studia.“

  3. V příloze č. 2 se řádek pro LFP nahrazuje textem: „úleva 70 % z celkové výše poplatku u studentů, kterým k dokončení studia zbývá maximálně jedna část státní rigorózní zkoušky.“

  4. V příloze č. 2 se za řádek pro MFF vkládá nový řádek, který zní:

    „PedF: Úleva 50 % pro studenty 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia z důvodu uskutečňované distanční výuky.“

  5. V příloze č. 2 se řádek pro MFF nahrazuje textem: „Bc. a NMgr. programy: Pokud chybí jen státní zkouška nebo její část, úleva až do výše 80 % na max. jeden akademický rok. Ph.D.: žádné úlevy nejsou poskytovány.“


II.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.V Praze dne 23. září 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


PDF ke stažení


Příloha k OR 35/2020 (Úplné znění Přílohy č. 2 k OR č. 25/2019)
Poslední změna: 22. květen 2023 13:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám