Opatření rektora č. 67/2017

Název:

Změna Opatření rektora č. 45/2017 – Postup při posuzování žádosti o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

K provedení:

Čl. 3 odst. 5 a čl. 4 odst. 3 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy - Poplatky spojené se studiem

Účinnost:

1. listopadu 2017

[novelizováno OR č. 1/2018 - doplněno úplné znění]


[zrušeno OR č. 25/2019]


Změna Opatření rektora č. 45/2017 - Postup při posuzování žádosti o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem


I.

Opatření rektora č. 45/2017 ze dne 5. června 2017 se mění tak, že se doplňuje přílohou č. 3 v příloze tohoto opatření č. 67/2017.


II.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2017.V Praze dne 16. října 2017

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf OR ke stažení

.příloha č. 3 ke stažení
********** PŘÍLOHA č. 3 **********


Pravidla pro úlevy na poplatcích podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách (za studium v cizím jazyce) na fakultách UK od 1. 10.2017


Prováděcí a metodický pokyn k opatření rektora č. 45/2017 Postup při posuzování žádosti o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem


KTF, HTF, PF, LFP, FF, PřF, PedF, FTVS - ÚLEVY NEJSOU POSKYTOVÁNY


ETFúlevy nejsou poskytovány, s výjimkou těch případů, kdy se studium studenta, studujícího v cizím jazyce uskutečňuje v rámci mezinárodní smlouvy (projektové konsorcium atp.).1.LF1. k dokončení studia zbývají 1 – 3 SRZk: úleva 50 % z celkové výše poplatku


2. opětovný zápis po ukončení přerušení studia k datu zahájení letního semestru: úleva 50 % z celkové výše poplatku2.LFúlevy pro studenty s vynikajícími studijními výsledky zakotvené v opatřeních děkana (č. 2/2009, č. 5/2014 a č. 15/2017)3.LF1. dlouhodobá hospitalizace či vážná nemoc


2. narození dítěte – 9 měsíců před prvním dnem akademického roku, na který je poplatek vyměřen


3. nutná osobní péče o invalidní nebo dlouhodobě nemocnou osobu


4. oboustranné osiření během studia do 26 let věku studenta a situace postavené jemu naroveň


Výše úlevy 25-100%.LFHK- ISP - v 1. roce 50% úleva na poplatku


- pokud chybí jen SZZ – 100% úleva na poplatkuFaF- ISP - v obou letech 50% úleva na poplatku


- pokud chybí jen SZZ nebo obhajoba diplomové práce – úleva až do výše 90%MFFBc a Mgr: úlevy nejsou poskytovány


PhD: Pro 1. rok studia, úleva 100 % z celkové výše poplatku pro studenty, kteří jsou autory oborově významné publikační aktivity (dle posouzení předsedou příslušné Oborové rady) a zároveň mají kladné vyjádření navrženého školitele, vedoucího navrženého školícího pracoviště a předsedy odpovídající oborové rady. Pro další roky studia: úleva 100 % z celkové výše poplatku pro studenty, kteří plní individuální studijní plán a zároveň mají kladné vyjádření školitele, vedoucího školícího pracoviště a předsedy oborové rady.FSVÚlevy pro studenty s vynikajícími studijními výsledky, občany zemí s nízkou úrovní hrubého domácího důchodu na osobu a studenty, kterým chybí jen SZZ - podrobněji specifikováno v opatření děkana č. 23/2017.FHSPro všechny studenty: Tíživá sociální situace řádně doložená dokumentem odpovídajícím specifikům dané země; dlouhodobá hospitalizace nebo vážná nemoc nebo obdobné důvody podle evidence studentů se speciálními potřebami; oboustranné osiření studenta; rozsáhlá a zvlášť významná vědecká práce studenta; přerušení studia v období, na které byl vyměřen poplatek – podle důvodů přerušení (viz výčet důvodů výše). V případě studentů doktorských studijních programů, kteří studují v rámci režimu cotutelle, se vyměřuje poplatek v souladu se smlouvou v této věci uzavřenou. Pokud je součástí smlouvy úmluva o placení poplatku na druhé univerzitě, poplatek za studium na UK se nevyměřuje.
.pdf OR ke stažení

. příloha č. 3 ke staženíPoslední změna: 1. říjen 2019 11:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám