Opatření rektora č. 5/2019

Název:

Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

K provedení:

Čl. 8 odst. 1 Grantového řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. září 2019


Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tyto Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (dále jen „Soutěž SVV“) upravují náležitosti Soutěže SVV, o kterých tak stanoví Grantový řád Univerzity Karlovy (dále jen „Grantový řád“ a „univerzita“) a další podrobnosti o Soutěži SVV.


Čl. 2 - Základní ustanovení

Specifickým vysokoškolským výzkumem se rozumí výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. V souladu s právními předpisy se stanovují následující podmínky Soutěže SVV:

  a. 

hlavním řešitelem projektu je akademický pracovník UK,

  b. 

dalšími členy řešitelského týmu jsou minimálně tři studenti doktorských studijních programů, dále studenti magisterských studijních programů UK, akademičtí pracovníci nebo vědečtí, výzkumní a vývojoví anebo další tvůrčí pracovníci UK,

  c. 

počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu,

  d. 

soutěž je vypisována v tříletých intervalech, doba řešení projektu je, zpravidla tři roky.

  e. 

projekt může být ve formě studentského vědeckého projektu, nebo studentské vědecké konference,

  f. 

podpora studentského vědeckého projektu může činit minimálně 400 tis. Kč ročně, nejvýše však 3 000 tis. Kč ročně, podpora studentské vědecké konference nejvýše 1 000 tis. Kč ročně,

  g. 

podíl osobních nákladů nebo výdajů včetně stipendií studentů doktorských nebo magisterských studijních programů na celkových osobních nákladech nebo výdajích včetně stipendií hrazených v rámci způsobilých nákladů1 projektu činí více než 60 procent; na studentské vědecké konference se tento požadavek nevztahuje,

  h. 

podíl prostředků, které lze přidělit fakultě na studentské vědecké konference, činí nejvýše 20 procent z celkových prostředků přidělených dané fakultě2,

  i. 

prostředky pro zabezpečení Soutěže SVV se zvlášť nevyčleňují.


Čl. 3 - Podávání návrhů projektů a rozdělení finančních prostředků

 1. Způsob podávání návrhů projektů upravuje opatření rektora k vyhlášení příslušného kola soutěže. Účast jednoho studenta ve dvou nebo více projektech není přípustná, nejde-li o osobu studující ve více doktorských studijních programech současně.

 2. Jde-li o studentský vědecký projekt, pak jeho návrh obsahuje:

    a. 

  popis projektu,

    b. 

  plánovaný počet členů řešitelského kolektivu – studentů doktorských a magisterských studijních programů a akademických a vědeckých pracovníků, a jmenovitý seznam jeho klíčových osob,

    c. 

  stručný životopis hlavního řešitele, včetně nejdůležitějších publikací za posledních deset let,

    d. 

  specifikace požadovaných finančních prostředků,

    e. 

  vyjádření děkana fakulty (čl. 4 odst. 1),

 3. Jde-li o projekt studentské vědecké konference, pak její návrh obsahuje:

    a. 

  stručnou charakteristiku konference

  1. organizátor,

  2. účel konference,

  3. cílová skupina,

  4. přepokládaný počet aktivních účastníků – studentů doktorských nebo magisterských studijních programů, akademických a vědeckých pracovníků,

  5. místo a termín konání,

    b. 

  specifikace požadovaných finančních prostředků,

    c. 

  předpokládané rozdělení prostředků na jednotlivé fakulty, jde-li o projekt vícefakultní studentské konference,

    d. 

  vyjádření děkana fakulty (čl. 4 odst. 1),

 4. Finanční prostředky se dělí na

    a. 

  mzdové prostředky a ostatní osobní náklady,

    b. 

  odvody na sociální a zdravotní pojištění ve výši stanovené právními předpisy a na tvorbu sociálního fondu ve výši 2%

    c. 

  stipendia3,

    d. 

  provozní náklady, náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné a služby,

    e. 

  doplňkové a režijní náklady ve výši maximálně 20% nákladů uvedených pod písmeny a) až d).


Čl. 4 - Posuzování návrhů, smlouva

 1. Děkan fakulty se vyjadřuje zejména ke skutečnosti, zda

    a. 

  navrhovaný projekt je v souladu se strategickým záměrem fakulty,

    b. 

  lze zajistit potřebné provozní zázemí prostřednictvím pracovišť fakulty a

    c. 

  personální složení řešitelského týmu je přiměřené stanoveným cílům.

 2. Návrh projektu je posouzen Grantovou radu UK, která zejména hodnotí zda

    a. 

  projekt je v souladu se strategickým záměrem univerzity,

    b. 

  projekt splňuje kritéria Soutěže SVV a

    c. 

  odborná úroveň řešitele a finanční náklady jsou přiměřené stanoveným cílům.

  Návrh projektu, který neobsahuje všechny údaje, a kde nebyla zjednána na výzvu náprava, nebude hodnocen.

 3. Návrh na udělení, neudělaní nebo ukončení projektu předkládá Grantová rada rektorovi; v případě udělení je součástí stanoviska Grantové rady návrh výše přidělených prostředků.

 4. Přidělení finančních prostředků a hospodaření s nimi upravuje smlouva uzavíraná mezi univerzitou, fakultou a hlavním řešitelem.


Čl. 5 - Průběžná a závěrečná zpráva

 1. Způsob podávání Průběžné a závěrečné zprávy se stanoví opatřením rektora.

 2. Průběžná a závěrečná zpráva obsahuje zejména

    a. 

  celkové slovní zhodnocení výsledků a přínosů,

    b. 

  seznam obhájených kvalifikačních prací členů řešitelského týmu, jde-li o studentský vědecký projekt,

    c. 

  seznam publikačních a jiných výstupů, jejichž autory jsou studenti řešitelského týmu,

    d. 

  přehled vynaložených finančních prostředků.


Čl. 6 - Termíny

Termín vyhlášení soutěže, termíny pro podávání návrhů, termín pro předložení zprávy Grantové rady UK rektorovi i termín pro podání průběžné a závěrečné právy se stanoví opatřením rektora. V tomto opatření se mohou stanovit též další termíny a administrativní náležitosti.


Čl. 7 - Zrušovací ustanovení

Tímto opatřením se zrušují opatření rektora č. 36/2009, č. 16/2010 a č. 17/2016.


V Praze dne 12. února 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poznámky

1

§ 7 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb. a usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 1. srpna 2009.

2

Za předpokladu, že v rozpočtu UK na příslušný rok jsou prostředky učené pro Grantovou agenturu univerzity alespoň rovny prostředkům určeným pro Soutěže SVV.

3

čl. 6 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.


Poslední změna: 24. únor 2019 21:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám