Opatření rektora č. 36/2016

Název:

Obsah průběžné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center a další podrobnosti o způsobu jejího předkládání a hodnocení

K provedení:

čl. 8 odst. 5 Zásad Univerzitních výzkumných center

Účinnost:

1. ledna 2017

[zrušeno OR č. 43/2019]


Obsah průběžné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center a další podrobnosti o způsobu jejího předkládání a hodnocení

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se v souladu s čl. 7 odst. 5 a čl. 8 odst. 5 opatření rektora č. 9/2011, Zásady Univerzitních výzkumných center, stanoví obsah průběžné zprávy o činnosti (dále jen „průběžná zpráva“) Univerzitního výzkumného centra (dále jen „UNCE“) a další podrobnosti o způsobu jejího předkládání a hodnocení.


Čl. 2 - Obsah průběžné zprávy

 1. Průběžná zpráva se sestává ze dvou částí. Části textové A, která se vztahuje k období let 2014 až 2016 a obsahuje zejména


    a. 

  souhrnný popis dosavadní činnosti centra včetně dosažených výsledků se stručným komentářem a zhodnocením celkového kariérního růstu juniorských řešitelů (doporučený rozsah 1-2 strany);

    b. 

  údaje o počtu osob participujících na činnosti centra, centra platné ke dni 31. 12. 2016 (uvádějí se zvlášť za každou fakultu/VŠ ústav); zdůvodnění personálních změn, ke kterým došlo v roce 2016, včetně jmenného seznamu v kategorii seniorů a juniorů;

    c. 

  5 - 10 nejvýznamnějších vědeckých výsledků (výstupů) centra za hodnocené období se zdůvodněním jejich přínosu a se zvýrazněním jmen juniorských autorů;

    d. 

  přehled publikačních výstupů a dosažených výsledků za sledované období u všech juniorských řešitelů.

 2. Části B (tabulková část) se vztahuje k financování centra a obsahuje


    a. 

  Informace o čerpání investičních finančních prostředků v roce 2014 (pokud k němu došlo);

    b. 

  Přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2016;1

    c. 

  Žádost o přidělení finančních prostředků na rok 2017;2

    d. 

  Přehled změn ve složení řešitelského kolektivu.


Čl. 3 - Způsob a termín předložení průběžné zprávy

 1. Průběžná zpráva se vyplňuje do předepsaného formuláře (zvlášť formulář pro oblast humanitních a společenských věd a pro oblast lékařských a přírodních věd). Průběžná zpráva se předkládá v jednom písemném a jednom elektronickém vyhotovení. Písemné vyhotovení, opatřené podpisy hlavního řešitele a děkanů všech fakult (ředitelů dalších součástí) zúčastněných na projektu, se předkládá odboru pro vědu a výzkum rektorátu UK. Elektronické vyhotovení ve formátu *.doc, *.docx *.rtf, nebo *xls se zasílá e-mailem na adresu .

 2. Formuláře průběžné zprávy budou nejpozději do 23. prosince 2016 zveřejněny na webu UK, v sekci „Věda a výzkum“ – „Financování vědy na UK“ – „UNCE.“

 3. Termín pro předložení písemného i elektronického vyhotovení se stanovuje na 28. února 2017.


Čl. 4 - Hodnocení průběžné zprávy

 1. Ke všem průběžným zprávám se bude vyjadřovat hodnotící komise. Závěry hodnotících komisí budou předloženy Vědecké radě UK.


Čl. 5 - Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017.
V Praze dne 21. prosince 2016


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


Poznámky

1

Přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2016 a plánovaných finančních prostředků na rok 2017 (se uvádí se zvlášť za každou participující součást).

2

Nelze překročit celkovou sumu na rok 2017, která je uvedena ve Smlouvě.


Poslední změna: 30. červen 2020 22:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám