Opatření rektora č. 18/2016

Název:

Postup při uveřejnění smluv v registru smluv

K provedení:

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

(dále jen „zákon“)

Účinnost:

1. července 2016Postup při uveřejnění smluv v registru smluv

Čl. 1 - Předmět registrace

Předmětem uveřejnění v registru smluv jsou smlouvy uzavírané Univerzitou Karlovou, popř. jejími fakultami a dalšími součástmi, stanoví-li povinnost uveřejnění v registru smluv zákon. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění podle zákona, musí být uzavřena písemnou formou. Písemnou formou smlouvy se rozumí také písemná nabídka a její akceptace formou písemné objednávky nebo písemná objednávka a její následná písemná akceptace. 


Čl. 2 - Odpovědné subjekty na UK

 1. Povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv zajišťují za Univerzitu Karlovu (dále jen „UK“) fakulty a další součásti, včetně rektorátu.

 2. Na fakultách odpovídají za splnění povinnosti uveřejnění děkani fakult a na dalších součástech UK odpovídají jejich ředitelé.

 3. Na rektorátu UK odpovídají za splnění povinnosti uveřejnění vedoucí útvarů (odborů a oddělení), v jejichž kompetenci je příprava smlouvy.


Čl. 3 - Postup při zasílání smluv do registru smluv a lhůty

 1. Před zasláním smlouvy do registru smluv je třeba sjednat s druhou smluvní stranou, která strana zajistí registraci (uveřejnění) v registru smluv. Pro předejití pochybnostem je účelné tuto povinnost zakotvit přímo ve smlouvě. V případě, že registraci smlouvy bude zajišťovat druhá smluvní strana, je příslušný organizační útvar UK, který zajišťoval přípravu smlouvy, povinen si vyžádat od druhé smluvní strany potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nebo se dohodnout s druhou smluvní stranou, aby v průvodním formuláři kromě identifikace stran a dalších metadat vyplnila i kolonku s ID datové schránky naší strany. V takovém případě pak potvrzení o registraci smlouvy obdrží od správce registru obě smluvní strany zároveň.

 2. Smlouvy podléhající uveřejnění v registru smluv, jejichž uveřejnění bude zajišťovat UK, vkládají fakulty, další součásti a rektorát do systému pro správu dokumentů dle Opatření rektora č. 22/2009 „Zavedení datových schránek na UK“ a jeho prostřednictvím je odesílají do registru smluv přes datovou schránku univerzity. Fakulty, další součásti a rektorát, na nichž je zaveden elektronický systém spisové služby propojený automatizovaným rozhraním se systémem pro správu dokumentů, provádějí odesílání datových zpráv do registru smluv prostřednictvím tohoto elektronického systému spisové služby. Spolu se smlouvou se odesílá i průvodní formulář s vyplněnými metadaty dle následujícího odstavce.

 3. Smlouvy musí být do systému pro správu dokumentů, resp. do elektronického systému spisové služby, vloženy v otevřeném a strojově čitelném formátu. Současně musí být jako první příloha evidenčního záznamu smlouvy do systému pro správu dokumentů, resp. do elektronického systému spisové služby, vložen soubor ve formátu XML vzniklý vyplněním průvodního formuláře publikovaného správcem registru smluv, kterým je Ministerstvo vnitra. Do průvodního formuláře, z něhož je soubor ve formátu XML generován, musí být vložena tato metadata:


    a. 

  identifikace smluvních stran,

    b. 

  vymezení předmětu smlouvy,

    c. 

  cena bez DPH a cena včetně DPH, pokud ji smlouva neobsahuje, hodnota předmětu smlouvy,

    d. 

  datum uzavření smlouvy.

 4. Strojově čitelným formátem se pro účely zákona a tohoto opatření rozumí formáty :


  a)

  Portable Document Format

  - .pdf ( obsahující textovou vrstvu)

  b)

  Word 97-2003

  - .doc

  c)

  Office Open XML

  - .docx

  d)

  Rich Text Format

  - .rtf

  e)

  OpenDocument Text

  - .odt

  f)

  Plain Text

  - .txt


  Smlouva se do registru smluv odesílá v nepodepsané formě, která musí být obsahově, textově a stylisticky totožná (s výjimkou údajů podléhajících ochraně osobních údajů nebo obchodního tajemství1) se smlouvou, která byla podepsána zástupci smluvních stran. Naskenovaná smlouva se nepřipouští, výjimkou je situace uvedená dále v příloze č. 2, odst. 4. a 5.


  Za shodu nepodepsané verze smlouvy se smlouvou, která byla podepsána zástupci smluvních stran, odpovídá fakulta, další součást či rektorát, který smlouvu odesílá.

 5. Lhůta k zaslání smlouvy do registru smluv činí dle zákona maximálně 30 dní od uzavření smlouvy.


  Smlouvy uzavírané na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které má UK coby zadavatel povinnost uveřejnit dle § 147a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, resp. od 1. 10. 2016 dle § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je nutné i v registru smluv zveřejnit do 15 dnů od jejich uzavření.

 6. Na rektorátu UK musí být každá smlouva, která se bude registrovat dle zákona, předložena právnímu odboru rektorátu UK ke kontrole náležitostí potřebných ke zveřejnění smlouvy.

 7. Datová zpráva, kterou správce registru smluv potvrzuje uveřejnění smlouvy, je zpracována systémem pro správu dokumentů dle Opatření rektora č. 22/2009. V tomto systému bude zajištěno automatické odeslání této datové zprávy fakultě, další součásti nebo rektorátu, který smlouvu do registru smluv odeslal. Datová zpráva o uveřejnění smlouvy se připojuje (jako součást spisu) k originálu smlouvy, který se ukládá k archivaci na fakultě, další součásti nebo v právním odboru rektorátu.


Čl. 4 - Společná a závěrečná ustanovení

 1.  Nedílnou součástí tohoto opatření rektora jsou následující přílohy:


  Příloha č. 1: Vzor doložky do smlouvy - vzorový text ustanovení, které by se mělo doplňovat do každé smlouvy, která bude svou povahou a obsahem určena k registraci v registru smluv.


  Příloha č. 2: Metodický pokyn - obsahující některá specifika registrace smluv.

 2. Toto opatření rektora č. 18/2016 nabývá účinnosti dne 1. 7. 2016.
V Praze dne 27. června 2016


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


***********************************************************

Příloha 1 - Vzor doložky do smlouvy

Varianta A – registraci zajišťuje druhá smluvní strana:


Čl. xy - Registrace


Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv se …………………………………………..(druhá strana smlouvy) zavazuje zajistit neprodleně po podpisu smlouvy.  ………………………………………….(druhá smluvní strana) se současně zavazuje informovat Univerzitu Karlovu o provedení registrace tak, že zašle Univerzitě Karlově kopii potvrzení správce Registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Univerzity Karlovy (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).


Varianta B – registraci zajišťuje UK:


Čl. xy - Registrace


Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí UK neprodleně po podpisu smlouvy. UK se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).


Do závěrečných ustanovení smlouvy vložit větu:


„Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.“


(Pokud smluvní strany nemají zájem na tom, aby účinnost smlouvy nastala ještě později.)Příloha 2 – metodický pokyn

Některá důležitá specifika

 1. Předmětem registrace (uveřejnění) v registru smluv jsou veškeré smlouvy v písemné podobě s hodnotou plnění více jak 50.000,-Kč bez DPH.

 2. Splňuje-li smlouva podmínku hodnoty vyšší jak 50.000,- Kč a současně se na takovou smlouvu vztahuje byť i jedna z výjimek uvedených v zákoně, nebude tato smlouva podléhat povinnosti registrace. Výjimky z povinnosti registrace (uveřejnění) jsou stanoveny v § 3 zákona. Uveřejnění v registru smluv nepodléhají zejména pracovněprávní smlouvy, smlouvy s fyzickými osobami mimo rámec jejich podnikatelské činnosti a smlouvy uzavřené s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckým výkonem (např. dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, nebo § 2358 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Uveřejnění dále nepodléhají některé části smluv, zejména různé technické výkresy, projektová dokumentace, modely, vzory a výpočty, které obvykle tvoří přílohy smlouvy.

 3. Pokud smlouva obsahuje více předmětů smluvního závazku, z nichž některé podléhají uveřejnění a jiné nikoli, bude se také uveřejňovat, přičemž platí zásada, že v pochybnostech se smlouva uveřejňovat bude.

 4. V případě, že smlouva nebude obsahovat ustanovení, která smluvní strana zajistí registraci smlouva v registru smluv, doporučuje se, aby příslušný organizační útvar UK zajistil tuto registraci sám, i když se může stát, že totéž učiní i druhá smluvní strana. Smlouvu mohou uveřejnit (registrovat) obě smluvní strany současně, ale potom tato smlouva bude mít jiný, odlišný identifikační kód (ID). V registru smluv sice bude tato jedna smlouva uvedena  2x, ale povinnost stanovená zákonem o registru bude splněna.

 5. Pokud existuje smlouva uzavřená před datem 1. 7. 2016 a po tomto datu se k této smlouvě bude uzavírat dodatek, musí být zaslána do registru smluv i tato původní smlouva. Nicméně zde platí určitá benevolence ze strany zákona o registru smluv. Zatímco nový dodatek ke smlouvě se musí zaslat do registru smluv v požadovaném formátu spolu s metadaty, tato původní smlouva může být poslána třeba již jen v naskenované podobě, tj. nemusí se u ní splnit požadovaná forma strojově čitelného formátu.

 6. Obdobně, jako v předchozím odstavci se postupuje např. i u rámcových smluv, k nimž se po datu 1. 7. 2016 uzavírají jen tzv. dílčí smlouvy.

 7. Pokud již je smlouva v registru smluv registrována a k této smlouvě se uzavírají dodatky, je možné na průvodním formuláři, na základě kterého se smlouvy zasílají do registru smluv, označit původní identifikátor ID již registrované smlouvy tak, aby tento dodatek byl přiřazen (spárován) s touto „mateřskou“ smlouvou.

 8. Objednání plnění od druhé smluvní strany prostřednictvím objednávek zasílaných e-mailem s tím, že nedojde k písemnému potvrzení z druhé smluvní strany, a dojde rovnou již k plnění, se zásadně nedovoluje.


  Vždy musí být zajištěna buď písemná nabídka a její písemná akceptace formou objednávky, anebo písemná objednávka a její písemné potvrzení tak, aby byla dodržena povinnost písemně uzavřené smlouvy. Za písemnou podobu se považuje také e-mailová korespondence. Je-li odesilatel nebo adresát e-mailové zprávy fyzickou osobou, v zájmu ochrany osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění) je třeba v dokumentu (v otevřeném a strojově čitelném formátu) zasílaném do registru znečitelnit jeho e-mailovou adresu.

 9. Je nutno mít zásadně na paměti, že zákon o registru smluv nehovoří o ceně ve výši 50.000,-Kč, ale o hodnotě ve výši 50.000,- Kč. Např. pokud se bude prodávat osobní automobil za cenu nižší než 50.000,- Kč, ale jeho hodnota je zjevně, nebo dle orientačních cenových tabulek, či znaleckého posudku vyšší než 50.000,- Kč, je třeba takovou smlouvu registrovat v registru smluv. Nebo u smluv s opakující se úhradou, např. u nájemních smluv, je nutné vynásobit měsíční nájem 12 měsíci a dále 5 lety. Např. u nájemních smluv, pokud bude nájemné za měsíc rovno 834,- Kč nebo částce vyšší, je nutné smlouvu registrovat vždy.

 10. Zásadně je třeba mít na paměti, že nestačí zajistit pouze registraci samotné smlouvy v registru smluv, ale podle zákona o registru smluv je nutno zveřejnit (doplnit do průvodního formuláře) i tzv. metadata, která povinně jsou čtyři (4) :


    a. 

  identifikace smluvních stran (identifikují se pouze ostatní strany, identifikaci UK doplní registr smluv automaticky dle identifikátoru datové schránky, z níž je smlouva do registru zaslána),

    b. 

  předmět smlouvy,

    c. 

  hodnota (cena) bez DPH i včetně DPH,

    d. 

  datum uzavření smlouvy (nabytí platnosti, resp. datum posledního podpisu).


  V případě, že do registru smluv bude zaslána smlouva a nebudou společně s ní zaslána  povinná metadata, bude sice tato smlouva v registru smluv registrována a univerzita obdrží i potvrzení o provedení registrace, ale na tuto smlouvu se bude hledět, jakoby registrována (uveřejněna) nebyla. De facto sice v registru smluv bude, ale de iure nikoliv, takže ze zákona smlouva nenabude účinnosti a bude neplatná.

 11. Pokud dojde ze strany organizačního útvaru UK, zajišťujícího registraci smlouvy k nějaké chybě u odesílané smlouvy, např. bude odeslána jiná verze smlouvy než finální a konečná, není možné takto chybně odeslanou smlouvu vzít z registru smluv zpět, ale je možné ji nechat tzv. znečitelnit vůči všem ostatním subjektům. Tj. smlouva bude čitelná jen pro UK a nikoliv již pro kohokoliv dalšího. Požadavek na znečitelnění se uskuteční přes kontaktní formulář registru smluv.

 12. V průvodním formuláři, jehož výstup se zasílá spolu se smlouvou do registru smluv a ve kterém se vyplňují především identifikační údaje o odesílateli a výše uvedená metadata, bude také i zvláštní kolonka pro vyplnění e-mailové adresy odesílajícího pracovníka. Pokud bude e-mailová adresa do formuláře vyplněna, zpětné potvrzení od správce registru smluv o uveřejnění smlouvy (registraci) dojde odesílateli jak prostřednictvím datové zprávy do datové schránky, tak i na tento e-mail.

 13. Při vyplňování identifikačních údajů v průvodním formuláři se používá tzv. inteligentní formulář, který po vyplnění identifikátoru ID datové schránky sám doplní identifikační údaje odesílajícího subjektu. Je nutno však vyplnit jen ID datové schránky, pokud se vyplní jiná kolonka, např. IČ, k automatickému doplnění náležitostí nedojde.

 14. Zákon o registru smluv stanoví, že se prostřednictvím registru smluv neuveřejňují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (tedy zejména dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). Jde zejména o osobní údaje a údaje, které jsou obchodním tajemstvím. Tyto informace musí být znečitelněny stejně tak jako v případě vyřizování žádosti podle výše citovaného zákona o svobodném přístupu k informacím.

 15. Vzhledem k tomu, že registr smluv automaticky označuje jako jednu ze stran smlouvy UK na základě identifikátoru její datové schránky, nelze do identifikace smluvních stran uvést, které fakulty nebo další součásti UK se smlouva týká. Doporučuje se proto označení fakulty nebo další součásti UK uvádět ve formě zkratky na začátek pole „Předmět smlouvy“.

 16. Další informace k postupu při odesílání datových zpráv o zveřejňované smlouvě, možnosti provedení oprav u již odeslané nebo zveřejněné smlouvy, uvedení jednotlivých možných formátů registrované smlouvy a další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra v sekci eGovernment pod nadpisem Registr smluv.Poznámky

1

podrobněji viz Přílohu č. 2 odst. 14.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám