Opatření rektora č. 21/2016

Název:

Pravidla podpory studentů a uchazečů o studium s uděleným azylem v akademickém roce 2016/17

K provedení:

-

Účinnost:

1. července 2016Pravidla podpory studentů a uchazečů o studium s uděleným azylem v akademickém roce 2016/17


Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tato Pravidla upravují základní podmínky, hlavní formy podpory a postup při přiznávání podpory studentům Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) a uchazečům o studium s uděleným azylem v akademickém roce 2016/17.


Čl 2. Základní ustanovení

Podporu lze přiznat pouze osobě, které byla poskytnuta mezinárodní ochrana formou azylu (dle zákona č.325/1999 Sb., o azylu) a je držitelem Průkazu povolení k pobytu azylanta.


Čl 3. Podpora uchazečů o studium

 1. Uchazeči o studium v českém jazyce bude umožněno absolvovat zdarma roční přípravný kurz v Ústavu jazykové a odborné přípravy (ÚJOP) za předpokladu současného splnění uvedených podmínek výběrového řízení:


    a. 

  ukončené SŠ vzdělání

    b. 

  prokázání všeobecných studijních předpokladů (prostřednictvím testu přijímacího řízení)

    c. 

  znalost AJ na úrovni A2 podle SERR pro jazyky

 2. Postup pro podávání žádosti bude zveřejněn na www.ujop.cz.

 3. Žádosti budou vyřizovány dle pořadí podání žádosti do vyčerpání vyhrazených finančních prostředků.

 4. K předčasnému ukončení poskytování podpory dojde v případě, že účastník kurzu opakovaně poruší Pravidla pro účastníky kurzů ÚJOP.

 5. Náklady spojené s ubytováním si účastník kurzu hradí z vlastních zdrojů.


Čl. 4 Podpora studentů

 1. Osoba, která je studentem univerzity ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), studující v prezenční formě studia, může požádat o poskytnutí podpory ve formě úhrady nákladů spojených s ubytováním na koleji.

 2. Osoba, která splní podmínku stanovenou v čl. 4 odst. 1 a bude přijata ke studiu do studijního programu v anglickém jazyce, může navíc požádat děkana příslušné fakulty o prominutí poplatku za studium v cizím jazyce na vybraných fakultách UK.


Čl. 5 Úhrada nákladů spojených s ubytováním

 1. Žádost o podporu ve formě úhrady nákladů spojených s ubytováním na koleji se podává v listinné podobě rektorovi ve lhůtě od  1. srpna do 30. září. Přílohou žádosti musí být kopie rozhodnutí o přijetí ke studiu na některou z fakult UK.

 2. Žádosti budou vyřizovány dle pořadí podání žádosti do vyčerpání vyhrazených finančních prostředků.

 3. Podpora je studentovi poskytována od začátku akademického roku.

 4. Podpora se přiznává vždy na období daného akademického roku. (Přiznání podpory v jednom akademickém roce nezavazuje univerzitu k přiznání podpory v dalších letech).

 5. K předčasnému ukončení poskytování podpory dojde v případě, že:

    a. 

  dojde k ukončení studia, a to ke dni ukončení studia,

    b. 

  student porušil svých chováním smlouvu o ubytování na koleji či ubytovací řád Kolejí a menz UK,

    c. 

  student porušil svým chováním Etický kodex UK.

 6. Po dobu přerušení studia nemá student nárok na poskytování podpory.

 7. V případě, že u studenta nedojde k výskytu skutečností uvedených v čl. 5 odst. 5, bude dotyčnému nabídnuta možnost přednostního podání žádosti pro nadcházející akademický rok.

 8. Student, kterému byla přiznána podpora ve formě úhrady nákladů spojených s ubytováním na koleji, ztrácí nárok na stipendium na podporu ubytování.


Čl. 6 Prominutí poplatku za studium v cizím jazyce

 1. Žádost o prominutí poplatku za studium v cizím jazyce se podává v tištěné formě děkanovi příslušné fakulty. Žádost musí obsahovat všechny údaje potřebné pro rozhodnutí, zejména pak doložení skutečností uvedených v čl. 2.
V Praze dne 30. června 2016


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám