Opatření rektora č. 13/2017

Název:

Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

K provedení:

-

Účinnost:

1. března 2017

[zrušeno OR č. 72/2017]


Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Toto opatření upravuje podrobnosti procesu odevzdání a zpřístupnění závěrečných prací1 podaných k obhajobě prostřednictvím elektronické databáze2 a stanovuje další pravidla, podmínky, lhůty a další náležitosti pro odevzdání a zpřístupňování závěrečných prací. Toto opatření dále v čl. 10 upravuje postup zveřejňování habilitačních prací.

 2. Toto opatření upravuje i postup zveřejňování závěrečných a habilitačních prací, které nebyly obhájeny.

 3. Elektronická databáze závěrečných prací je na Univerzitě Karlově (dále UK) provozována prostřednictvím Studijního informačního systému UK (dále „systém“) a digitálního repozitáře UK (dále jen „repozitář“) na adrese http://dspace.cuni.cz/.

 4. Závěrečné práce jsou zpřístupňovány nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby k nahlížení veřejnosti prostřednictvím systému.

 5. V repozitáři se zpřístupňuje text závěrečné práce, obhájené i neobhájené, po termínu její obhajoby a dále texty příloh této práce, abstrakt práce3, posudky na práci, výsledek obhajoby a další údaje o závěrečné práci a její obhajobě podle čl. 4 a 7 tohoto opatření.


Čl. 2 - Přístup do repozitáře

 1. Do repozitáře lze nahlížet anonymně.

 2. Při přístupu do repozitáře je nahlížející osoba poučena o tom, že získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.4


Čl. 3 - Závěrečné práce zvláštní povahy

Závěrečná práce, jejíž odevzdání v elektronické podobě vylučuje její povaha (např. některá umělecká díla), se do repozitáře neukládá.


Čl. 4 - Postup evidence a zveřejňování závěrečných prací

 1. Elektronická podoba prací je povinně ukládána výhradně prostřednictvím systému.

 2. Téma práce a některé další náležitosti uvedené v metodickém materiálu dle čl. 12 odst. 1 vkládá do systému pověřený pracovník fakulty či vedoucí práce/školitel.

 3. Vlastní text práce, její přílohy, abstrakty a další údaje uvedené v metodickém materiálu dle čl. 12 odst. 1 vkládá do systému student.

 4. Po vložení příslušných souborů dle odstavce 3 student v systému potvrdí odevzdání elektronické podoby práce. Odevzdáním práce v systému student potvrzuje správnost a úplnost vložených souborů. Za správnost a úplnost odevzdané elektronické verze práce a jejích příloh odpovídá student.

 5. Po odevzdání práce dle odstavce 4 student nemůže vložené soubory dále měnit, u popisných údajů o práci může měnit pouze vybrané údaje, jejichž modifikaci fakulta studentovi povolí nastavením v systému.

 6. Vedoucí práce/školitel a oponenti vkládají elektronickou podobu posudků k práci do systému, a to ve formátech odpovídajících formátům požadovaným čl. 5 odst. 1.

 7. Po vložení všech povinných údajů o práci do systému provede pověřený pracovník fakulty v systému akci „finalizace záznamu o práci“. Po provedení této akce a po uplynutí lhůty pro zveřejnění práce dle čl. 7 bude záznam o práci automaticky přenesen do repozitáře.


Čl. 5 - Formát a velikost souborů závěrečných prací a povinné údaje o závěrečných pracích

 1. Soubory, které jsou ukládány do systému k závěrečné práci, jsou přijímány pouze ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving 1 Level „A“ (PDF/A-1a nebo PDF/A-2u dle ISO 19005-1:2005 nebo ISO 19005-2:2011). Výjimku tvoří příloha práce, která se řídí pravidly uvedenými v odstavcích 2 až 5.

 2. Soubory, které jsou ukládány jako příloha k závěrečné práci, budou přijímány v následujících formátech:

    a. 

  v případě dokumentů textového charakteru ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving 1 Level „A“ nebo 2 Level „U“ (PDF/A-1a nebo PDF/A-2u, přípona: .pdf)5,

    b. 

  v případě dokumentů obrazového charakteru ve formátech:

  1. Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JPEG/JFIF, přípony: .jpeg, .jpg)6,

  2. Portable Document Format for the Long-term Archiving 1 LEVEL "A" (PDF/A-1a nebo PDF/A-2u, přípona: .pdf)7,

    c. 

  v případě zvukových dokumentů ve formátech:

  1. Waveform audio format (WAV, přípony: .wav nebo .wave)8,

  2. Moving Picture Experts Group Phase Audio Layer III (přípona: .mp3)9,

    d. 

  v případě audiovizuálních dokumentů ve formátech:

  1. Moving Picture Experts Group Phase 2 (MPEG-2, přípona: .vob)10,

  2. Moving Picture Experts Group Phase 4 (MPEG-4, přípona: .mp4)11,

    e. 

  v případě tabulkových dokumentů ve formátech:

  1. Comma-separated values (CSV, přípona: .csv)12,

  2. Extensible Markup languge (XML, přípona: .xml)13 – součástí předání v takovém případě musí být též odpovídající XSD14 nebo DTD15,

  3. Plain text file (přípona: .txt)16.

 3. Pokud student potřebuje k závěrečné práci přiložit více než jeden soubor přílohy, vytvoří balíček v kontejnerovém formátu ZIP (přípona: .zip)17. Balíček však stále musí obsahovat soubory ve formátech uvedených v odstavci 2.

 4. V případě, že charakter přílohy neumožnuje uložit ji ve formátech dle odstavce 2 (např. jde o vědecká data, aplikaci apod.), vloží student přílohu práce v jiném formátu a současně požádá fakultního koordinátora dle čl. 8 o schválení formátu příloh práce vyplněním formuláře dle odstavce 5. Bez schválení fakultního koordinátora nebude práce považována za řádně odevzdanou.

 5. Pro vložení přílohy práce obsahující soubor v jiném formátu než dle odstavce 2 vyplní student formulář obsahující následující informace:

    a. 

  název závěrečné práce

    b. 

  jméno autora práce,

    c. 

  důvod žádosti,

    d. 

  formát přílohy (včetně verze nebo bližší specifikace) nebo programovací jazyk (včetně verze),

    e. 

  aplikace potřebná k otevření nebo spuštění přílohy,

    f. 

  operační systém (včetně verze), pod nímž lze přílohu otevřít nebo spustit,

    g. 

  informace o licenci,

    h. 

  seznam vkládaných souborů v nestandardním formátu,

    i. 

  další relevantní informace (např. výčet a popis modulů a knihoven).

  Uvedení údajů dle písm. a) až h) je povinné.

 6. Maximální velikost ukládaných souborů je omezena limitem, který je uveden v metodickém materiálu dle čl. 12 odst. 1.

 7. V případě, že některý soubor k práci převyšuje limit dle odstavce 6, předá student tento soubor fakultě dohodnutým způsobem. Fakulta pak vložení takového souboru do systému zajistí ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky UK.

 8. Povinné údaje o práci, její obhajobě a okruh povinných a volitelných souborů stanoví metodický materiál dle čl. 12 odst. 1.


Čl. 6 - Kontrola ukládaných souborů

 1. Veškeré soubory vážící se k závěrečné práci jsou po vložení do systému kontrolovány interním antivirovým programem. V případě, že je některý z odevzdaných souborů infikován virem, systém tuto skutečnost bezprostředně po vložení souboru oznámí uživateli, soubor nebude systémem akceptován a závěrečná práce nebude považována za kompletní. V takovém případě je nutné příslušné soubory opravit a opětovně vložit do systému.

 2. Jakmile soubor projde antivirovou kontrolou, systém validuje přípustnost formátů souborů dle čl. 5. V případě, že vkládaný soubor není ve správném formátu, systém o této skutečnosti informuje uživatele. V takovém případě je nutné příslušné soubory opravit a opětovně vložit do systému.

 3. Pokud všechny vložené soubory prošly kontrolou dle odstavců 1 a 2, je možné závěrečnou práci odevzdat. Systém o této skutečnosti uživatele informuje.


Čl. 7 - Lhůta pro zveřejnění práce

 1. Ke zveřejnění práce dojde po „finalizaci záznamu o práci“ dle čl. 4 odst. 7 automaticky po uplynutí stanovené lhůty. Tato lhůta činí pro obhájené i neobhájené práce 21 kalendářní den po termínu, v němž obhajoba práce proběhla, není-li dále stanoveno jinak.

 2. Vedoucí práce/školitel může v případě konkrétní práce požádat o prodloužení lhůty pro zveřejnění této práce, a to až na dobu 3 let od termínu obhajoby práce.18 Tato žádost se podává prostřednictvím systému, a to v termínu stanoveném opatřením děkana dle čl. 9.

 3. Žádosti dle odstavce 2 posuzuje děkan (proděkan). Oprávněná osoba za fakultu jmenovaná děkanem (proděkanem) zaznamená výsledek posouzení do systému.

 4. V případě prodloužení lhůty pro zveřejnění práce dle tohoto článku budou do repozitáře a do knihovního systému exportovány po uplynutí lhůty dle odstavce 1 pouze ostatní údaje o práci, nikoliv vlastní text práce a její přílohy. Informace o odložení zveřejnění bude spolu s odůvodněním zveřejněna v repozitáři. Jeden výtisk závěrečné práce, jíž se týká odklad zveřejnění, zašle fakulta bez zbytečného odkladu po termínu obhajoby odboru pro studium a záležitosti studentů rektorátu. Rektorát pak tento výtisk práce zašle k uchování Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Text práce a přílohy budou zveřejněny po uplynutí prodloužené lhůty dle odstavců 2 a 3.

 5. Disertační práce, které byly dle § 47b odst. 1 zákona o vysokých školách zveřejněny jiným způsobem než v repozitáři, se podle tohoto opatření nezveřejňují.


Čl. 8 - Fakultní koordinátoři

 1. Na každé fakultě jmenuje děkan jednu kontaktní osobu, tzv. fakultního koordinátora pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací.

 2. Fakultní koordinátor komunikuje ve věcech týkajících se evidence závěrečných prací s Ústavem výpočetní techniky UK. Ústav výpočetní techniky UK se na fakultní koordinátory obrací zejména s pokyny k technickému zabezpečení ukládání prací.

 3. Fakultní koordinátor bude dále zejména organizovat zadávání prací do systému na fakultě. Bude komunikovat se studenty ve věcech týkajících se vložení přílohy dle čl. 5 odst. 4.

 4. Ústav výpočetní techniky UK bude komunikovat s fakultními koordinátory, s Ústřední knihovnou UK a s RUK prostřednictvím své pověřené osoby.


Čl. 9 - Opatření děkana k evidenci a zpřístupňování elektronické podoby závěrečných prací

 1. Děkan fakulty, v souladu s čl. 18a odst. 1 Studijního a zkušebního řádu UK a s čl. 7 odst. 1 Rigorózního řádu UK, vydává opatření, které doplňuje a upřesňuje postupy týkající se evidence a zpřístupňování elektronické podoby závěrečných prací na fakultě.

 2. Opatření děkana dle odstavce 1 obsahuje zejména

    a. 

  vymezení kompetencí fakultního koordinátora,

    b. 

  upřesnění rolí jednotlivých pracovišť fakulty, resp. pověřených osob, v procesu evidence a zpřístupňování elektronické podoby závěrečných prací na fakultě,

    c. 

  upřesnění postupů z hlediska organizace odevzdávání prací studenty do systému (včetně organizačních aspektů týkajících se vztahu elektronické a listinné podoby práce),

    d. 

  upřesnění postupů kontroly a finalizace pořízených záznamů o závěrečných pracích,

    e. 

  závazné termíny pro jednotlivé kroky procesu evidence a zveřejnění elektronické podoby závěrečné práce na fakultě včetně jejích příloh, posudků oponentů, záznamu o průběhu a výsledku obhajoby, abstraktu apod. (např. termín, do něhož lze požádat o prodloužení lhůty pro zveřejnění práce, apod.).

 3. Opatřením děkana dle odstavce 1 mohou být dále stanoveny podmínky a způsob podání přihlášky k obhajobě a další náležitosti této přihlášky a jejího vztahu k odevzdání elektronické a listinné podoby práce.


Čl. 10 - Zveřejňování habilitačních prací

 1. Uchazeč o habilitaci předloží podle § 72 odst. 2 zákona o vysokých školách a dle čl. 1 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy fakultě habilitační práci, a to jak v listinné, tak v elektronické podobě.

 2. Habilitační práce jsou zveřejňovány v repozitáři pět pracovních dní před konáním habilitačního řízení.

 3. Po obhajobě je habilitační práce zveřejněna ve veřejné části internetových stránek fakulty, na níž se konala obhajoba práce, a též prostřednictvím  repozitáře , a to do 21. kalendářního dne ode dne obhajoby práce.

 4. Elektronická podoba prací, která je určena pro zveřejnění prostřednictvím  repozitáře , je povinně ukládána v elektronické podobě výhradně prostřednictvím  repozitáře .

 5. Zveřejnění se týká habilitačních prací, u kterých proběhla obhajoba, a to včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby v rozsahu uváděném v zápisu z vědecké rady fakulty. Zveřejnění je nevýdělečné.

 6. Zveřejňování habilitačních prací provádějí a jsou za provedení odpovědni pověření pracovníci fakult.

 7. Odevzdáním práce do repozitáře pověřený pracovník fakult potvrzuje správnost a úplnost vložených povinných a nepovinných údajů. Za správnost a úplnost odevzdané elektronické verze práce a jejích příloh odpovídá rovněž pověřený pracovník fakult.

 8. Ze zveřejnění jsou vyloučeny:

    a. 

  tiskem vydaná monografie, u níž se zveřejňují příslušné bibliografické údaje,

    b. 

  tiskem vydaný soubor článků, u něhož se zveřejňuje komentář k souboru a seznam článků tvořících soubor, s příslušnými bibliografickými údaji.

 9. Odložení zveřejnění habilitační práce nebo její části je možné, a to po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Informace o odložení zveřejnění musí být spolu s odůvodněním zveřejněna na stejném místě, kde jsou zveřejňovány habilitační práce. Jeden výtisk habilitační práce, jíž se týká odklad zveřejnění, zašle fakulta bez zbytečného odkladu po termínu, v němž proběhla obhajoba, odboru pro vědu a výzkum rektorátu. Rektorát pak tento výtisk práce zašle k uchování Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

 10. Žádost o odložení zveřejnění habilitační práce nebo její části podává uchazeč fakultě, a to nejpozději do 5 dnů po datu konání obhajoby práce. Tyto žádosti posuzuje děkan nebo jím pověřený proděkan.

 11. Soubory, vkládané do repozitáře budou kontrolovány interním antivirovým programem. V případě, že je některý z odevzdaných souborů infikován virem, administrátor repozitáře tuto skutečnost oznámí pověřenému pracovníkovi fakult. V takovém případě je nutné příslušné soubory opravit a opětovně vložit do repozitáře.

 12. Povinné údaje pro vložení habilitačních prací do repozitáře budou upraveny metodickým manuálem, který bude dostupný na stránkách  repozitáře.

 13. Na formát a velikost souborů habilitačních prací se vztahují stejná pravidla jako na závěrečné práce. Ostatní ustanovení tohoto opatření o závěrečných pracích se na habilitační práce nevztahují.


Čl. 11 - Přechodná ustanovení

 1. Odevzdávání a zveřejňování prací odevzdaných k obhajobě před 1. únorem 2017 se řídí Opatřením rektora č. 6/2010 ve znění platném k datu odevzdání závěrečné práce.

 2. Pro zveřejnění práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006 je třeba souhlasu studenta s jejím zveřejněním v elektronické podobě.

 3. V případě, že fakulta disponuje souhlasem dle odstavce 2, může práci zveřejnit, a to tak, že záznam o práci, včetně plného textu práce, vloží do systému, odkud bude práce následně automaticky přenesena do repozitáře.

 4. Opatření děkana vydaná na základě čl. 13 odst. 1 Opatření rektora č. 6/2010, ve znění Opatření rektora č. 14/2014, budou uvedena do souladu s tímto opatřením nejpozději do 30. června 2017.

 5. Rektorát UK a Ústav výpočetní techniky UK připraví vzor opatření děkana dle čl. 9 do 31. března 2017.


Čl.  12 - Společná a závěrečná ustanovení

 1. Podrobnosti o ukládání závěrečných prací do systému jsou upraveny metodickým materiálem zveřejněným na internetové adrese http://is.cuni.cz.

 2. Záležitosti týkající se kontroly podobnosti závěrečných prací vložených do systému s jinými pracemi s využitím meziuniverzitního systému Theses.cz, popřípadě jiných systémů, jsou upraveny Opatřením rektora č. 8/2011, v platném znění.

 3. Opatření rektora č. 23/2016 se zrušuje.


Čl. 13 - Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2017.V Praze dne 28. 2. 2017

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení
Poznámky

1

Jde o práce bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní.

2

Viz čl. 18a Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 7 Rigorózního řádu UK.

3

Čl. 18a odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 7 odst. 2 Rigorózního řádu UK.

4

Čl. 18a odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 7 odst. 8 Rigorózního řádu UK.

5

Portable Document Format for the Long-term Archiving 1 Level „A“ nebo 2 Level „U“ (PDF/A-1a nebo PDF/A-2u - ISO 19005-1:2005 nebo ISO 19005-2:2011; MIME type: application/pdf; PUID: fmt/95, fmt/478, přípona .pdf)

6

Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918; MIME type: image/jpeg; PUID: fmt/42, 43, 44; přípona .jpeg nebo .jpg)

7

Portable Document Format for the Long-term Archiving 1 Level „A“ nebo 2 Level „U“ (PDF/A-1a nebo PDF/A-2u - ISO 19005-1:2005 nebo ISO 19005-2:2011; MIME type: application/pdf; PUID: fmt/95, fmt/478, přípona .pdf)

8

Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (PCM) (MIME type: audio/x-wav; PUID: fmt/6), přípony: .wav nebo .wave)

9

Moving Picture Experts Group Phase 1/2 Audio Layer III (MIME type: audio/mpeg; PUID: fmt/134; přípona: .mp3)

10

datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle standardu Moving Picture Experts Group Phase 2 (MPEG-2, ISO/IEC 13818; MIME type: video/MP2T; PUID: fmt/425; přípona: .vob)

11

datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle standardu Moving Picture Experts Group Phase 4, Advanced Video Coding (Part 10) (H.264), preferovaný kontejner MP4 (MPEG-4, ISO/IEC 14496; MIME type: application/mp4 nebo video/mp4; PUID: fmt/199; přípona: .mp4)

12

souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat Comma-separated values (CSV) (MIME: text/csv; PUID: x-fmt/18; text/x-csv nebo application/csv; přípona: .csv)

13

Extensible Markup languge (XML) (MIME type: application/xml; PUID: fmt/101; přípona: .xml; nutné XSD nebo DTD)

14

XML Schema Definition (XSD) (MIME type: application/xml; PUID: x-fmt/280; přípona: .xsd)

15

Document Type Definition (DTD) (MIME type: application/xml-dtd; PUID: x-fmt/315; přípona: .dtd)

16

Plain Text File (MIME type: text/plain; PUID: x-fmt/111, přípona: .txt; kódování UTF-8)

17

ZIP (MIME: application/zip; PUID: x-fmt/263; přípona .zip)

18

Ust. § 47b zákona o vysokých školách, zejména pak v případech, kdy je součástí práce článek či kapitola knihy, která je připravena k publikaci vydavatelstvím či jinou třetí stranou.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám