Opatření rektora č. 37/2017

Název:

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

K provedení:

Čl. 3 odst. 6 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

Účinnost:

15. června 2017

[zrušeno OR č. 13/2018]


Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Tyto Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů stanoví podle čl. 3 odst. 6 a souvisejících ustanovení Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy (dále jen „Pravidla“ a „univerzita“) podrobnosti o přiznávání jednotlivých druhů podpor, limity pro tyto podpory a další náležitosti.

 2. Podporu zájmové činnosti na univerzitě lze v souladu s čl. 2 odst. 5 v souvislosti s odst. 1. Pravidel přiznat pouze studentskému spolku podle čl. 2 odst. 6, nadaci nebo nadačnímu fondu (dále jen „nadace“) podle čl. 2 odst. 7 Pravidel, pokud vykonává nebo hodlá vykonat zájmovou činnost týkající se studentské části akademické obce alespoň dvou různých fakult, podporu zájmové činnosti na fakultě lze přiznat pouze spolku nebo nadaci, pokud vykonává nebo hodlá vykonat zájmovou činnost týkající se studentské části akademické obce té fakulty, jejíž studenti jsou členy spolku, přičemž zájmovou činností se rozumí každá činnost směřující k naplňování sportovních, kulturních, sociálních a dalších potřeb studentů při využívání volného času, k pořádání diskusí, besed a dalších setkávání, k poskytování informačních služeb, pořádání výstav, koncertů, uměleckých vystoupení, studentských konferencí apod., jakožto i podporu vlastní spolkové činnosti.


Čl. 2 - Pravidelná finanční podpora zájmové činnosti na univerzitě

 1. Pravidelnou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě (čl. 3 odst. 1 písm. a) Pravidel studentskému spolku podle čl. 2 odst. 3 písm. a) a čl. 2 odst. 6 Pravidel, nadaci nebo nadačnímu fondu podle čl. 2 odst. 3 písm. b) a čl. 2 odst. 6 písm. b) Pravidel (dále jen „nadace“) lze poskytnout ve formě roční finanční podpory v jedné či více splátkách.

 2. Pravidelnou finanční podporu studentskému spolku lze poskytnout do výše 100 000 Kč. Jde-li o studentský spolek s počtem členů více než 250, může mu být pravidelná finanční podpora poskytnuta až do výše 180 000 Kč. Členové těch spolků, které jsou členy spolku s celouniverzitní působností, se pro účely tohoto ustanovení započítávají.

 3. Pro určení počtu členů studentského spolku podle odstavce 2 je rozhodný termín 31. prosince minulého kalendářního roku. Student univerzity může být pro účely výpočtu této podpory započítán pouze v rámci jednoho studentského spolku; rozhodující je datum podání žádosti.

 4. Výše pravidelné finanční podpory studentskému spolku podle odstavce 2 nemůže převýšit 30 procent nákladů vynaložených v minulém nebo předminulém kalendářním roce na zájmovou činnost podle čl. 2 Pravidel (dále jen „zájmová činnost“).

 5. Pravidelnou finanční podporu nadaci lze poskytnout do výše 10 procent nákladů vynaložených v minulém nebo ve výjimečném případě předminulém kalendářním roce na zájmovou činnost, nejvýše však 180 000 Kč.


Čl. 3 - Jednorázová finanční podpora zájmové činnosti na univerzitě

 1. Jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě (čl. 3 odst. 1 písm. a) Pravidel lze studentskému spolku nebo nadaci poskytnout do výše 65 procent nákladů na připravovanou nebo vykonanou akci spadající pod zájmovou činnost, nejvýše však do výše 100 000 Kč.

 2. Rektor může na návrh Sociální komise Akademického senátu univerzity (dále jen „komise“ a „senát“) přiznat i jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě ve výši překračující 100 000 Kč, jde-li o akci týkající se přímo alespoň 1000 studentů univerzity.

 3. Rektor může na návrh komise přiznat i jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě ve výši překračující limit 65 procent podle odstavce 1, jde-li o akci týkající se studentů se speciálními potřebami, a to bez ohledu na fakultu, na které studují, nebo o jinou akci hodnou zvláštního zřetele, nejvýše však do výše nákladů na takovou akci.

 4. Jde-li o již vykonanou akci, lze žádost o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě podat nejpozději do 60 dnů ode dne jejího ukončení, nejpozději však v termínu stanoveném v čl. 7 odst. 8.


Čl. 4 - Jednorázová finanční podpora zájmové činnosti na fakultě

 1. Jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na fakultě (čl. 3 odst. 1 písm. a) Pravidel lze studentskému spolku nebo nadaci poskytnout do výše 65 procent nákladů na připravovanou nebo vykonanou akci spadající pod zájmovou činnost, nejvýše však do výše 15 000 Kč, v mimořádném případě, jde-li o akci přímo se týkající velkého počtu studentů, do výše 20 000 Kč.

 2. Rektor může na návrh hodnotící komise přiznat i jednorázovou finanční podporu ve výši překračující limit 65 procent podle odstavce 1, jde-li o akci týkající se studentů se zvláštními potřebami nebo o jinou akci hodnou zvláštního zřetele, nejvýše však do výše nákladů na takovou akci.

 3. Hodnotící komise při společném hodnocení doručených žádostí postupuje podle čl. 3 odst. 5 Pravidel a současně dbá na to, aby byla v přiměřené finanční výši podpořena alespoň jedna žádost týkající se zájmové činnosti na dané fakultě, byla-li taková žádost podána.

 4. Jde-li o již vykonanou akci, lze žádost o jednorázovou finanční podporu podat nejpozději do 60 dnů ode dne jejího ukončení.


Čl. 5 - Zvýhodněné pronájmy, výpůjčky, zápůjčky a dary

 1. Podporu formou zvýhodněného pronájmu nebo výpůjčky nemovitého nebo movitého majetku (čl. 3 odst. 1 písm. c) a d) Pravidel lze poskytnout pouze v případě, že tímto nebude ohroženo plnění hlavních činností univerzity.

 2. Podporu podle odstavce 1 lze poskytnout pouze tehdy, jde-li o majetek, se kterým je oprávněn nakládat rektor nebo kvestor. Tuto podporu tedy nelze poskytnout, jde-li o majetek, který je svěřen do správy fakulty nebo další součásti univerzity.

 3. Podporu formou zápůjčky (čl. 3 odst. 1 písm. b) Pravidel a formou daru (čl. 3 odst. 1 písm. e) Pravidel lze poskytnout pouze ve výjimečných případech.


Čl. 6 - Seznam spolků a nadací

 1. V seznamu spolků a nadací vedeném univerzitou jsou evidovány tyto údaje:

    a. 

  název,

    b. 

  právní forma,

    c. 

  jméno osoby nebo osob oprávněných za spolek nebo nadaci jednat,

    d. 

  sídlo,

    e. 

  kontaktní adresa, spojení a

    f. 

  případný odkaz na webovou stránku nebo jinou elektronickou prezentaci.


 2. V seznamu mohou být vedeny i zájmové skupiny studentů univerzity bez právní formy, které však nemohou být příjemci podpory podle Pravidel.

 3. Seznam spolků a nadací se zveřejňuje na webu univerzity.

 4. Žádost o registraci se společně s údaji uvedenými v odstavci 1 zasílá na adresu registr-spolku@cuni.cz.

 5. O registraci v seznamu bude spolek nebo nadace informován ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení žádosti o registraci, nebo bude v téže lhůtě vyrozuměn o nutnosti žádost doplnit. Nebude-li ve stanovené lhůtě žádost o registraci doplněna, bude odložena.

 6. Změny v údajích podle odstavce 1 je spolek nebo nadace povinen bez zbytečného odkladu univerzitě oznámit, a to na adresu uvedenou v odstavci 4.


Čl. 7 - Náležitosti a termíny podávání žádostí

 1. Žádost o podporu podle čl. 3 až 5 musí obsahovat

    a. 

  identifikaci žadatele, včetně prokázání jeho právní formy a dalších rozhodných údajů podle čl. 2 Pravidel,

    b. 

  popis připravované nebo vykonané akce, její termín a organizační zajištění,

    c. 

  údaje o tom, komu je akce určena a způsob jejího zveřejnění a propagace,

    d. 

  údaje o zajištění příslušných povolení nebo rozhodnutí, jsou-li podle platných právních předpisů nebo vnitřních předpisů univerzity zapotřebí a

    e. 

  rozpočet akce (doporučený vzor formuláře pro rozpočet tvoří přílohu č. 3 tohoto opatření a současně je k dispozici ke stažení na webových stránkách IPSC),

    f. 

  v případě již vykonané akce platí písm. b) – e) obdobně,

    g. 

  žádost musí být podepsána statutárním orgánem, podává-li jej jiná osoba, musí být k podání žádosti statutárním orgánem zmocněna a toto zmocnění musí být přílohou žádosti.

 2. Poskytnutou podporu ani její část nelze převádět na jiné právnické či fyzické osoby.

 3. Žádost o pravidelnou podporu podle čl. 2 musí obsahovat

    a. 

  identifikaci žadatele, včetně prokázání jeho právní formy a dalších rozhodných údajů podle čl. 2 Pravidel,

    b. 

  výroční zprávu a zprávu o hospodaření žadatele za minulý nebo předminulý kalendářní rok,

    c. 

  rozhodné údaje o vykonávané zájmové činnosti podle čl. 2 Pravidel, včetně vyčíslení nákladů a výnosů, nejsou-li tyto explicitně uvedeny ve zprávách podle písm. b) a

    d. 

  čestné prohlášení o počtu studentů univerzity, kteří jsou členy studentského spolku, v členění dle jednotlivých fakult, na kterých studují, nebo jmenný seznam studentů univerzity, kteří jsou členy řídících a dozorčích orgánů nadace.


 4. Žádost se podává v tištěné písemné formě rektorovi na formuláři tvořícím přílohu č. 1. a 2. tohoto opatření a současně v elektronické formě na e-mailovou adresu zajmova-cinnost@ruk.cuni.cz. Pro uplatnění nároku je rozhodující tištěná písemná forma žádosti, která musí být na univerzitu doručena nejpozději poslední den lhůty. Žádosti doručené po uplynutí lhůty, nebudou na daném zasedání komise projednány. Pokud vyjádří žadatel souhlas, bude žádost přesunuta na další zasedání komise.  

 5. Místo náležitostí žádosti, které jsou již evidovány v seznamu podle čl. 6, postačí v žádosti odkázat na tento seznam. Náležitosti žádosti, jejichž povaha to umožňuje, může žadatel nahradit čestným prohlášením o tom, že tyto údaje jsou shodné s údaji, které již v souvislosti s dříve podanou žádostí poskytl. Rektor si může vyžádat nahlédnutí do jmenného seznamu členů studentského spolku.

 6. Podal-li žádost studentský spolek nebo nadace, který není registrován v seznamu spolků podle čl. 6, bude rektorem neprodleně vyzván, aby nejprve požádal o registraci v tomto seznamu. Nebudou-li údaje potřebné k registraci doručeny do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost odložena; jde-li o žádost o podporu zájmové činnosti na fakultě, činí tato lhůta 7 dní. V případě předložení neúplné žádosti bude studentský spolek nebo nadace vyzván k doplnění žádosti ve lhůtě 7 dní. Nebude-li žádost v této lhůtě doplněna, bude žádost odložena.

 7. Rektor nebo sociální komise Akademického senátu univerzity anebo hodnotící komise si v důvodných případech mohou vyžádat další údaje, nestanoví-li právní předpisy jinak. Lhůta pro doplnění údajů se nezapočítává do lhůty podle čl. 4 odst. 6 Pravidel ani do lhůty podle odstavce 9. Nebude-li žádost ve stanovené lhůtě doplněna, bude odložena.

 8. Žádost o pravidelnou podporu zájmové činnosti na univerzitě podle čl. 2 lze podat nejpozději do 30. září běžného kalendářního roku.

 9. Jde-li o akci v běžném kalendářním roce, lze žádost o podporu zájmové činnosti na univerzitě podle čl. 3 nebo 5 podat vždy nejpozději do 15. listopadu běžného kalendářního roku.

 10. K žádosti o podporu zájmové činnosti na univerzitě zaujme sociální komise senátu stanovisko zpravidla ve lhůtě 45 dnů od jejího doručení; jde-li však o žádost doručenou v období mezi 15. červnem a 14. zářím, zaujme k ní sociální komise stanovisko zpravidla do 10. října.

 11. Žádosti o podporu zájmové činnosti na fakultě podle čl. 4 se podávají třikrát ročně, a to k 28. únoru, 30. dubnu a 15. říjnu.

 12. K žádostem o podporu zájmové činnosti na fakultě zaujme hodnotící komise stanovisko nejpozději do 22. března, 22. května a 7. listopadu.

 13. Administrativní činnost spojenou s poskytováním podpory zájmové činnosti studentů zajišťuje odbor rektorátu Informační a poradenské a sociální centrum (dále jen IPSC), k posouzení odborných otázek si vyžaduje stanovisko právního a ekonomického odboru. Rozhodnutí a návrhy smluv zpracovává právní odbor RUK. 


Čl. 8 - Smlouva

Součástí smlouvy o poskytnutí podpory musí vždy mimo jiné být povinnost příjemce podpory, stanovená v čl. 9 tohoto opatření, umožnit nahlédnutí do rozhodných prvotních účetních dokladů a povinnost poskytnutou finanční podporu nebo její část vrátit v případě nedodržení podmínek poskytnutí podpory, nebo jejich jen částečném dodržení, jakož i povinnost vhodným způsobem zveřejnit, že příjemce podpory nebo akce je podporována univerzitou.


Čl. 9 - Čerpání podpory

Spolek nebo nadace, kterému byla poskytnuta podpora zájmové činnosti, je povinen do 60 dnů ode dne ukončení podporované akce, v případě poskytnutí podpory na již vykonanou akci do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, předložit univerzitě k rukám příslušné komise podle čl. 4 odst. 8 Pravidel vyúčtování realizované akce. Doporučený vzor formuláře pro vyúčtování tvoří přílohu č. 4 tohoto opatření a současně je k dispozici ke stažení na webových stránkách IPSC.      


Čl. - 10 Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 • Koordinaci činností spojených se zabezpečením agendy podpory zájmové činnosti studentů zajišťuje rektorem pověřená osoba.

 • Žádosti o podporu zájmové činnosti na univerzitě doručené přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření se vyhodnotí a o přiznání podpory rektor rozhodne podle opatření rektora č.  13/2015, ve znění opatření rektora č. 2/2016.

 • Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. června 2017.

 • Opatření rektora č. 13/2015 a  2/2016 se zrušují.V Praze dne 7. června 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke staženíPříloha č. 1 - Žádost o poskytnutí finanční podpory zájmové činnosti studentů na Univerzitě Karlově v Praze


Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí  podpory zájmové činnosti studentů na Univerzitě Karlově v Praze s výjimkou finanční podpory


Příloha č. 3 - Rozpočet akce


Příloha č. 4 - Podpora zájmové činnosti studentů UK - vyúčtování akce

Poslední změna: 24. duben 2018 11:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám