Opatření rektora UK v roce 2009

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 3

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

15. 1. 2009

2/2009

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2009

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

6. 2. 2009

3/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 4

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

15. 2. 2009

4/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 5

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 3. 2009

5/2009

Harmonogram akademického roku 2009/2010

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 4. 2009

6/2009

Změna Opatření rektora č. 23/2007

Čl. 3 odst. 5  Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

1. 4. 2009

7/2009

Změna Opatření rektora č. 13/2003, Opatření rektora č. 6/2004, Opatření rektora č. 9/2004 a Opatření rektora č. 24/2006

[zrušeno OR č. 37/2016]

-

15. 4. 2009

8/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010– dodatek č. 6

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

15. 4. 2009

9/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010– dodatek č. 7

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

15. 4. 2009

10/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010– dodatek č. 8

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

20. 4. 2009

11/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010– dodatek č. 9

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 5. 2009

12/2009

Čerpání dovolené akademických pracovníků a dalších zaměstnanců

§ 218 odst. 1 zákoníku práce

15. 5. 2009

13/2009

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2009/2010

čl. 3 odst. 6a čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

18. 5. 2009

14/2009

Zásady prázdninového ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009 - dodatek k opatření č. 12/2008

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

18. 5. 2009

15/2009

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

Čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2009

16/2009

Stanovení standardních cen pro ubytování na kolejích UK

čl. 3 odst. 3 až 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

16. 9. 2009

17/2009

Dislokační opatření ve výukové budově areálu U Kříže 661/8, Praha 5 – Jinonice

1. 7. 2009

18/2009

Dislokační opatření v objektu CDMS Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín

1. 7. 2009

19/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 – dodatek č. 10

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

15. 6. 2009

20/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 – dodatek č. 11

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

25. 6. 2009

21/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 – dodatek č. 12

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

25. 6. 2009

22/2009

Zavedení datových schránek na UK

[zrušeno OR č. 60/2018]

zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění

1. 7. 2009

OSS

23/2009

Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2009/2010

-

1. 9. 2009

24/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 – dodatek č. 13

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 7. 2009

25/2009

Poskytování příspěvku univerzity na stravování ze sociálního fondu

[doplňuje OR č. 26/2007]

[zrušeno OR č. 30/2018]

Čl. 16b odst. 3 písm. c) a d) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy

1. 7. 2009

EO

26/2009

Změna Opatření rektora č. 26/2007

[zrušeno OR č. 30/2018]

Čl. 16b odst. 2 písm. b) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy

1. 7. 2009

27/2009

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2010/2011

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 9. 2009

28/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 – dodatek č. 14

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 8. 2009

29/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 – dodatek č. 15

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

5. 8. 2009

30/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 – dodatek č. 16

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

11. 9. 2009

31/2009

Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově

[změněno OR č. 15/2014 a č. 21/2014]

[zrušeno OR č. 33/2017]

-

1. 10. 2009

32/2009

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2009/2010

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

5. 10. 2009

33/2009

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2009/2010

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

5. 10. 2009

34/2009

Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č. 18/2013, č. 22/2014 a č. 20/2016]

[zrušeno OR č. 41/2017]

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy

9. 10. 2009

35/2009

Vyhlášení 7. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2010)

čl. 4 odst. 6 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

12. 10. 2009

36/2009

Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

[změněno OR č. 16/2010, OR č. 17/2016]

[zrušeno OR č. 5/2019]

čl. 6a odst. 1 Grantového řádu Univerzity Karlovy

30. 11. 2009

OVaV

37/2009

Vyhlášení 1. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2010)

čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze

30. 11. 2009

38/2009

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2010

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

30. 11. 2009

39/2009

Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

Čl. 18a odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 7 Rigorózního řádu UK

14. 12. 2009

40/2009

Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově v Praze

§ 16 odst. 3 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

15. 12. 2009


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní techniky
Poslední změna: 10. leden 2024 08:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám