Opatření rektora UK č. 27/2009


Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011

K provedení:

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. září 2009


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011


 1. Období pro podání přihlášek ke studiu na Univerzitě Karlově v Praze je limitováno dnem

    a. 

  28. února 2010, pokud jde o bakalářské, navazující magisterské a magisterské studijní programy,

    b. 

  30. dubna 2010, pokud jde o doktorské studijní programy.

 2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na

    a. 

  17. dubna 2010 až 2. července 2010, pokud jde o bakalářské, navazující magisterské a magisterské studijní programy; v období 17. dubna až 30. května 2010 je možné organizovat přijímací zkoušky pouze o sobotách, příp. nedělích. V případě, že je termín přijímací zkoušky stanoven na sobotu, příp. neděli a maturitní zkouška je konána v období daného či následujícího kalendářního týdne, je tato skutečnost důvodem pro kladné vyřízení žádosti o přidělení náhradního termínu konání přijímací zkoušky,

    b. 

  31. května 2010 až 2. července 2010, pokud jde o doktorské studijní programy.

  Talentová forma přijímací zkoušky může v odůvodněných případech proběhnout i mimo uvedené termíny. Za talentovou formu lze považovat jen takovou zkoušku, která má za cíl zjistit specifické schopnosti uchazeče, jež nelze studiem nebo tréninkem primárně získat, ale pouze rozvíjet. Předpokládá se, že tyto schopnosti se zaměřují k určitému konkrétně vymezenému studijnímu oboru, obvykle se vztahem k umělecké nebo jinak specificky vymezené činnosti s výrazným tvůrčím potenciálem. Za talentovou formu přijímací zkoušky nelze považovat např. test obecných studijních předpokladů.

 3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 27. září 2010 pro všechny typy studijních programů.

 4. Náležitosti formuláře přihlášky ke studiu podle čl. 8 odst. 3 přílohy č. 5 Statutu UK (Řád přijímacího řízení UK) stanoví děkan fakulty. Vyžadovány však mohou být pouze takové doklady a údaje o uchazeči o studium, které jsou bezprostředně nutné k řádnému průběhu přijímacího řízení podle Řádu přijímacího řízení UK a způsobu ověřování podmínek pro přijetí ke studiu v uskutečňovaném studijním programu (oboru). Stanoví-li tak děkan, je možné po konzultaci s ÚVT UK použít elektronickou formu přihlášky.


V Praze dne 2. července 2009

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení
Pozor, změna!


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám