Opatření rektora UK č. 23/2009

Název:

Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2009/2010

K provedení:

-

Účinnost:

1. září 2009Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2009/2010


Finanční prostředky určené na mobilitu studentů (SM) – praktické stáže (praxe) v rámci Programu celoživotního učení „LLP“ (Lifelong Learning Programme) aktivita ERASMUS (dále jen ERASMUS) budou použity v souladu s následujícími podmínkami:


 1. Vysílaní studenti

  Finanční podpora bude poskytována studentům, kteří se účastní praktických stáží programu Erasmus v zemích zapojených do Programu celoživotního učení1) s cílem plnit příslušné oprávněné aktivity (viz bod 3) v souladu s pracovním plánem stáže.


  Praktické stáže studentů mohou probíhat pouze v oprávněných partnerských organizacích, sídlících v zemích zapojených do Programu celoživotního učení „LLP“ (Lifelong Learning Programme), se kterými UK nebo příslušná fakulta UK uzavřela bilaterální dohodu o realizaci praktických stáží v rámci programu Erasmus. Praktické stáže mohou probíhat na oprávněných partnerských organizacích a jejích součástech, příp. dalších organizacích, které mají s partnerskou vzdělávací organizací uzavřenu dohodu o spolupráci v oblastech vzdělávání, vědy a výzkumu.


  Mezi oprávněné partnerské organizace nepatří instituce a agentury Evropského společenství, které mají vlastní program stáží (http://europa.eu/agencies/), organizace spravující programy Evropské unie (za účelem zamezení konfliktu zájmů a/nebo dvojího financování) a národní diplomatické reprezentace země studenta v zemi, kde chce student vykonávat praktickou stáž.


  Vysílaní studenti musí být zapsáni do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na UK.

 2. Oficiální status studentů

  Finanční podpora bude poskytována výlučně studentům, kteří jsou občany členského státu Evropské unie nebo jiné země, která se účastní Programu celoživotního učení, nebo studentům, kteří mají trvalý pobyt v zemi, z níž chtějí v rámci programu Erasmus vycestovat na praktickou stáž do zahraničí, nebo jim je vysílající zemí přiznán oficiální status uprchlíka nebo osoby bez státní příslušnosti.

 3. Oprávněné aktivity v zahraničí

  Finanční podpora bude poskytována výlučně na následující činnosti:

  • praktická stáž (praxe) na partnerské organizaci, uskutečňovaná jako součást studijního programu na UK,

  • účast na intenzivním jazykovém kurzu Erasmus (EILC) v zahraničí, který předchází praktické stáži.

 4. Délka pobytu v zahraničí

  Finanční podpora se poskytuje na oprávněné aktivity, které se uskuteční mezi 1. 6. 200930. 9. 2010 a které trvají:

  1. minimálně 3 měsíce,

  2. maximálně 12 měsíců.


  Pokud není dodrženo trvání stáže v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc přidělováno dle počtu dnů posledního měsíce strávených v zahraničí:

  1. 1 až 7 dnů: nulová finanční podpora,

  2. 8 až 20 dnů: 1/2 finanční podpory na měsíc,

  3. 21 až 30 dnů: celá finanční podpora na měsíc.


  Příklad:


  Student je v zahraničí od 8.1. do 25.4.

  Výpočet doby stáže:

         - do 8.2. = 1 měsíc

         - do 8.3. = 2 měsíce

         - do 8.4. = 3 měsíce

         - od 9.4. do 25.4. = 17 dní

  Student obdrží finanční podporu na 3,5 měsíce.


  Po celou dobu praktické stáže v zahraničí musí být student řádně zapsán do studia na UK, tzn. nemůže ukončit studium (absolvování státních závěrečných zkoušek nebo absolutoria) před ukončením praktické stáže v zahraničí.


  Praktickou stáž je možno prodloužit za následujících podmínek:

    a. 

  existuje písemný souhlas UK a hostitelské organizace o prodloužení praktické stáže, který je podepsán před dokončením původní doby stáže,

    b. 

  je vypracován dodatek k finanční dohodě uzavřené mezi studentem a UK před dokončením původní doby stáže,

    c. 

  doba prodloužení přímo navazuje na původní dobu praktické stáže,

    d. 

  není překročena maximální doba trvání praktické stáže, tj. 12 měsíců,

    e. 

  praktická stáž, včetně prodloužení, skončí nejpozději 30. 9. 2010.

 5. Druhý pobyt v rámci programu Erasmus

  Pro opakované výjezdy studentů na mobility studentů v programu Erasmus platí následující pravidla:

  • každý student může vyjet pouze jedenkrát na studijní pobyt Erasmus na zahraniční instituci během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student),

  • každý student může vyjet pouze jedenkrát na praktickou stáž Erasmus v zahraničním podniku během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se stáží se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student),

  • každý student může obdržet pouze jedenkrát stipendium na zahraniční pobyt v rámci schváleného programu Erasmus Mundus během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách,

  • maximální doba, na kterou může student vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus, je 24 měsíců (zahrnuje i pobyt v rámci programu Erasmus Mundus),

  • tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a praktická stáže v rámci programů Socrates a Leonardo da Vinci II.


  Pokud student již vyjel na studijní pobyt Erasmus a praktickou stáž Leonardo da Vinci II, může ještě obdržet stipendium na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus.

  Pokud student již vyjel na studijní pobyt Erasmus, může ještě vyjet na praktickou stáž Erasmus a na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus.

  Pokud student již vyjel na praktickou stáž Leonardo da Vinci II, může ještě vyjet na studijní pobyt Erasmus a na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus.

 6. Studenti bez finanční podpory (tzv. zero-grant students)

  Mobility v rámci programu Erasmus se mohou účastnit i studenti, kterým není udělena žádná finanční podpora. Takovým studentům náleží tzv. status studenta programu Erasmus, který jim umožňuje využívat všech výhod, které program Erasmus nabízí. Pro studenty bez finanční podpory platí s výjimkou ustanovení o výši a platbě finanční podpory všechna výše uvedená kvalifikační kritéria a pravidla vyplývající z finanční dohody.

 7. Oprávněné náklady

  Finanční podpora je určena na pokrytí části nákladů souvisejících s mobilitou, tj. cestovní výdaje, jazyková příprava v zahraničí (pokud je nutná) a vyšší životní náklady v hostitelské zemi. Finanční podpora je pouze příspěvkem k úhradě nákladů spojených s praktickou stáží v zahraničí.

 8. Výběr studentů

  Výběr studentů, kteří se účastní praktické stáže v rámci programu Erasmus, je v kompetenci fakulty na které je student zapsán. Fakulta, na které je student zapsán, musí zveřejnit veškeré podmínky výběrového řízení a výsledky výběrového řízení.

  Student, který je občanem státu zapojeného do Programu celoživotního učení „LLP“ (Lifelong Learning Programme) a má v České republice přechodný pobyt za účelem studia na české instituci a který by chtěl z České republiky vycestovat na praktickou stáž v rámci programu Erasmus do země svého původu, má při výběrovém řízení nejnižší prioritu.

 9. Akademické uznávání

  Před odjezdem do zahraničí musí být schválen pracovní plán stáže studenta, který je závazný pro všechny tři strany, které plán stáže potvrzují, tj. studentem a fakultou, na které je student zapsán a hostitelskou organizací. Všechny tři strany podpisem tohoto dokumentu potvrzují, že se budou řídit zásadami Odpovědnosti za kvalitu pro studenty programu Erasmus, které jsou součástí pracovního plánu studenta.


  Všechny změny v pracovním plánu studenta musí být písemně odsouhlaseny všemi stranami, a to ihned jakmile nastanou; v případě změn v pracovním plánu po příjezdu studenta do hostitelské organizace nejpozději do jednoho měsíce od příjezdu.


  Po skončení praktické stáže se student zavazuje předložit následující potvrzení:

  1. osvědčení o absolvování praktické stáže od hostitelské organizace, ve kterém bude potvrzena skutečná délka stáže,

  2. závěrečnou zprávu z praktické stáže.


  Fakulta, na které je student zapsán, zajistí, že studentovi vyslanému na praktickou stáž do zahraničí v rámci programu Erasmus, který splní podmínky pracovního plánu stáže, bude praktická stáž v hostitelské organizaci plně uznána jako řádná součást studia na vysílající instituci, a to přidělením odsouhlaseného počtu kreditů.

  Pokud student nesplní požadavky stanovené v pracovním plánu, fakulta, na které je student zapsán, posoudí celkový přínos praktické stáže a případně stanoví sankce (např. vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory).

  Uznání praktické stáže na partnerské organizaci může být odmítnuto pouze tehdy, když student nesplní požadavky stanovené partnerskou institucí nebo jiným způsobem nesplní podmínky stanovené v pracovním plánu stáže pro plné uznání. V takovýchto případech může být student požádán o vrácení přidělené finanční podpory.

  Toto ustanovení neplatí tehdy, pokud studentovi ve splnění požadovaných povinností zabránily takové okolnosti, které nemohl ovlivnit a které oznámil koordinátorovi programu Erasmus na vysílající instituci a s kterými byla zároveň vyrozuměna Národní agentura. Ta také musí písemně potvrdit souhlas.

 10. Poplatky

  UK nesmí požadovat po vyjíždějících studentech žádné poplatky v souvislosti s organizací nebo administrací praktických stáží v zahraničí.

 11. ERASMUS Charta studenta

  Každý vyjíždějící student obdrží při podpisu finanční dohody tzv. ERASMUS Chartu studenta, která stanoví základní práva a povinnosti studenta programu Erasmus. Charta tvoří přílohu finanční dohody uzavírané mezi studentem a vysílající institucí.


1) Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie.V Praze dne 29. června 2009

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám