Opatření rektora č. 33/2017

Název:

Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Účinnost:

10. dubna 2017

[zrušeno OR č. 34/2018]


Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Základní ustanovení

 1. Tato Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově (dále jen „předpis“ a „univerzita“) upravují způsob a základní podmínky přidělování startovacích bytů zaměstnancům univerzity (dále jen „zaměstnanec“).

 2. Startovacími byty se pro účely tohoto předpisu rozumí byty v objektech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví univerzity vyčleněné rektorem v souladu s Pravidly pro správu majetku univerzity pro mladé akademické a vědecké pracovníky univerzity.


Čl. 2 - Žádost o přidělení startovacích bytu

 1. Zaměstnanec může o přidělení startovacího bytu požádat, jestliže


    a. 

  v kalendářním roce, ve kterém podává žádost, dovršil nebo dovrší věk nejvýše 35 let,

    b. 

  výše jeho celkového pracovního úvazku na univerzitě, včetně případného úvazku ve fakultní nemocnici, činí a nejméně jeden rok činila 0,7,

    c. 

  jeho pracovní poměr je uzavřen na místo akademického nebo vědeckého pracovníka a

    d. 

  jeho pracovní poměr je uzavřen na dobu alespoň tří let nebo na dobu neurčitou.


 2. Podmínkou přidělení startovacího bytu je


    a. 

  skutečnost, že průměrné měsíční příjmy osob, společně se zaměstnancem posuzovaných podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění, nepřesáhly v minulém kalendářním roce desetinásobek životního minima stanoveného pro jednotlivce, nebo, v případě vícečetné domácnosti, jedenáctinásobek životního minima stanoveného pro první osobu v domácnosti navýšený o trojnásobek příslušné částky za další osobu v domácnosti nebo

    b. 

  skutečnost, že zaměstnanec není vlastníkem bytu nebo rodinného domu pomocí kterého by mohl řešit svou bytovou potřebu a zároveň vykonávat práci na univerzitě.


 3. Písemnou žádost o přidělení startovacího bytu (dále jen „žádost“) spolu s vyjádřením děkana fakulty, nebo ředitele další součásti, na níž žadatel působí, podává žadatel ve stanovených termínech na rektorátu univerzity; vzor žádosti a výčet povinně přikládaných písemností dokládajících splnění podmínek podle tohoto opatření je stanoven opatřením rektora.


Čl. 3 - Komise pro přidělování startovacích bytů

 1. K posuzování žádostí se zřizuje Komise pro přidělování startovacích bytů (dále jen „komise“). Komise má sedm členů jmenovaných z řad členů akademické obce univerzity. Dva členy komise jmenuje rektor na základě návrhu akademického senátu univerzity, jednoho člena na základě návrhu Koordinační odborové rady Vysokoškolského odborového svazu univerzity a čtyři členy z vlastního podnětu. Funkční období člena komise je pětileté. Člen komise může být rektorem odvolán před uplynutím funkčního období; navrhne-li odvolání člena komise ten, kdo jej nominoval, nebo zanikne-li členovi komise členství v akademické obci, rektor jej odvolá. Komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.

 2. Činnost komise a její jednání upravuje statut komise, který na návrh komise vydává opatřením rektor.


Čl. 4 - Podávání a hodnocení žádostí

 1. Termíny pro podávání žádostí stanoví komise s přihlédnutím k novým nebo uvolněným kapacitám startovacích bytů; tyto termíny, včetně specifikace startovacích bytů, které jsou aktuálně k dispozici a podmínek nájemního vztahu, se zasílají na fakulty a další součásti a zveřejňují se prostřednictvím sítě Internet.

 2. K žádostem zaujímá komise stanoviska na základě splnění podmínek podle tohoto opatření a s přihlédnutím zejména ke zhodnocení míry perspektivnosti vědecké, výzkumné nebo další tvůrčí činnosti zaměstnance a, jde-li o akademického pracovníka, míry perspektivnosti vzdělávací činnosti zaměstnance, a dále přínosu těchto činností pro univerzitu a míře potřebnosti přechodného řešení bytové otázky pro zaměstnance.  Stanoviska k žádostem komise zaujme nejpozději do třiceti dnů po termínu pro podávání žádostí.

 3. Je-li počet žadatelů, u kterých komise dospěla ke stejnému hodnocení větší, než je aktuálně volná kapacita žádaných startovacích bytů, provede komise mezi těmito žadateli losování.

 4. Zápisy z jednání komise, stanoviska komise, údaje o celkové, volné a plánované kapacitě startovacích bytů se zveřejňují prostřednictvím sítě internet, neodporuje-li to právnímu předpisu.

 5. O žádosti rozhoduje rektor s přihlédnutím ke stanovisku komise. Rozhodne-li rektor odlišně od stanoviska komise, musí toto své rozhodnutí zvlášť odůvodnit.

 6. Sdělení o přidělení startovacího bytu zaměstnanci obsahuje informaci o přidělení bytu s uvedením jeho identifikace, o době, na niž se byt přiděluje a o tom, že na základě tohoto sdělení vzniká zaměstnanci nárok na uzavření příslušné nájemní smlouvy za stanovených podmínek.


Čl. 5 - Nájemní smlouva, nájemné

 1. Nájemní smlouva na pronájem startovacího bytu (dále jen „nájemní smlouva“) se uzavírá na dobu jednoho roku, nedohodnou-li se univerzita a zaměstnanec na době kratší, nejdéle však do konce pracovního poměru zaměstnance, je-li tento uzavřen na dobu určitou. Za podmínky trvání pracovního poměru lze nájemní smlouvu až třikrát vždy nejvýše o jeden rok prodloužit; na základě doporučení děkana nebo ředitele další součásti má při splnění všech podmínek podle tohoto opatření na tato prodloužení zaměstnanec nárok.

 2. Výše nájemného se stanoví nejvýše v hodnotě odpovídající jedné polovině obvyklé výše nájemného v dané lokalitě, úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu se stanoví ve výši příslušných režijních nákladů.


Čl. 6 - Společná ustanovení

 1. Ve věci nájemních smluv jedná jménem univerzity kvestor(-ka).

 2. Startovací byt má charakter bytu služebního1.

 3. Administrativu spojenou s přijímáním a hodnocením žádostí, s přidělováním startovacích bytů, s nájemními smlouvami a s veškerými dalšími úkony spojenými s postupem podle tohoto opatření zajišťuje rektorát.

 4. Není-li tímto opatřením stanoveno jinak, není na přidělení startovacího bytu právní nárok.


Čl. 7 - Závěrečná ustanovení

 1. Opatření rektora č. 31/2009 ve znění opatření rektora č. 15/2014 a č. 21/2014 se zrušuje.

 2. Tento předpis nabývá účinnosti dne 10. dubna 2017.
V Praze dne  4. dubna 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke staženíPoznámky

1

§ 2297 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.


Poslední změna: 6. září 2018 13:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám