Opatření rektora UK v roce 2001

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2001

Změna podmínek pro přiznání sociálního stipendia na Univerzitě Karlově v Praze

čl. 5 odst. 1 písm. b) Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 2. 2001

2/2001

Oprávnění ředitele Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze

čl. 3 odst. 7 písm. b) Statutu Univerzity Karlovy

6. 2. 2001

3/2001

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2001/2002

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

26. 2. 2001

4/2001

Harmonogram akademického roku 2001/2002

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 3. 2001

5/2001

Změna opatření č. 11/2000

-

26. 2. 2001

6/2001

Čerpání dovolené akademických pracovníků

Zákoníku práce

1. 3. 2001

7/2001

Statut Fondu mobility Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 4/2008]

[zrušeno OR č. 33/2018]

-

28. 3. 2001

OZV

7a/2001

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2001

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

28. 3. 2001

8/2001

Oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty na fakultách Univerzity Karlovy v Praze

zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně souvisejících zákonů

1. 4. 2001

9/2001

Zásady prázdninového ubytování pro rok 2001

čl. 13 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

2. 5. 2001

10/2001

Ceny studentům udělované z prostředků Univerzity Karlovy

[Zrušeno OR č. 48/2017]

čl. 4 odst. 1 Řádu pro udělování cen studentům Univerzity Karlovy

14. 5. 2001

11/2001

Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy v Praze

čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2001

12/2001

Zřízení Komise pro problematiku návykových látek na Univerzitě Karlově v Praze

zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a k doplnění opatření rektora č. 7/2000

1. 6. 2001

13/2001

Přidělování účelových stipendií v rámci programu Socrates II/ Erasmus

-

11. 6. 2001

14/2001

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

Čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 6. 2001

15/2001

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2001/2002 - dodatek

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2001

16/2001

Změna opatření č. 8/2000

-

1. 9. 2001

17/2001

Vyhlášení řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2002 (10. kolo)

čl. 2 odst. 4 Grantové řádu Univerzity Karlovy v Praze a Opatření rektora č. 8/2000 ve znění Opatření rektora č. 16/2001

1. 9. 2001

18/2001

Doplňková činnost na Univerzitě Karlově v Praze

čl. 30 odst. 1 písm. c) Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze)

1. 10. 2001

19/2001

Poskytování informací na Univerzitě Karlově v Praze

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. 10. 2001

20/2001

Provádění inventarizací majetku a závazků pro rok 2001

§ 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, a Opatření č. 44 Ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování a uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace č.j. 283/76 102/2000 ze dne 10. listopadu 2000 (Finanční zpravodaj 11/2000)

4. 10. 2001

21/2001

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

5. 10. 2001

22/2001

Změna opatření č. 15/2001

-

8. 10. 2001

23/2001

Změna výše kolejného na vysokoškolských kolejích

Čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 1. 2002

24/2001

Hodnocení výzkumných záměrů na Univerzitě Karlově

přílohy k usnesení vlády ČR č. 281/1998, část III, bod 4/a

14. 12. 2001

25/2001

Účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly fakult na Univerzitě Karlově v Praze

[změněno OR č. 1/2003]

čl. 31 odst. 1 písm. d) a h) Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze)

1. 1. 2002


* Vysvětlení použitých zkratek:


CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní techniky
Poslední změna: 21. leden 2020 14:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám