Opatření rektora UK v roce 2001

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2001

Změna podmínek pro přiznání sociálního stipendia na Univerzitě Karlově v Praze

čl. 5 odst. 1 písm. b) Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 2. 2001

2/2001

Oprávnění ředitele Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze

čl. 3 odst. 7 písm. b) Statutu Univerzity Karlovy

6. 2. 2001

3/2001

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2001/2002

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

26. 2. 2001

4/2001

Harmonogram akademického roku 2001/2002

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 3. 2001

5/2001

Změna opatření č. 11/2000

-

26. 2. 2001

6/2001

Čerpání dovolené akademických pracovníků

Zákoníku práce

1. 3. 2001

7/2001

Statut Fondu mobility Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 4/2008]

[zrušeno OR č. 33/2018]

-

28. 3. 2001

OZV

7a/2001

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2001

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

28. 3. 2001

8/2001

Oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty na fakultách Univerzity Karlovy v Praze

zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně souvisejících zákonů

1. 4. 2001

9/2001

Zásady prázdninového ubytování pro rok 2001

čl. 13 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

2. 5. 2001

10/2001

Ceny studentům udělované z prostředků Univerzity Karlovy

[Zrušeno OR č. 48/2017]

čl. 4 odst. 1 Řádu pro udělování cen studentům Univerzity Karlovy

14. 5. 2001

11/2001

Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy v Praze

čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2001

12/2001

Zřízení Komise pro problematiku návykových látek na Univerzitě Karlově v Praze

zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a k doplnění opatření rektora č. 7/2000

1. 6. 2001

13/2001

Přidělování účelových stipendií v rámci programu Socrates II/ Erasmus

-

11. 6. 2001

14/2001

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

Čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 6. 2001

15/2001

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2001/2002 - dodatek

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2001

16/2001

Změna opatření č. 8/2000

-

1. 9. 2001

17/2001

Vyhlášení řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2002 (10. kolo)

čl. 2 odst. 4 Grantové řádu Univerzity Karlovy v Praze a Opatření rektora č. 8/2000 ve znění Opatření rektora č. 16/2001

1. 9. 2001

18/2001

Doplňková činnost na Univerzitě Karlově v Praze

čl. 30 odst. 1 písm. c) Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze)

1. 10. 2001

19/2001

Poskytování informací na Univerzitě Karlově v Praze

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. 10. 2001

20/2001

Provádění inventarizací majetku a závazků pro rok 2001

§ 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, a Opatření č. 44 Ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování a uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace č.j. 283/76 102/2000 ze dne 10. listopadu 2000 (Finanční zpravodaj 11/2000)

4. 10. 2001

21/2001

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

5. 10. 2001

22/2001

Změna opatření č. 15/2001

-

8. 10. 2001

23/2001

Změna výše kolejného na vysokoškolských kolejích

Čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 1. 2002

24/2001

Hodnocení výzkumných záměrů na Univerzitě Karlově

přílohy k usnesení vlády ČR č. 281/1998, část III, bod 4/a

14. 12. 2001

25/2001

Účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly fakult na Univerzitě Karlově v Praze

[změněno OR č. 1/2003]

čl. 31 odst. 1 písm. d) a h) Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze)

1. 1. 2002


* Vysvětlení použitých zkratek:


CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní techniky
Poslední změna: 10. leden 2024 08:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám