Opatření rektora UK č. 25/2001

Název:

Účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly fakult na Univerzitě Karlově v Praze

K provedení:

čl. 31 odst. 1 písm. d) a h) Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze)

Účinnost:

1. leden 2002


poz.: toto Opatření bylo změněno Opatřením rektora č. 1/2003.


Účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly fakult na Univerzitě Karlově v Praze


Čl. I Účtový rozvrh

 1. Fakulty a další součásti jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví účtový rozvrh a obsahové vymezení účtů tak, jak je stanoví ministerstvo financí pro vysoké školy a vyhlašuje je oznámením o jejich vydání ve Sbírce zákonů.

 2. Takto stanovený účtový rozvrh je závazný v úrovni syntetických účtů.

 3. Kvestor univerzity stanoví závaznou část analytické evidence k jednotlivým syntetickým účtům. Takto stanovená analytická evidence je jednotná pro celou univerzitu a pro fakulty a ostatní součásti univerzity je závazná.

 4. Děkani fakult a ředitelé dalších součástí univerzity mohou vydat na základě tohoto opatření vlastní opatření upravující podrobnější analytickou evidenci na dalších pozicích. Vydaná opatření děkanů fakult a ředitelů dalších součástí musí být v souladu se závaznou částí analytické evidence vydané kvestorem ve smyslu bodu 3 tohoto článku.

 5. V průběhu roku je možno účtový rozvrh doplňovat. Pokud nedochází k 1.lednu běžného roku ke změně účtového rozvrhu platného v předcházejícím roce, postupuje účetní jednotka podle tohoto rozvrhu i v následujícím roce.


Čl. II Postupy účtování

 1. V souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, je univerzita povinna vést účetnictví podle tohoto zákona. Univerzita Karlova v Praze je účetní jednotkou ve smyslu § 1 tohoto zákona.

 2. Univerzita vede podvojné účetnictví.

 3. Fakulty a další součásti jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví účtové osnovy a postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek, tak jak je stanoví ministerstvo financí pro vysoké školy a vyhlašuje je oznámením o jejich vydání ve Sbírce zákonů.

 4. V případech, kdy postupy účtování stanoví povinnost nebo možnost účetní jednotky vydat opatření k provedení ustanovení postupů účtování, je k vydání tohoto opatření oprávněn kvestor univerzity.

  V případech, kdy postupy účtování stanoví možnost postupovat různými postupy, avšak jednotně v rámci účetní jednotky je ke stanovení závazného postupu oprávněn kvestor univerzity.


Čl. III Číselné řady účetních dokladů

 1. Děkani fakult a ředitelé dalších součástí univerzity mohou vydat při dodržení ustanovení čl. I. a II. vydat v souladu s tímto opatřením vlastní opatření upravující číselné řady účetních dokladů.

 2. V souladu s Čl.22, odst. 1 Pravidel hospodaření je prvním (dvoumístným) rozlišovacím znakem specifický symbol.


Čl. IV Specifické symboly fakult a dalších součástí univerzity

Pro rozlišení jednotlivých fakult a dalších součástí univerzity, které jsou účetním střediskem stanovuji specifické symboly:

Název součásti

Specifický symbol

Dnes používané číslování

pro informaci

Fakulty

Katolická teologická fakulta

1

16

Evangelická teologická fakulta

2

17

Husitská teologická fakulta

3

18

Právnická fakulta

4

4

1. lékařská fakulta

5

7

2. lékařská fakulta

6

8

3. lékařská fakulta

7

9

Lékařská fakulta Plzeň

8

10

Lékařská fakulta Hradec Králové

9

11

Farmaceutická fakulta Hradec Králové

10

12

Filozofická fakulta

11

3

Přírodovědecká fakulta

12

13

Matematicko-fyzikální fakulta

13

14

Pedagogická fakulta

14

5

Fakulta sociálních věd

15

6

Fakulta tělesné výchovy a sportu

16

15

Fakulta humanitních studií

17

24

Vysokoškolské ústavy

CERGE

23

23

Jiná pracoviště

Ústav jazykové a odborné přípravy

31

19

Rektorát*

41

Účelová zařízení

Správa budov a zařízení**

42

2

Koleje a menzy Praha

43

20

Koleje a menzy Hradec Králové

44

21

Arcibiskupský seminář

45

22

*účetní středisko 41 - Rektorát - zpracovává účetnictví pro tato pracoviště:

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Centrum pro teoretická studia

Ústav výpočetní techniky

Evropské informační středisko

Ústřední knihovnu

Centrum pro otázky životního prostředí

Agenturu rady vysokých škol

**účetní středisko 42 - Správa budov a zařízení - zpracovává účetnictví pro Sportovní centrumV Praze dne 14. prosince 2001


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám