Opatření rektora UK č. 11/2001

Název:

Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. červenec 2001


ORGANIZAČNÍ ŘÁD REKTORÁTU

Část I. Základní ustanovení

Čl. 1


Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "rektorát") upravuje v souladu s čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita") podrobnosti o vnitřní organizaci rektorátu.


Čl. 2


 1. Rektorát je výkonným aparátem univerzity1).

 2. Sídlem rektorátu je Praha.

 3. Rektorát užívá úředního kulatého razítka se státním znakem České republiky a textem "Univerzita Karlova v Praze" v případech stanovených právním předpisem2).

 4. Rektorát může podle potřeby užívat další razítka v souladu s opatřením rektora3).

_____

1) čl. 3 odst. 5 statutu univerzity.

2) § 3 zákona č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních symbolů České republiky, v platném znění.

3) čl. 63 odst. 2 statutu univerzity.


Čl. 3


 1. Kromě činností daných statutem univerzity4) zabezpečuje rektorát plnění dalších úkolů, stanoví -li tak rektor, nebo v rámci své působnosti kvestor (čl. 19).

 2. Rektorát též zabezpečuje po stránce materiální a administrativní činnost správní rady univerzity5).

_____

4) čl. 17 odst. 1 až 4 statutu univerzity.

5) § zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění.


Čl. 4


Pro zaměstnance univerzity, kteří jsou zařazeni na rektorátě, je rektorát místem výkonu práce6).

_____

6) § 29 zákoníku práce.


Část II. Organizační útvary rektorátu

Čl. 5


Na rektorátě jsou zřízeny tato organizační útvary:

  a. 

kancelář rektora,

  b. 

odbory rektorátu.


Čl. 6 Kancelář rektora


 1. Kancelář rektora zabezpečuje vykonávání rozhodnutí rektora a případně dalších orgánů univerzity.

 2. Kancelář rektora zabezpečuje podmínky pro činnost rektora a v nezbytných případech též pro činnost akademického senátu univerzity, vědecké rady univerzity, prorektorů a kvestora.

 3. Kancelář rektora zabezpečuje činnost kolegia rektora a porady děkanů (rozšířené kolegium rektora).

 4. Kancelář rektora zabezpečuje též podmínky pro činnost správní rady univerzity.

 5. Kancelář rektora se člení na

    a. 

  sekretariát rektora,

    b. 

  kontrolní oddělení,

    c. 

  organizační oddělení,

    d. 

  spisovou službu.

  Do kanceláře rektora se pro pracovněprávní účely zařazuje též kancelář akademického senátu univerzity7), sekretariát kvestora a podle potřeby též sekretariáty prorektorů.

 6. Sekretariát rektora zabezpečuje administrativní zajištění výkonu funkce rektora.

 7. Kontrolní oddělení zabezpečuje provádění kontroly hospodaření a výkonu vnitřní správy univerzity a jejích součástí8) a provádí šetření stížností. Současně zabezpečuje v rámci univerzity metodickou pomoc v oblasti své činnosti.

 8. Organizační oddělení zejména zabezpečuje provoz historické části Karolina, Modré a Zelené posluchárny, univerzitního hotelu a zajišťuje akce pořádané orgány univerzity, popřípadě fakult a dále zabezpečuje podmínky pro činnost Historické komise univerzity. Vedoucího organizačního oddělení jmenuje rektor po projednání s kvestorem a vedoucím kanceláře rektora.

 9. Vedoucího kanceláře rektora - kancléře - jmenuje po projednání s kvestorem rektor.

 10. Kancléř řídí9) činnost kanceláře rektora a za její provoz odpovídá rektorovi

____

7) čl. 47 volebního a jednacího řádu akademického senátu univerzity.

8) čl. 52 odst. 1 statutu univerzity.

9) též § 74 zákoníku práce.


Čl. 7 Odbory rektorátu


 1. Odbory rektorátu jsou základními pracovišti rektorátu pro zabezpečení jeho činnosti.

 2. Na rektorátě jsou zřízeny tyto odbory:

    a. 

  odbor pro studium a záležitosti studentů,

    b. 

  odbor pro vědu a výzkum,

    c. 

  odbor pro zahraniční styky,

    d. 

  odbor vnějších vztahů,

    e. 

  ekonomický odbor,

    f. 

  právní odbor,

    g. 

  odbor výstavby,

    h. 

  informačně-poradenské centrum,

    i. 

  osobní odbor,

    j. 

  bezpečnostní odbor.

 3. V oblasti své činnosti (čl. 8 až 17) odbory rektorátu zabezpečují koordinační, konzultační, informační, evidenční a koncepční činnost a též metodickou pomoc.

 4. Odbory rektorátu se podle potřeby člení na oddělení, útvary, popřípadě jiné organizační celky, které po projednání s vedoucím odboru zřizuje kvestor.Čl. 8 Odbor pro studium a záležitosti studentů


Odbor pro studium a záležitosti studentů zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a prorektorů pro studijní záležitosti a pro sociální záležitosti zejména v těchto oblastech:

  a. 

evidence a administrativní zajištění akreditace studijních programů,

  b. 

evidence studentů a doklady o studiu,

  c. 

přijímací řízení a přezkumné řízení v této věci,

  d. 

rozhodování o právech a povinnostech studentů,

  e. 

sociální zabezpečení studentů, stipendia, ceny,

  f. 

evidence rigorózních zkoušek,

  g. 

evidence programů celoživotního vzdělávání.


Čl. 9 Odbor pro vědu a výzkum


Odbor pro vědu a výzkum zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a prorektora pro vědu a výzkum zejména v těchto oblastech:

  a. 

sběr, zpracování a prezentace výsledků vědecké práce,

  b. 

administrativní zajištění činnosti vědecké rady univerzity,

  c. 

administrativní zajištění vnitřního grantového systému univerzity,

  d. 

rezortní i mimorezortní programy pro vědu a výzkum (zejména GA ČR, výzkumná centra a výzkumné záměry)

  e. 

ceny pro pracovníky ve vědě a výzkumu (tuzemské i mezinárodní),

  f. 

vědeckopedagogické tituly a vědecké hodnosti,

  g. 

doktoráty honoris causa, hostující profesoři, emeritní profesoři, tituly udělované in memoriam,

  h. 

spolupráce univerzity s praxí v oblasti vědy a výzkumu,

  i. 

mezinárodní programy a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu.


Čl. 10 Odbor pro zahraniční styky


Odbor pro zahraniční styky zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a prorektora pro zahraniční styky zejména v těchto oblastech:

  a. 

v oblasti univerzitní spolupráce zajišťuje spolupráci s partnery v zahraničí v rámci

 1. bilaterálních dohod,

 2. univerzitních sítí,

  b. 

v oblasti mezinárodní spolupráce zajišťuje pro akademickou obec využívání

 1. kulturních dohod,

 2. mezinárodních vysokoškolsky vzdělávacích programů, zejména pak programů Evropské unie,

 3. mezinárodních vládních a nevládních organizací,

  c. 

univerzitní projekty mobility (např. Fond mobility),

  d. 

poradenská činnost v oblasti zahraničních styků,

  e. 

organizační zabezpečení akcí, pořádaných odborem.


Čl. 11 Odbor pro vnější vztahy


Odbor pro vnější vztahy zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a prorektora pro vnější vztahy zejména v těchto oblastech:

  a. 

zajišťování a poskytování informací uvnitř a vně univerzity a styk s hromadnými sdělovacími prostředky,

  b. 

prezentace činnosti univerzity a pořádaných akcí, včetně vydávání propagačních publikací a periodik,

  c. 

rozšiřování a udržování databáze textového, fotografického a elektronického materiálu.


Čl. 12 Ekonomický odbor


 1. Ekonomický odbor zabezpečuje činnost orgánů univerzity tím, že zejména:

    a. 

  v rámci univerzitní agendy

  1. zpracovává návrh rozpočtu univerzity, rozpisu neinvestiční dotace státního rozpočtu na provoz a žádosti o účelové dotace ze státního rozpočtu,

  2. zabezpečuje vnitřní schvalování investičních záměrů, návrhů žádostí o rozdělení systémové dotace a předkládání dlouhodobých investičních materiálu na MŠMT,

  3. zajišťuje zúčtování se státním rozpočtem, daňové povinnosti, vazby na příslušný finanční úřad a správně-administrativní agendu bankovního styku,

  4. zajištuje plnění funkce účetní jednotky za univerzitu a centrální účtárny, zpracování výkazů a příslušných ekonomických materiálů a plnění výkaznické povinnosti,

  5. zpracovává návrhy a aktualizace vnitrouniverzitní legislativy upravující oblast hospodaření a univerzity mezd,

    b. 

  v rámci rektorátní agendy

  1. zpracovává rozpočet rektorátu, rozpis příslušné části neinvestiční dotace státního rozpočtu na provoz a žádosti o účelové dotace ze státního rozpočtu,

  2. zabezpečuje vnitřní schvalování investičních záměrů, návrhů žádostí o rozdělení systémové dotace a předkládání příslušných materiálů k rozhodnutí,

  3. zajišťuje plnění funkce účtárny rektorátu, zpracování příslušných částí výkazů a ekonomických materiálů,

  4. zpracovává návrhy v oblasti hospodaření a mezd na rektorátě.

 2. Vedoucí odboru je hlavním ekonomem univerzity.Čl. 13 Právní odbor


Právní odbor zabezpečuje činnost orgánů univerzity tím, že:

  a. 

zajišťuje vlastní výkon právní agendy,

  b. 

podílí se na přípravě vnitřní legislativy univerzity,

  c. 

vykonává poradenskou činnost v právní oblasti v rámci univerzity.


Čl. 14 Odbor výstavby


Odbor výstavby zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro rozvoj a kvestora zejména v těchto oblastech:

  a. 

příprava a zajištění investiční výstavby, rekonstrukce, modernizace a opravy budov a zařízení,

  b. 

pasportizace nemovitostí,

  c. 

generely fakult a zařízení,

  d. 

dislokace,

  e. 

technická pomoc fakultám a ostatním součástem.


Čl. 15 Informačně-poradenské centrum


Informačně-poradenské centrum (odbor) zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a prorektora pro vnější vztahy zejména v těchto oblastech:

  a. 

sběr, zpracování a zveřejňování informací o studiu a celoživotním vzdělávání,

  b. 

poskytování informací o možnostech studia v zahraničí a v rámci mezinárodních programů a vyřizování s tím spojené agendy,

  c. 

poskytování informací o dalších činnostech univerzity,

  d. 

poskytování poradenských služeb (např. profesní, sociálně-právní, psychologická, pro TZP),

  e. 

organizace propagačních akcí.


Čl. 16 Osobní odbor


Osobní oddbor zabezpečuje vlastní správu rektorátu, popřípadě součástí univerzity, a zajišťuje činnost rektora a kvestora v oblasti personální agendy.


Čl. 17 Bezpečnostní odbor


 • Bezpečnostní odbor zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a kvestora související s krizovým managementem, brannou pohotovostí státu, případným válečným stavem a jinými mimořádnými situacemi zejména v oblasti :

 • V oblasti krizového managementu, branné pohotovosti státu a jiných mimořádných situací je činnost odboru určována i příslušnými orgány státní správy a územní samosprávy10).

_____

10) např. zákony č. 218/1999 Sb., č. 239/2000 Sb., č. 240/2000 Sb. a č. 148/1998 Sb., v platném znění.


Část III. Řízení rektorátu, kvestor

Čl. 18 Vedoucí odborů rektorátu


 1. Vedoucího odboru jmenuje na návrh kvestora rektor.

 2. Vedoucí odboru rektorátu řídí9) činnost odboru.

 3. Vedoucí odboru je za činnost odboru odpovědný rektorovi nebo příslušnému prorektorovi11); to neplatí u ekonomického, právního, osobního a bezpečnostního odboru, kde je vedoucí odboru za činnost odboru odpovědný rektorovi a kvestorovi.

 4. V pracovněprávních a ekonomických otázkách a z hlediska vnitřní správy rektorátu jsou vedoucí odborů podřízeni kvestorovi.

_____

11) § 10 odst. 4 zákona o vysokých školách.


Čl. 19 Kvestor


 1. Kvestor rozhoduje ve věcech univerzity a jedná jejím jménem v záležitostech uvedených v čl. 15 odst. 3 a 4 statutu univerzity a v mezích tohoto organizačního řádu.

 2. Neurčí-li kvestor jinak, zastupuje jej při řízení rektorátu po dobu jeho nepřítomnosti hlavní ekonom.


Čl. 20 Pracovní porady


 1. Kvestor svolává pravidelné pracovní porady vedoucích odborů rektorátu.

 2. Kvestor může svolat pracovní poradu všech pracovníků, případně skupin pracovníků, rektorátu k projednání významných pracovních i jiných záležitostí nebo k informování pracovníků o připravovaných opatřeních.


Část IV. Závěrečná ustanovení

Čl. 21


 1. Zrušuje se Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy ze dne 20. září 1991 ve znění všech změn a doplňků.

 2. Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.


V Praze dne 22. května 2001

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám