Opatření rektora UK č. 8/2001

Název:

Oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty na fakultách Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně souvisejících zákonů

Účinnost:

1. duben 2001


Oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty


I.

Působnost opatření


Toto opatření se týká fakult UK, na jejichž pracovištích probíhá nebo se připravuje nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty (dále jen "GMO") ve smyslu § 2 písm. f) zák. č. 153/2000 Sb. (dále jen "zákon o nakládání s GMO" nebo "zákon" a "fakulty").


II.

Vznik oprávnění k nakládání s GMO


 1. Fakulty si opatří oprávnění k nakládání s GMO podáním žádosti o zápis do Seznamu uživatelů vyhotovené v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 zákona. V případě potřeby nakládání s GMO 3. a 4. kategorie je třeba podat zároveň žádost o zápis do Seznamu pro uzavřené nakládání. Oprávnění k nakládání s GMO vzniká rozhodnutím o zápisu do příslušného seznamu. Nakládání s GMO 1.a 2.kategorie je podle § 7 odst. 4 zákona možno zahájit po uplynutí 90 dnů od podání žádosti, pokud do konce této lhůty ministerstvo nerozhodne jinak. Nakládání s GMO 3.a 4. kategorie umožňuje § 7 odst. 6 zákona zahájit až po nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu GMO do Seznamu pro uzavřené nakládání .

 2. Žádost podle bodu 1. podává ministerstvu životního prostředí jménem UK na základě zmocnění obsaženého v § 24 odst. písm. b) zák. č.111/98 Sb., o vysokých školách, děkan fakulty v souladu s náležitostmi uvedenými v § 6 odst. 1 a v § 7 odst. 2, 3 a 7 zákona a v § 3 prováděcí vyhlášky č. 374/2000 Sb (dále jen vyhláška").

 3. Pokud na některém pracovišti fakulty k nakládání s GMO docházelo již před nabytím účinnosti zákona, je nutno žádost podle předchozích bodů podat nejpozději do 120 dnů ode dne nabytí jeho účinnosti, tj. do 30.4.2001 (§ 23 zákona).


III.

Plnění povinností stanovených zákonem o nakládání s GMO


K plnění povinností UK při nakládání s GMO stanovených v § 3 odst. 7 zákona děkan fakulty

 1. určuje v souladu s § 3 odst. 7 písm. a) zákona odborné poradce způsobilé k výkonu kontroly nakládání s GMO podle § 2 vyhlášky,

 2. zajišťuje prostřednictvím pověřených zaměstnanců na jednotlivých pracovištích fakulty

    a. 

  vedení dokumentace o nakládání s GMO (§ 3 odst. 7 písm b),

    b. 

  předávání příslušných údajů a hodnocení požadovaných § 3 odst. 7 písm. c), d), h) a j), § 24 odst. 1 zákona a § § 4 -5 vyhlášky ministerstvu,

    c. 

  plnění dalších povinností uložených uživatelům GMO ostatními ustanoveními § 3 odst. 7 zákona.


IV.

Odpovědnost za dodržování zákona o nakládání s GMO


Plnění povinností vyplývajících ze zákona o nakládání s GMO a tohoto opatření je posuzováno jako součást plnění pracovních úkolů vykonávaných v pracovním poměru k UK. Za plnění těchto povinností odpovídají děkani fakult a pověření zaměstnanci UK v rozsahu své odpovědnosti vyplývající z jejich funkcí a pracovní náplně.V Praze dne 29. března 2001

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám