Opatření rektora UK č. 3/2001

Název:

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2001/2002

K provedení:

čl. 5 odst. 1 písm. b) Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

26. únor 2001


Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2001/2002Tyto zásady upravují ve smyslu Řádu vysokoškolské koleje UK ubytování studentů druhých a vyšších ročníků v akademickém roce 2001. Ubytování uchazečů o studium, kteří se stanou v tomto roce studenty prvních ročníků, bude upraveno dodatkem k těmto zásadám.

 1. Koleje a menzy (dále jen "KaM") předají do 1. 3. 2001 ubytovacím kancelářím jednotlivých kolejí formuláře "Žádost o ubytování" a tyto "Zásady". Vzor formuláře a tyto "Zásady" jsou od stejného data též k dispozici na stránkách KaM na adrese "http://www.cuni.cz/cuni/uz/kolmen/" a na vývěsních deskách kolejí.

 2. Vyplněné formuláře "Žádostí o ubytování" přijímají od studentů UK prezenčního bakalářského, magisterského a doktorského studia ubytovací kanceláře jednotlivých kolejí do 30. 3. 2001.

 3. Žadatel může uvést na "Žádosti o ubytování" max. 3 koleje. Na prvním místě lze uvést:

    a. 

  kolej, ve které v den podání žádosti bydlí, nebo

    b. 

  kolej, ve které již bydlel minimálně po dobu jednoho měsíce v průběhu školního roku v období od ledna 1999 do doby podání žádosti, nebydlí-li v den podání žádosti na žádné koleji.

  Pokud žadatel nebyl dosud v koleji ubytován nebo byla jeho kolej zrušena, uvede na prvním místě libovolnou kolej.

  Na druhém a třetím místě lze uvést libovolnou či žádnou kolej. Na žádosti bude kolonka, jejímž označením žadatel požádá, aby mu nebyla udělena žádná jiná kolej v případě, že mu nebude moci být udělena ani jedna z jím uvedených kolejí a on zůstal na svém místě v pořadníku.

 4. Žadatel o ubytování podá žádost v ubytovací kanceláři koleje, kterou má uvedenou na prvním místě :

  Žadatel žádající o ubytování v kolejích na Jižním Městě podává žádost osobně nebo písemně dle bodů a) a b) ubytovací kanceláři KaM (Voršilská 1, Praha 1, pí. Smíšková).

 5. Zahraniční studenti, s výjimkou studentů občanů SR, uvádějí místo rodného čísla číslo pasu a nevyplňují rubriky "Sídlo obecního úřadu" a "Okres".

  Vyřizování neúplných žádostí se řídí čl. 8 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze.

  Žádost o ubytování musí být podána na oficiálním formuláři (viz bod 1.) a musí obsahovat všechny předepsané údaje. Splnění bodu 3 těchto zásad jsou povinny ověřit KaM. Údaje o studiu žadatelů a ubytovaných v kolejích ověřují KaM ve spolupráci se studijním oddělením jednotlivých fakult.


Systém bodového hodnocení bude probíhat následně:

Posuzován bude sestupně seřazený seznam žádostí studentů vyšších ročníků podle bodového hodnocení a kapacita všech kolejí určená k přímému rozdělení (což je xy míst).

V první fázi se bude vyhodnocovat prvních xy žadatelů.

Bude se brát odshora postupně jeden žadatel za druhým a přidělí se mu kolej, kterou si uvedl na prvním místě. Pokud už v koleji, o kterou má žadatel na prvním místě zájem nebude místo, ponecháme ho v seznamu a pokračujeme dalším žadatelem. Dojdeme-li nakonec, jdeme znova od počátku seznamu, ale nyní jsou již posuzování pouze ti, kteří ještě nebyli na žádnou kolej umístěni. Převedeme jejich žádosti na kolej, jež mají uvedenou na druhém místě. Ti, co nebudou uspokojeni ani po tomto druhém průchodu, půjdou do třetího průchodu. Po třetím průchodu nám zbude xz neuspokojených žadatelů, pokud nebudou mít zaškrtnuté okénko, kde prohlašují, že chtějí zůstat v pořadníku na svou kolej. Umístíme je na zbylá volná místa. Budou-li mít zaškrtnuté okénko, kde prohlašují, že chtějí zůstat v pořadníku na svou kolej, zůstanou v pořadníku a jejich žádost bude vyřizována průběžně.

Nyní nám zbude xa volných míst. Vezmeme tedy xy+1-tého žadatele až xa-tého žadatele a provádíme znovu stejný postup, jako s prvními xy-tými.

Takto po několika krocích plně naplníme kapacitu všech kolejí.

V dalším kole se pak bude postupovat tak, že v momentě, kdy se uvolní místo na nějaké konkrétní koleji, pošle se na toto místo žadatel, uvedený na nejvyšším místě v pořadníku, pokud má danou kolej uvedenu v žádosti, nebo nemá zaškrtnuté okénko, kde prohlašuje, že chce zůstat v pořadníku na svou kolej.

prorektorce. Námitky se podávají na předtištěném formuláři k tomu určeném, který bude k dispozici v ubytovacích kancelářích. K formuláři je nutno přiložit kopii "Žádost o ubytování", potvrzenou ubytovací kanceláří při jejím podání (od 1. 3. 2001 - do 30. 3. 2001), případně potvrzení o odeslání poštou.

Vyřízení námitek bude studentům sděleno písemně do 20. 7. 2001.

 • Spolu se žádostmi studentů vyšších ročníků jsou podávány a společně posuzovány žádosti žadatelů, kteří se ucházejí o prezenční doktorské studium.

  Ti studenti, se kterými bude uzavřena smlouva o ubytování, předloží při podpisu této smlouvy v ubytovací kanceláři koleje potvrzení o přijetí ke studiu nebo potvrzení o termínu přijímací zkoušky. Studenti budoucího prvního ročníku prezenčního doktorského studia, kterým nebyla přidělena kolej, předloží potvrzení o přijetí ke studiu v ubytovací kanceláři KaM (pí. Smíšková). Při rozhodování o jejich ubytování bude postupováno podle bodu 21. těchto "Zásad".

 • Rezervaci míst na konkrétní pokoje provádí KR, na žádost KR též ve spolupráci s ubytovací kanceláří. KR předá přehled o rezervaci pokojů ubytovací kanceláři koleje do 31.8.01.

 • Žádosti podané po termínu podle odst. 2 budou vyřizovány od 1.12. 2001.

 • Vyhodnocování žádostí studentů manželů s dětmi provádí komise složená ze zástupců KR příslušné koleje, zástupce KaM a zástupce RUK.

  Výběr uchazečů provede ředitel KaM na základě návrhu této komise.

  Žádosti se podávají ve stejných výše uvedených termínech na zvláštních formulářích.

 • Studenti jiných vysokých škol mohou být v kolejích UK ubytováni pouze v těchto případech :

Zbylá část kapacity se dělí:

 • 72 % přímé rozdělení

 • 2 % vyřízení námitek

 • 3 % rozdělení prorektorkou dle návrhu děkanů

 • 21 % přímé rozdělení

 • 2 % vyřízení námitek

Případné navýšení kapacity bude využito pouze pro studenty prezenčního studia, studující v českém jazyce.

Absolutní kriteria

Skupina žadatelů splňujících tzv. absolutní kriteria, kterým je ubytování poskytnuto přednostně za předpokladu, že jejich limit časové dostupnosti přesáhne 60 bodů.

Toto kritérium splňují žadatelé :

Základní kritérium

Základním kritériem je časová dostupnost mezi místem trvalého bydliště a centrem sídla příslušné fakulty UK při dodržení těchto podmínek :

Doplňkové kritérium

Platí za předpokladu, že limit časové dostupnosti přesáhne 60 bodů.

Poslední ročník studia: 50 bodů

(tuto bodovou bonifikaci je možné započítat pouze jednou v průběhu studia).
V Praze dne 20. února 2001

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám