Opatření rektora UK č. 13/2001

Název:

Přidělování účelových stipendií v rámci programu Socrates II/ Erasmus

K provedení:

-

Účinnost:

11. červen 2001


Přidělování účelových stipendií v rámci programu Socrates II/ Erasmus


Vzhledem ke změně financování studentských mobilit v rámci programu Socrates II/Erasmus (dále jen Erasmus) vydávám toto opatření:

Čl. 1

Finanční příspěvek na mobilitu studentů v rámci programu Erasmus obdrží student jako účelové stipendium podle čl. 5 odst. 1 písm. c) Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze.

Čl. 2

Podmínky pro přiznání tohoto stipendia děkan stanoví ve smyslu kvalifikačních kritérií, která tvoří přílohu 1 tohoto opatření. Stipendium může být přiznáno teprve po předložení dokladu o přijetí studenta partnerskou univerzitou.

Čl. 3

Výši stipendia je třeba stanovit v rámci částek, uvedených v tabulce, která tvoří přílohu 2 tohoto opatření.

Čl. 4

Stipendium stanovené rozhodnutím děkana podle čl. 5 odst. 1 písm. c) Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze bude studentům vypláceno centrálně Evropskou kanceláří odboru pro zahraniční styky rektorátu UK.

Čl. 5

Přílohu 3 tohoto opatření tvoří vzorové rozhodnutí děkana o přidělení účelového stipendia za účelem realizace mobility studentů v rámci programu Erasmus.

Čl. 6

Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 11. června 2001.


V Praze dne 8. června 2001

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektorPříloha 1


Kvalifikační kritéria zařazení studentů vysokých škol do programu EU - SOCRATES II-ERASMUS

Zpracováno na základě Pokynů pro žadatele vydaných EK v roce 2000

 • Žadatel musí být občanem jedné z účastnických zemí programu Socrates1 nebo musí mít povolení k trvalému pobytu v jedné z těchto zemí, anebo v ní mít přiznán status osoby bez státní příslušnosti nebo uprchlíka.

 • Mobilita musí probíhat z/nebo do oprávněné partnerské instituce sídlící v jiné zemi, než ve které sídlí oprávněný příjemce.

 • Individuální mobility studentů z asociovaných zemí (tedy i z ČR) musí být realizovány v instituci, která má sídlo v členském státě Evropské unie (mobility studentů z tuzemských institucí nelze realizovat v institucích, které nemají sídlo v některém členském státě Evropské unie).

 • Studenti jsou vysíláni na základě kvóty deklarované v Institucionální smlouvě vysílající organizace. Vyslání je založeno na dvoustranném kontraktu mezi institucemi, který je součástí Institucionální smlouvy.

 • Studenti vysílaní v rámci programu ERASMUS mohou použít přidělené stipendium pouze na pokrytí výdajů souvisejících s jejich mobilitou v souladu se smlouvou. V žádném případě nesmí hradit zejména výdaje jiných osob a výdaje, které vznikají na jiném základě a které nejsou součástí programu ERASMUS, nebo jsou hrazeny z jiných zdrojů (zejména na základě bilaterálních kulturních dohod, od soukromých dárců apod.).

 • Student vysílaný v rámci programu SOCRATES-ERASMUS musí mít řádně ukončen minimálně jeden rok studia na své domovské univerzitě (vysoké škole) a musí být zapsán do oficiálního studijního programu, který je zakončen udělením vysokoškolského diplomu včetně doktorandského studia, uznaného ministerstvem školství. V průběhu studia smí být studentovi přiznán statut účastníka programu SOCRATES-ERASMUS pouze jednou.

 • Vysílaní studenti jsou i po dobu studijního pobytu na zahraniční vysoké škole považováni za studenty a mají nárok na sociální výhody, které jim byly dosud poskytovány jejich domovskou zemí.2

 • Studenti v rámci programu ERASMUS musí v zahraničí studovat minimálně 3 měsíce nebo celý semestr (bez započtení podnikové praxe) a maximálně jeden celý akademický rok, nebo 12 měsíců (včetně podnikové praxe). Období studia strávené na zahraniční vysoké škole musí být integrální součástí jejich studijního programu na domácí vysoké škole.

 • Vysílající instituce i její partneři musí zaručit úplné akademické uznání studijního pobytu studentů v rámci programu ERASMUS realizovaného na zahraniční vysoké škole. Je uznáno jako studium nahrazující srovnatelné období na domácí vysoké škole (včetně zkoušek nebo jiných forem hodnocení), i v případě, že jeho obsah se může lišit. Instituce zapojené do výměny studentů musí před odjezdem každého studenta do zahraničí vyslovit souhlas s jeho studiem na zahraniční vysoké škole a jasně definovat program jeho studia. Příslušný student musí být písemně informován o obsahu takového ujednání. Na konci studijního pobytu na zahraniční vysoké škole musí přijímající instituce vydat studentovi pro jeho vysokou školu osvědčení o splnění jeho studijního programu a, přehled jeho studijních výsledků.

 • Od studentů vysílaných v rámci programu SOCRATES-ERASMUS nebude požadována na hostitelské instituci žádná platba univerzitních poplatků (přímých či nepřímých) včetně školného, poplatků za zkoušky, registračních poplatků, poplatků za používání laboratoří, knihoven atd., bez ohledu na to, zda se jedná o studenty programu ERASMUS přijímané nebo studenty vysílané na studijní pobyty do jedné nebo více partnerských institucí. Nicméně přijímající univerzita může požadovat platbu malých částek, které pokrývají výdaje na pojištění studentů, členství ve studentských odborech nebo použití různých materiálů (fotokopie, laboratorní produkty atd.) stejným způsobem, jak je to vyžadováno u domácích studentů. Kromě toho mohou také být studenti požádáni, aby kontinuálně platili řádné školné na svých domovských univerzitách po dobu svého studijního pobytu v zahraničí3.

 • Dotace poskytovaná MŠMT ČR může pokrývat pouze úhradu stipendií pro vysílané studenty nikoliv úhradu administrativních výdajů na straně přijímající či vysílající instituce.

 • Student musí mít dostatečnou znalost jazyka, ve kterém probíhá výuka na hostitelské instituci.


115 členských zemí EU: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko a Švédsko;

Země EFTA/EEA: Island, Lichtenštejnsko, Norsko;

Země asociované: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko;

Kypr, Malta a Turecko.

2Vzhledem k tomu, že studium v zahraničí je integrální součástí studia daného studenta na domácí vysoké škole a student zůstává i nadále studentem domácí vysoké školy a jelikož studium v zahraničí bude domácí vysokou školou plně uznáno, přičemž stipendium udělené studentovi z prostředků EU programu SOCRATES-ERASMUS a z prostředků na dofinancování konečného uživatele ze státního rozpočtu v součtu nepokryje plně výdaje a životní náklady spojené se studiem v zahraničí, předpokládá se, že student doplatí z vlastních prostředků částku odpovídající nákladům na studium na domácí vysoké škole.

3Tento bod by se v podmínkách našich vztahoval pouze na vysoké soukromé školy, pokud budou zapojeny v programu SOCRATES-ERASMUS.Příloha 2


Diferenciace finančního příspěvku vyjíždějícím studentům UK na jeden měsíc studia v zahraničí:

Do zemí

a měst (EU)

částka

skupina

Rakousko

Německo

Řecko

Španělsko

Itálie

Portugalsko

 

430,-

0

Francie

A-Wienna

450,-

3

Irsko

Velká Británie

Belgie

 

470,-

2

Dánsko

Holandsko

Švédsko

Finsko

UK-London

F-Paris

B-Bruxel

490,-

1Příloha 3


Vzorové rozhodnutí

Rozhodnutí

Podle článku 5 odstavec 1 písmeno c) Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze přiznávám Vám účelové stipendium na dofinancování Vašeho studijního pobytu

na univerzitě .............................................

v .......................................

na období od ...............do............. ve výši ............EUR na jeden měsíc, celkem.............EUR.

Stipendium Vám bude vyplaceno prostřednictvím Evropské kanceláře Odboru pro zahraniční styky RUK v Praze, Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1.

Odůvodnění

Na základě výběrového řízení jste byl/a vybrán/a ke studijnímu pobytu jak výše uvedeno. Částka stipendia vychází z kvalifikačních kritérií programu Socrates II/Erasmus.

Poučení

Do 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí můžete požádat o jeho přezkoumání rektorem Univerzity Karlovy v Praze.

V Praze dne ...........

.................................       

děkan ..........UK v Praze       

Jméno

Adresa studenta


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám