Opatření rektora UK č. 14/2001

Název:

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

Čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. září 2001


Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze


Čl. 1

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích UK je uveden v příloze tohoto opatření.


Čl. 2


V Praze dne 8. června 2001

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektorPříloha


UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

se sídlem Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1

IČO 00216 208

součást: KOLEJE A MENZY, se sídlem v Praze 1, Voršilská 1, 116 43

zastoupené ředitelem Ing. Karlem Höferem

(dále jen "ubytovatel")

a paní / pan

jméno, příjmení, titul

........................................................................................

rodné čísloi

........................................................................................

státní občanství ........................................

trvalé bydliště ...................................................................................................................

(dále jen "ubytovaný")

uzavírají dne .............................. podle § 754 a násl. občanského zákoníku tuto

SMLOUVU O UBYTOVÁNÍ :

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Ubytovatel může změnit prostory vyhrazené ubytovanému pro ubytování a přidělit mu jiné

V takovém případě bude sepsán nový Záznam o převzetí pokoje, s uvedením nového čísla pokoje.

IX.

..............................

          

..............................

ubytovaný

          

Ing. Karel Höfer

ubytovatel


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám