Opatření rektora UK v roce 2021

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.

English versions are available here.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2021

Prodloužení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 30/2021]

Čl. 66a a násl. Statutu UK

22.1.2021

KR

2/2021

Přiznávání stipendia v akutní tíživé situaci studenta na UK

Čl. 9 odst. 1 věta druhá Stipendijního řádu UK ve znění pozdějších předpisů

1.2.2021

OSZS

3/2021

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2021

[zrušeno OR č. 43/2022]

Čl. 2 odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy

1.2.2021

OZV

4/2021

Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2021

[zrušeno OR č. 7/2022]

-

10.2.2021

OVaV

5/2021

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

[zrušeno OR č. 13/2023]

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

1.3.2021

OSZS

6/2021

Harmonogram akademického roku 2021/22

[zrušeno OR č. 43/2022]

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

1.3.2021

OSZS

7/2021

Změna opatření rektora č. 30/2018 – Příspěvky ze sociálního fondu

[zrušeno OR č. 8/2022]

-

10.3.2021

EO

8/2021

Mimořádné opatření k organizaci práce

[zrušeno OR č. 27/2021]

-

10.3.2021

KR

9/2021

Mimořádné opatření ke vstupu na pracoviště v objektech UK

[zrušeno OR č. 30/2021]

-

17.3.2021

KR

10/2021

Prodloužení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 30/2021]

Čl. 66a a násl. Statutu UK

12.3.2021

KR

11/2021

Změna Opatření rektora č. 19/2020 – Zásady programu Start

-

1.4.2021

OVaV

12/2021

Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 17/2022]

-

1.4.2021

PO

13/2021

Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19

[změněno OR č. 54/2021]

Čl. 3 odst. 5 přílohy č. 2 Statutu UK – Poplatky spojené se studiem

12.4.2021

OSZS

14/2021

Mimořádné stipendium Miroslava Vlčka

§ 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách a čl. 9 Stipendijního řádu UK

1.5.2021

OSZS

15/2021

Podpora pobytů zahraničních juniorních akademických pracovníků na UK z Fondu Junior

-

1.5.2021

OZV

16/2021

Prodloužení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 30/2021]

Čl. 66a a násl. Statutu UK

30.4.2021

KR

17/2021

Pravidla pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK

[zrušeno OR č. 32/2023]

-

15.5.2021

EO

18/2021

Zásady programu Cooperatio

[zrušeno OR č. 22/2023]

-

5.5.2021

OVaV

19/2021

Změna opatření rektora č. 24/2018 ve znění opatření rektora č. 18/2020 – Evidence tvůrčí činnosti na UK

[zrušeno OR č. 40/2021]

-

5.5.2021

OVaV

20/2021

Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK

[zrušeno OR č. 14/2023]

-

14.5.2021

OVaV

21/2021

Způsob podávání žádostí o MSCA IF projekty na Univerzitě Karlově

-

14.5.2021

OVaV

22/2021

Prodloužení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 30/2021]

Čl. 66a a násl. Statutu UK

28.5.2021

KR

23/2021

Zavedení a definování pojmu „postdoktorand“ na Univerzitě Karlově

[změněno OR č. 3/2022]

-

1.9.2021

OVaV

24/2021

Změna opatření rektora č. 27/2019 – Závazná podoba formuláře Zápisu o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce

-

1.7.2021

OSZS

25/2021

Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy

Čl. 26 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu

1.9.2021

OSZS

26/2021

Zásady pro sjednávání smluvní mzdy

Čl. 3 odst. 2 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

1.7.2021

Pers. odbor

27/2021

Odvolání mimořádných opatření k organizaci práce

[zrušeno OR č. 58/2021]

-

28.6.2021

KR

28/2021

Rámcové principy kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě Karlově

-

1.7.2021

KR a pers. odbor

29/2021

Dodatek č. 7 k Opatření rektora č. 52/2017

[zrušeno OR č. 57/2021]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1.7.2021

PO

30/2021

Zrušení některých opatření rektora

[zrušeno OR č. 58/2021]

-

1.7.2021

KR

31/2021

Vyhlášení 19. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2022)

[zrušeno OR č.25/2022]

Čl. 4 odst. 9 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

1.7.2021

OVaV

32/2021

Změna opatření rektora č. 25/2019 ve znění opatření rektora č. 33/2019 a 35/2020

[změněno OR č. 42/2021]


[Zrušeno OR č. 25/2023]


-

1.10.2021

OSZS

33/2021

Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2021/2022

[s účinností od 1. 10. 2023 zrušeno OR č. 33/2023]

Čl. 7 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1.10.2021

OSZS

34/2021

Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2021/2022

[s účinností od 1. 10. 2023 zrušeno OR č. 34/2023]

Čl. 8 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1.10.2021

OSZS

35/2021

Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

[Zrušeno OR č. 11/2023]

-

1.8.2021

OVaV

36/2021

Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu

-

1.10.2021

OSZS

37/2021

Preventivní protiepidemická opatření na rektorátu UK a na některých dalších součástech UK

[zrušeno OR č. 53/2021]

-

18.10.2021

Pers. odbor

38/2021

Odevzdávání a kontrola závěrečných prací v programech celoživotního vzdělávání zaměřených na výkon povolání

[zrušeno OR č. 39/2022]

čl. 5 odst. 6 Řádu celoživotního vzdělávání

1.10.2021

CŽV

39/2021

Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

-

1.10.2021

OVaV

40/2021

Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově

[Změněno OR č. 26/2023]

-

15.11.2021

OVaV

41/2021

Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově

-

1.12.2021

OSZS

42/2021

Změna Opatření rektora č. 25/2019 - Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem ve znění opatření č. 33/2019, 35/2020 a 32/2021

[Zrušeno OR č. 25/2023]

-

1.11.2021

OSZS

43/2021

Zvyšování institucionální odolnosti Univerzity Karlovy

-

15.11.2021

KR

44/2021

Zajišťování kybernetické bezpečnosti na Univerzitě Karlově

-

15.11.2021

BO, ÚVT

45/2021

Svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1.12.2021

PO

46/2021

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2022

[Zrušeno OR č. 38/2022]

usnesení vlády č. 697 ze dne 30. září 2019

1.1.2022

OVaV

47/2021

Pravidla pro rozdělení prostředků určených na zabezpečení činnosti rad vědních oblastí programu Cooperatio

[Zrušeno OR č. 23/2023]

-

1.1.2022

OVaV

48/2021

Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE, Primus, SVV a GAUK

[Zrušeno OR č. 42/2022]

-

1.1.2022

OVaV

49/2021

Zásady soutěže Primus

[Zrušeno OR č. 2/2023]

-

1.1.2022

OVaV

50/2021

Vyhlášení 7. ročníku soutěže Primus UK (rok 2023)

[Zrušeno OR č. 3/2023]

čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

1.1.2022

OVaV

51/2021

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu, dodatku k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky

[Změněno OR č. 16/2023]

K provedení: 46 odst. 6, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 5 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy

1.10.2022

OSZS

52/2021

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2022

[zrušeno OR č. 44/2022]

Odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy

1.1.2022

OZV

53/2021

Testování zaměstnanců a další preventivní protiepidemická opatření na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 2/2022]

-

25.11.2021

Pers. odbor

54/2021

Změna Opatření rektora č. 13/2021 Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19

-

10.12.2021

OSZS

55/2021

Základní principy personální politiky

-

1.1.2022

Pers. odbor

56/2021

Katalogy prací a pracovních pozic pro zaměstnance UK

Čl. 4 odst. 3 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

1.1.2022

Pers. odbor

57/2021

Svěření nemovitého majetku Univerzity Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku

[doplněno OR č. 30/2022 a OR č. 40/2022]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy


1.1.2022

PO

58/2021

Zrušení některých opatření rektora

[zrušeno OR č. 43/2022]

-

31.1.2022

KR* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum – nyní UK Point

KR - Kancelář rektora

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPřihlášení k odběru novinek


Chcete dostávat do e-mailu informace o nově zveřejněných opatřeních rektora a některých dalších aktualitách v předpisech?

Pak pošlete, prosím, svůj e-mail na .


Pro přihlášení se k odběru RSS feedu informujícího o nově vystavených opatřeních rektora použijte prosím nasledující odkaz: RSS Feed - Opatření rektora


Poslední změna: 10. leden 2024 08:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám