Opatření rektora č. 13/2021

Název:

Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19 ve znění OR 54/2021 - úplné znění

K provedení:

Čl. 3 odst. 5 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy – Poplatky spojené se studiem

Gestor:

OSZS

Účinnost:

12. dubna 2021 / 10. prosince 2021

[změněno OR č. 54/2021]


Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19 ve znění OR 54/2021 - úplné znění

Čl. 1 - Předmět úpravy

Toto opatření rektora stanovuje postup při promíjení nebo snížení poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově v rámci rozhodování o žádostech o snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatku za delší studium1 podaných v rámci řízení o odvolání proti rozhodnutí rektora2 o vyměření poplatku za delší studium, a to vzhledem k opakovaně vyhlášené pracovní povinnosti pro studenty vysokých škol3 v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky a z důvodu dobrovolného zapojení se studentů do pomoci ve zdravotnických, sociálních a jiných zařízeních.


Čl. 2 - Pracovní povinnost

 1. Žádosti účastníka řízení o prominutí nebo snížení poplatku z důvodu, že mu byla na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů4, uložena pracovní povinnost k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních či sociálních služeb, bude při podání řádného a včasného odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku vyhověno a účastníku řízení bude poplatek prominut nebo snížen podle odstavce 3.

 2. Účastníku řízení může být zohledněna uložená pracovní povinnost uskutečněná v době od 12. března 20205 do konce akademického roku 2021/2022.

 3. Prominutí nebo snížení poplatku je stanoveno s ohledem na počet odpracovaných a podle čl. 4 odst. 2 potvrzených hodin účastníku řízení v rámci uložené pracovní povinnosti v období přede dnem vzniku poplatkové povinnosti:


  Počet odpracovaných hodin

  Prominutí nebo snížení poplatku (v %)

  ≥ 300 hodin

  100 %

  150 – 299 hodin

  50 %

  50 – 149 hodin

  25 %


 4. V případě, že účastník řízení žádá opakovaně o prominutí nebo snížení poplatku z důvodu, že mu byla uložena pracovní povinnost, posuzuje se splnění podmínek pro prominutí nebo snížení poplatku s ohledem na počet odpracovaných hodin v období po dni vzniku předchozího poplatku, který byl účastníku řízení na základě toho opatření prominut či snížen.


Čl. 3 - Dobrovolnictví

 1. Žádosti účastníka řízení o prominutí nebo snížení poplatku z důvodu dobrovolného zapojení se do pomoci ve zdravotnických, sociálních a jiných zařízeních v souvislosti s pandemií COVID-19 bude při podání řádného a včasného odvolání vyhověno a účastníku řízení bude poplatek prominut nebo snížen podle čl. 2 odst. 3. Za dobrovolné zapojení se se považuje pracovní činnost bez nároku na finanční ohodnocení.

 2. Účastníku řízení může být zohledněna pracovní činnost uskutečněná v době od 12. března 20206 do konce akademického roku 2021/2022.

 3. Ustanovení čl. 2 odst. 4 platí obdobně.


Čl. 4 - Společná ustanovení

 1. Doba, po kterou byla vykonávána pracovní činnost v rámci pracovní povinnosti a dobrovolně, se sčítá.

 2. Skutečná doba, po kterou byla účastníkem řízení vykonávána pracovní povinnost nebo dobrovolná pracovní činnost, vychází z potvrzení vystaveného poskytovatelem zdravotních, sociálních či jiných služeb, které účastník řízení doloží současně s žádostí o prominutí nebo snížení poplatku. Pro účely tohoto opatření je rozhodující skutečná doba vyjádřená v hodinách. Univerzita Karlova je oprávněna vyžádat si v případě nutnosti doplňující doklad.

 3. Žádost o prominutí nebo snížení poplatku z důvodů stanovených tímto opatřením je možné podat nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření.


Čl. 5 - Účinnost

Toto opatření rektora nabývá účinnosti dne 12. dubna 2021.


Účinnost úplného znění dne 10. prosince 2021.V Praze dne 7. dubna 2021 / 10. prosince 2021


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poznámky

1

Podle § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

2

Podle čl. 5 odst. 2 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy – Poplatky spojené se studiem.

3

Usnesení vlády ČR č. 404 ze dne 9. 4. 2020.

Usnesení vlády ČR č. 1023 ze dne 12. 10. 2020.

Usnesení vlády ČR č. 248 ze dne 5. 3. 2021.

4

Ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5

Usnesení vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020, kterým byl vyhlášen pro území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.

6

Usnesení vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020, kterým byl vyhlášen pro území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.


Poslední změna: 15. prosinec 2021 16:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám