Opatření rektora č. 29/2021

Název:

Dodatek č. 7 k Opatření rektora č. 52/2017

K provedení:

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Gestor:

Právní odbor RUK

Účinnost:

1. července 2021

[zrušeno OR č. 57/2021]Dodatek č. 7 k Opatření rektora č. 52/2017

Čl. 1

Tento dodatek č. 7 mění a doplňuje Opatření rektora č. 52/2017 ze dne 30.06.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.10.2017, dodatku č. 2 ze dne 25.10.2018, dodatku č. 3 ze dne 24.05.2019, dodatku č. 4 ze dne 03.12.2019, dodatku č. 5 ze dne 29.05.2020 a dodatku č. 6 ze dne 21.12.2020 takto:


I.

V Hlavě V. se v čl. I. vypouští odrážka:


• pozemek parc. č. 405/23, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.


II.

V Hlavě VIII. se čl. II doplňuje tímto zněním:


• pozemek parc. č. 712/1, orná půda


III.

V Hlavě XIV. se v čl. III. vypouští v první odrážce text:


• vyjma části budovy, v níž se nachází ubytovací zařízení, vyznačené barevně podle jednotlivých podlaží v příloze č. 1 tohoto dodatku


IV.

V Hlavě XV. se v čl. III. vypouští odrážka:


• pozemek parc. č. 1618/2, ostatní plocha


V Hlavě XV. se čl. III doplňuje tímto zněním:


• pozemek parc. č. 1618/7, orná půda


V.

V Hlavě XVI. se čl. I. doplňuje tímto zněním:


• pozemek parc. č. 493/28, ostatní plocha


VI.

V Hlavě XVIII. se v čl. I vypouští odrážka:


• pozemek parc. č. 1556/1, ostatní plocha


Čl. 2

  1. Ostatní ustanovení Opatření rektora č. 52/2017 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5 a dodatku č. 6 zůstávají beze změny.

  2. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 25. června 2021.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2021.
V Praze dne 28. června 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

PDF ke stažení
Poslední změna: 31. prosinec 2021 16:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám