Opatření rektora č. 51/2021

Název:

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu, dodatku k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky

K provedení:

K provedení: 46 odst. 6, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 5 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy

Gestor:

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Účinnost:

1. října 2022

[Změněno OR č. 16/2023]

OR č. 51/2021 ve znění OR č. 16/2023 - Úplné znění


Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu, dodatku k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky

Čl. 1

Toto opatření se vydává k provedení § 46 odst. 6, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), a čl. 5 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy a upřesňují se jím podoba a údaje obsažené ve vysokoškolském diplomu, v dodatku k diplomu, v diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky dle § 46 odst. 5 a 6 zákona o vysokých školách (dále jen „diplom o vykonání státní rigorózní zkoušky“) a ve vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky dle § 46 odst. 5 a 6 zákona o vysokých školách (dále jen „vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky“) spolu s některými s těmito dokumenty spojenými úkony.


Čl. 2 - Vysokoškolský diplom

 1. Název studijního programu musí být v souladu s rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o udělení akreditace, nebo s rozhodnutím Národního akreditačního úřadu o udělení akreditace, nebo s usnesením rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace. Akreditace studijního programu nebo oprávnění uskutečňovat studijní program musí být platné ke dni, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia, nebo její poslední část (dále jen „akreditace“).

 2. Text vysokoškolského diplomu je v latinském jazyce. Za zajištění překladu názvu akreditovaných studijních programů všech forem studia do latinského jazyka odpovídá Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací. Latinské znění textu vysokoškolského diplomu spolu s překladem do českého jazyka je zveřejněno na webových stránkách univerzity.

 3. V případě studijního programu se specializací se název specializace uvede na diplom a v dodatku k diplomu, přičemž v textu vysokoškolského diplomu bude uvedeno: “in disciplina speciali (název specializace)“ (v překladu: „se specializací (název specializace)“). Názvy dvou specializací jsou spojeny spojkou „et“ (v překladu: „a“).

  V případě studijního programu, který umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu, se název jiného studijního programu uvede na diplom a v dodatku k diplomu, přičemž v textu vysokoškolského diplomu bude uvedeno: “et ordine studiorum consociato (název jiného studijního programu)“ (v překladu: „se sdruženým studiem (název jiného studijního programu)“).

 4. K výrobě vysokoškolského diplomu je určen ruční papír s průsvitkou pečetě univerzity, opatřený pečetí univerzity a v souladu s § 57 odst. 7 zákona o vysokých školách státním znakem České republiky. Formát papíru je pro vysokoškolské diplomy vydávané absolventům bakalářských studijních programů A3, absolventům magisterských studijních programů C3 a absolventům doktorských studijních programů B3.

 5. Tituly z předchozího vzdělání se na vysokoškolském diplomu neuvádějí.

 6. V případě akreditace udělené podle § 81 nebo § 81d zákona o vysokých školách se název další právnické osoby uvede na diplom a v dodatku k diplomu, přičemž v textu vysokoškolského diplomu bude uvedeno: Ordo studiorum supramemoratus in Universitate Carolina una cum (název právnické osoby) colitur (v překladu: „Studijní program je uskutečňován ve spolupráci s (název právnické osoby)“).

 7. V případě akreditace studijního programu pro uskutečňování ve spolupráci se zahraniční vysokou školou, která realizuje obsahově související studijní program, podle § 47a zákona o vysokých školách a čl. 22 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy (dále jen „statut“) se název zahraniční vysoké školy nebo zahraničních vysokých škol, které v souladu s akreditací zajišťují studium, uvede v dodatku k diplomu. V textu vysokoškolského diplomu se uvede věta: Exterarum gentium academiae quae universitati nostrae cooperantes doctrinam supra dictam colunt in huius diplomatis supplemento leguntur (v překladu „Spolupracující zahraniční vysoké školy zajišťující studium jsou uvedeny v dodatku k diplomu“.

 8. Na vysokoškolském diplomu se uvádějí údaje platné ke dni vykonání státní zkoušky předepsané na závěr studia, nebo její poslední části, nebo, pokud se jedná o magisterský studijní program v oblasti všeobecného lékařství a zubního lékařství, státní rigorózní zkoušky předepsané na závěr studia, nebo její poslední části:

    a. 

  jméno a příjmení (na základě písemné žádosti absolventa lze uvést také rodné příjmení; termín podání žádosti stanoví příslušná fakulta),

    b. 

  datum narození,

    c. 

  stát narození (v jazyce diplomu),

    d. 

  datum vykonání státní zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky předepsané na závěr studia, nebo její poslední části,

    e. 

  celkový výsledek studia:

  v bakalářských a magisterských studijních programech: „prospěl“, nebo „prospěl s vyznamenáním“ („summa cum laude“),

  v doktorských studijních programech: „prospěl“ a


  ostatní údaje:

    f. 

  označení státu, dle jehož právního řádu je vysokoškolský diplom vydáván: Česká republika,

    g. 

  název univerzity a fakulty,

    h. 

  doplňující údaje k popisu studijního programu,

    i. 

  udělovaný titul a užívaná zkratka,

    j. 

  číslo diplomu a

    k. 

  podpisy: rektor univerzity (v zastoupení prorektor s dodatkem i.s. uváděným před podpisem), děkan (v zastoupení proděkan s dodatkem i.s. uváděným před podpisem) a promotor fakulty (v nezbytných případech v zastoupení akademický pracovník pověřený děkanem s dodatkem i.s. uváděným před podpisem).

 9. Způsob předání vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu mimo promoci:

  Absolvent, který se odmítl promoce zúčastnit, nebo se nemohl, a to ani v nejbližším dalším termínu, promoce zúčastnit, požádá písemně s uvedením důvodu neúčasti na fakultě o vyřazení z promoce. Poté, co absolvent obdrží informaci z fakulty, že je jeho vysokoškolský diplom připraven, dostaví se na rektorát univerzity na Odbor pro studium a záležitosti studentů k podpisu do matriční knihy absolventů (platí i v případě mimořádné promoce na fakultě). Na základě zde vystaveného potvrzení si absolvent převezme na fakultě vysokoškolský diplom. Při předání vysokoškolského diplomu na fakultě podepíše absolvent promoční slib, který se zakládá do jeho studijního spisu. Zastoupit absolventa může pouze osoba, která se prokáže plnou mocí. Absolventu je současně s vydáním vysokoškolského diplomu vydán také dodatek k diplomu.

 10. Nevyzvednuté vysokoškolské diplomy a dodatky k diplomu fakulta uchovává po dobu pěti let.


Čl. 3 - Dodatek k diplomu (Diploma supplement)

 1. K výrobě dodatku k diplomu je určen dvoulist formátu A3 s jedním vloženým listem (bod 8 - Informace o národním vysokoškolském systému; zde odstavec 5 písm. h)). Papír je opatřen vodoznakem a vlákny, hlubotiskovým znakem univerzity, rastrovým podtiskem s irisem.

 2. Text dodatku k diplomu je dvojjazyčný (čeština / angličtina). Text v českém jazyce je samostatně uveden pouze v názvu kvalifikace a uděleného titulu a v celkové klasifikaci kvalifikace. Název studijního programu se uvádí v jazyce výuky v souladu s rozhodnutím nebo usnesením uvedeným v čl. 2 odst. 1. a v jazyce anglickém. Za překlad názvu studijního programu akreditovaného v českém jazyce nebo v jiném cizím jazyce než anglickém odpovídá děkan fakulty, který překlad uvede v návrhu žádosti o akreditaci studijního programu.

 3. V případě studijního programu se specializací bude název specializace připojen k názvu studijního programu textem: „se specializací“ nebo odpovídajícím překladem do jiného jazyka výuky a „with specialisation“. Názvy dvou specializací budou spojeny spojkou „a“ nebo odpovídajícím překladem a „and“.) V případě studijního programu, který umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu, se název jiného studijního programu připojí k názvu studijního programu textem: „se sdruženým studiem“ nebo odpovídajícím překladem do jiného jazyka výuky a „with double curriculum study“.

 4. Název závěrečné práce se kromě českého a anglického jazyka uvede i v jazyce, ve kterém byla práce napsána.

 5. Struktura dodatku k diplomu odpovídá modelu vytvořenému Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO.

 6. Obsah je rozdělen do osmi částí:

    a. 

  informace o držiteli kvalifikace,

    b. 

  informace o kvalifikaci,

    c. 

  informace o úrovni kvalifikace,

    d. 

  informace o absolvování studijního programu a dosažených výsledcích,

    e. 

  informace o funkci kvalifikace,

    f. 

  doplňkové informace,

    g. 

  potvrzení dodatku a

    h. 

  informace o národním vysokoškolském systému

 7. V dodatku k diplomu je uvedeno číslo vysokoškolského diplomu, ke kterému byl vydán. Dodatek k diplomu se opatřuje podpisem rektora (v zastoupení prorektora) a otiskem razítka, na němž je vyznačen malý státní znak a které je kulatého tvaru o průměru 36 mm; malý státní znak je na razítku vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení Univerzita Karlova (dále jen "úřední razítko").

 8. V případě akreditace udělené podle § 81 nebo 81d zákona o vysokých školách jsou v části podle odstavce 6 písm. b) jako instituce zajišťující studium uvedeny pouze ty instituce, které se skutečně podílely na realizaci studia. Tyto jsou vybírány ze seznamu v části podle odstavce 6 písm. f), ve kterém jsou uvedeny všechny instituce dle společné akreditace daného studijního programu, a to ve formátu: název instituce, název její části dle akreditace.


Čl. 4 - Diplom o vykonání státní rigorózní zkoušky

 1. Text diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky je v latinském jazyce. Za překlad názvu oblasti studia do latinského jazyka odpovídá osoba pověřená prorektorem pro studijní záležitosti. Latinské znění textu diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky spolu s překladem do českého jazyka je zveřejněno na webových stránkách univerzity.

 2. K výrobě diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky je určen ruční papír s průsvitkou pečetě univerzity, opatřený pečetí univerzity a v souladu s § 46 odst. 6 zákona o vysokých školách státním znakem České republiky. Formát papíru pro diplom o vykonání státní rigorózní zkoušky je C3.

 3. Tituly z předchozího vzdělání se na vysokoškolském diplomu neuvádějí.

 4. Na diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky se uvádějí údaje platné ke dni vykonání státní rigorózní zkoušky nebo její poslední části:

    a. 

  jméno a příjmení (na základě písemné žádosti absolventa lze uvést také rodné příjmení; termín podání žádosti stanoví příslušná fakulta),

    b. 

  datum narození,

    c. 

  stát narození (v jazyce diplomu),

    d. 

  datum vykonání státní rigorózní zkoušky nebo její poslední části,


  ostatní údaje:


    e. 

  označení státu, dle jehož právního řádu je diplom o vykonání státní rigorózní zkoušky vydáván: Česká republika

    f. 

  název univerzity a fakulty,

    g. 

  udělovaný titul a užívaná zkratka,

    h. 

  číslo diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a

    i. 

  podpisy: rektor univerzity (v zastoupení prorektor s dodatkem i.s. uváděným před podpisem), děkan (v zastoupení proděkan s dodatkem i.s. uváděným před podpisem) a promotor fakulty (v nezbytných případech v zastoupení akademický pracovník pověřený děkanem s dodatkem i.s. uváděným před podpisem).

 5. Způsob předání diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky mimo promoci:

  Absolvent, který se odmítl či nemohl promoce zúčastnit, se dostaví k převzetí diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky na rektorát univerzity na Odbor pro studium a záležitosti studentů. Převzetí diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky potvrzuje absolvent podpisem do matriky absolventů státní rigorózní zkoušky. Absolventovi je současně s diplomem o vykonání státní rigorózní zkoušky vydáno vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky. Absolventa může zastoupit pouze osoba, která se prokáže plnou mocí. Nejbližší možný termín pro převzetí diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky včetně vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky sdělí absolventovi fakulta.

 6. Nevyzvednuté diplomy o vykonání státní rigorózní zkoušky spolu s vysvědčeními k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky Odbor pro studium a záležitosti studentů uchovává po dobu pěti let.


Čl. 5 - Vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky

 1. Spolu s diplomem o vykonání státní rigorózní zkoušky je vydáváno vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky.

 2. Pro výrobu vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky je určen list formátu A4, typ Conqueror LAID bílý s gramáží 100 g /m2.

 3. Text vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky je v českém jazyce.

 4. Na vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky se uvádějí údaje platné ke dni vykonání státní rigorózní zkoušky nebo její poslední části:

    a. 

  název univerzity a fakulty,

    b. 

  označení státu, dle jehož právního řádu je diplom o vykonání státní rigorózní zkoušky vydáván: Česká republika,

    c. 

  číslo diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky, k němuž bylo vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky vydáno,

    d. 

  jméno a příjmení (zažádal-li absolvent písemně o uvedení rodného příjmení na diplomu, bude rodné příjmení uvedeno i na vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky),

    e. 

  datum narození,

    f. 

  stát narození,

    g. 

  informaci o vykonání státní rigorózní zkoušky podle § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách,

    h. 

  výsledek státní rigorózní zkoušky, tj. název ústní zkoušky státní rigorózní zkoušky a téma obhájené rigorózní práce s uvedením příslušných dat jejich konání; ústní zkouška může mít více částí,

    i. 

  udělený akademický titul a užívaná zkratka uvedená před jménem,

    j. 

  podpis děkana (v zastoupení proděkana),

    k. 

  otisk razítka fakulty (vysvědčení ani razítko na něm nesmí obsahovat státní znak; dle § 46 odst. 6 zákona o vysokých školách státní znak obsahuje pouze diplom o vykonání státní rigorózní zkoušky, který je veřejnou listinou).

 5. V případě uznání diplomové práce nebo disertační práce za práci rigorózní podle čl. 8 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy je uvedeno téma uznané diplomové nebo disertační práce s příslušným datem konání její obhajoby.

 6. V případě uznání rigorózní zkoušky nebo státní doktorské zkoušky za ústní zkoušku podle čl. 8 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy je uveden název uznané zkoušky s příslušným datem jejího konání.

 7. V případech uvedených v odst. 5 a 6 je jako den konání státní rigorózní zkoušky uveden den uznání zkušební komisí.Čl. 6 - Způsob vystavení potvrzení vydávaného namísto opisu vysokoškolského diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky, vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky vydaného po 31. 12. 2004 a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo státní rigorózní zkoušce vydaného do 31. 12. 2004 včetně a způsob vydání opisu dodatku k diplomu

 1. Způsob vystavení potvrzení vydávaného namísto opisu vysokoškolského diplomu


  Archiv Univerzity Karlovy vystaví na základě zápisu v matrice potvrzení vydávané namísto opisu vysokoškolského diplomu s textem:


  „Archiv Univerzity Karlovy potvrzuje na základě zápisu v matrice …… , 1svazek……., pag. …… že pan/paní ........................, narozen/a ……., v ………., ukončil/a vykonáním .......... 2 zkoušky dne ...... na ............. fakultě Univerzity Karlovy ......... studium ve studijním programu........................, a podle zákona ...................... mu/jí byl udělen titul ........................ (ve zkratce ........).


  Toto potvrzení se vydává místo opisu ...... 3 diplomu číslo ......., vydaného dne ........ a má jeho platnost.“.


  Potvrzení je opatřeno podpisy oprávněných osob, jimiž jsou archivář univerzity a kvestor univerzity, a otiskem úředního razítka. Potvrzení je vydáváno po zaplacení příslušného poplatku stanoveného na základě platného Ceníku poplatků a služeb poskytovaných Ústavem dějin Univerzity Karlovy a archivem Univerzity Karlovy.

 2. Způsob vydání opisu dodatku k diplomu


  Odbor pro studium a záležitosti studentů rektorátu univerzity vystaví duplikát (opis) dodatku s označením „duplikát / duplicate“ opatřený razítkem s textem: „Univerzita Karlova potvrzuje, že tento duplikát souhlasí s originálem a má jeho platnost“, datem, podpisem oprávněné osoby, kterou je kvestor, s tím, že u předtištěného jména rektora v dodatku se uvede dovětek „v. r.“. Duplikát je opatřen otiskem úředního razítka.


  Duplikát je vydáván za úhradu ve výši ve výši 250,- Kč, jež je stanovena na základě cenové kalkulace.

 3. Způsob vystavení potvrzení vydávaného namísto opisu diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky


  Archiv Univerzity Karlovy vystaví na základě zápisu v matrice potvrzení vydávané namísto opisu diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky s textem:


  „Archiv Univerzity Karlovy potvrzuje na základě zápisu v matrice …… ,4, svazek ….., pag….., že pan/paní ………… narozen/a …………., v ……………..,vykonal/a na …………. fakultě Univerzity Karlovy dne ………. státní rigorózní zkoušku v oblasti studia ………. Podle § …….. zákona č…….. Sb., o vysokých školách, mu/jí byl přiznán akademický titul doktor ………… (ve zkratce …...).

  Toto potvrzení se vydává místo opisu originálu diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky číslo ……., vydaného dne …….. a má jeho platnost."


  Potvrzení je opatřeno podpisy oprávněných osob, jimiž jsou archivář univerzity a kvestor univerzity, a otiskem úředního razítka. Potvrzení je vydáváno po zaplacení příslušného poplatku stanoveného na základě platného Ceníku poplatků a služeb poskytovaných Ústavem dějin Univerzity Karlovy a archivem Univerzity Karlovy.

 4. Způsob vystavení potvrzení vydávaného namísto opisu vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky vydaného po 31. 12. 2004 (dále jen „vysvědčení vydané po 31. 12. 2004“) a způsob vystavení potvrzení vydávaného namísto opisu vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo státní rigorózní zkoušce vydaného do 31. 12. 2004 včetně (dále jen „vysvědčení vydané do 31. 12. 2004“).

    a. 

  Archiv Univerzity Karlovy vystaví potvrzení vydávané namísto opisu vysvědčení vydaného po 31. 12. 2004/ potvrzení vydávané namísto opisu vysvědčení vydaného do 31. 12. 2004, které obsahuje informace o vykonání státní rigorózní zkoušky/státní závěrečné zkoušky obsažené v příslušném zápisu o státní rigorózní zkoušce/státní závěrečné zkoušce a doplní jej textem „Toto potvrzení se vydává místo opisu vysvědčení o státní rigorózní zkoušce/státní závěrečné zkoušce vykonané dne ……… a má jeho platnost.“

  Potvrzení je opatřeno podpisy oprávněných osob, jimiž jsou archivář univerzity a kvestor univerzity. Potvrzení vydávané namísto opisu vysvědčení vydaného po 31. 12. 2004 je dále opatřeno otiskem razítka Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy. Potvrzení vydávané namísto opisu vysvědčení vydaného do 31. 12. 2004 je opatřeno otiskem úředního razítka. Potvrzení je vydáváno po zaplacení příslušného poplatku stanoveného na základě platného Ceníku poplatků a služeb poskytovaných Ústavem dějin Univerzity Karlovy a archivem Univerzity Karlovy.

    b. 

  Pokud zápis o konání státní rigorózní zkoušky dosud není uložen v Archivu Univerzity Karlovy, vystaví potvrzení vydávané namísto opisu vysvědčení vydaného po 31. 12. 2004 příslušná fakulta. Oprávněnou osobou, která podepisuje potvrzení, je děkan příslušné fakulty a při vystavování potvrzení postupuje dle písm. a) obdobně, potvrzení opatří razítkem fakulty. Výši poplatku stanoví děkan.


Čl. 7 - Přechodná ustanovení

 1. V případech, ve kterých se v dokumentech vydávaných dle tohoto opatření rektora uvádí název studijního programu, se u studijních programů členěných na studijní obory uvede rovněž název studijního oboru.

 2. Ustanovení čl. 2 odst. 6 se nevztahuje diplomy vydávané absolventům, kteří absolvovali studium do 30. 9. 2019. Pro tyto absolventy platí, že v případě akreditace udělené podle § 81 nebo § 81d zákona o vysokých školách se u bakalářských, magisterských studijních programů a magisterských studijních programů, které navazují na bakalářský studijní program, uvede název další právnické osoby v dodatku k diplomu. V textu vysokoškolského diplomu se uvede věta: Cetera scientiarum atque artium instituta quae disciplinam supra dictam colunt in huius diplomatis supplemento leguntur (v překladu: „Název další instituce zajišťující studium je uveden v dodatku k diplomu.“). U doktorských studijních programů se název další právnické osoby zaštiťující studium uvede současně na diplom a v dodatku k diplomu, přičemž v textu vysokoškolského diplomu je, znění věty následující: Ordo studiorum doctoris proprius supramemoratus in Universitate Carolina una cum (název právnické osoby) (v překladu: „Doktorský studijní program je uskutečňován ve spolupráci s (název právnické osoby).“).Čl. 8

 1. Opatření rektora č. 34/2019 se zrušuje.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2022.

V Praze dne 23. listopadu 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poznámky

1

Např. bakalářů.

2

Např. státní závěrečné.

3

Např. bakalářského.

4

Např. absolventů státní rigorózní zkoušky.


Poslední změna: 28. březen 2023 09:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám