Opatření rektora č. 16/2023

Název:

Změna opatření rektora č. 51/2021 – Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu, dodatku k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky

K provedení:

§ 46 odst. 6, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 5 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy

Gestor:

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Účinnost:

1. dubna 2023

OR č. 51/2021 ve znění OR č. 16/2023 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ


Změna opatření rektora č. 51/2021 – Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu, dodatku k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky

Čl. 1


Opatření rektora č. 51/2021 – Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu, dodatku k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky se mění takto:

  1. V čl. 2 odst. 4 se slova „A3, absolventům magisterských studijních programů C3 a absolventům doktorských studijních programů B3“ nahrazují slovy „a absolventům magisterských studijních programů A3. Formát papíru je pro vysokoškolské diplomy vydávané absolventům doktorských studijních programů C3“.

  2. V čl. 4 odst. 2 se text „C3“ nahrazuje textem „A3“.

  3. V čl. 7 odst. 1 se za slovo „oboru“ vkládají slova „, přičemž v textu vysokoškolského diplomu bude uvedeno: „in doctrina (název studijního oboru)“ (v překladu: „v oboru (název studijního oboru)“. Názvy dvou studijních oborů jsou spojeny spojkou „et“ (v překladu: „a“)“.


Čl. 2 Účinnost


Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023.


V Praze dne 23. března 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení

Poslední změna: 28. březen 2023 09:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám