Opatření rektora č. 18/2021

Název:

Zásady programu Cooperatio

K provedení:

-

Gestor:

OVaV

Účinnost:

5. května 2021

[Zrušeno OR č. 22/2023]


Zásady programu Cooperatio

Část I. Program Cooperatio

Čl. 1 - Ukotvení a účely

 1. Program Cooperatio (dále jen „program“) je v souladu s čl. 7 odst. 1 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita”) program na podporu vědy a výzkumu, pomocí něhož je, při respektování svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby, zajišťován koncepční rozvoj tvůrčí činnosti na univerzitě.

 2. Program je primární, nesoutěžní nástroj institucionální podpory tvůrčí činnosti na univerzitě, financovaný z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace1.

 3. Hlavními účely programu jsou:

    a. 

  posílit postavení univerzity jako významné, mezinárodně konkurenceschopné výzkumné instituce s nezanedbatelným přínosem pro kvalitní život společnosti a udržitelnost života obecně,

    b. 

  zajistit podmínky pro rozvoj a vysokou kvalitu vědních oborů, jimiž se její pracoviště soustavně zabývají, a pro sdílení dobré praxe mezi příbuznými vědními obory,

    c. 

  podpořit komunikaci, koordinaci a spolupráci všech fakult a vysokoškolských ústavů (dále jen „součást”) univerzity, na nichž je vědní obor rozvíjen, a zmírnit fragmentaci tvůrčí činnosti na univerzitě,

    d. 

  přispět k naplňování strategického záměru univerzity v oblasti tvůrčí činnosti,

    e. 

  provázat vědní obory se studijními programy a oblastmi vzdělávání, a tím prohloubit vazbu mezi tvůrčí a vzdělávací činností.


Čl. 2 - Základní ustanovení

 1. Program je uskutečňován v pětiletých cyklech, přičemž první cyklus začíná 1. ledna 2022 a končí 31. prosince 2026.

 2. Program je uskutečňován na všech součástech univerzity, zahrnuje všechny vědní obory, které mají být na univerzitě soustavně rozvíjeny, a účastní se jej všichni akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti doktorských studijních programů.

 3. Z prostředků programu jsou podporovány vědní oblasti, jež sestávají z vědních oborů, a institucionální aktivity součástí.

 4. Vazba mezi vědní oblastí a vědním oborem je součástí vnitřní klasifikace.2

 5. Vědní oblast sdružuje ty pracovníky a studenty dle odstavce 2, jejichž tvůrčí činnost má přispívat k rozvoji příslušných vědních oborů.

 6. Vědní oblasti a vědní obory, které jsou v daném cyklu podporovány z prostředků programu, schvaluje před jeho zahájením na návrh rektora Vědecká rada univerzity na základě vyjádření součástí, které vědní obory se v daném pětiletém období zavazují rozvíjet. Přihlášením k vědnímu oboru se součást současně přihlašuje k vědní oblasti, do níž daný obor náleží. Změnu ve schválené struktuře podporovaných vědních oblastí a oborů v průběhu cyklu, včetně změny v zapojení součásti, lze provést pouze v odůvodněných případech na základě souhlasného stanoviska Vědecké rady univerzity.

 7. Zapojení součásti ve vědní oblasti zakládá povinnost:

    a. 

  rozvíjet a podporovat danou vědní oblast v souladu s účely programu, záměrem rozvoje vědní oblasti a dohodou o rozvoji vědní oblasti,

    b. 

  podílet se na činnosti rady vědní oblasti (dále jen „rada”) a poskytovat jí potřebnou součinnost,

    c. 

  uskutečňovat ve vědních oborech, do nichž je součást v rámci dané vědní oblasti zapojena, soustavnou tvůrčí činnost,

    d. 

  na základě pravidel stanovených v čl. 12 odst. 1 písm. a) určit akademické a vědecké pracovníky, kteří se za danou součást podílejí na rozvoji příslušné vědní oblasti, a vést jejich evidenci,

    e. 

  po dobu uskutečňování programu každoročně z prostředků podle čl. 3 odst. 2 písm. a) poskytnout finanční prostředky pro vědní obory, do nichž je součást v rámci dané vědní oblasti zapojena,

    f. 

  být v rámci vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě hodnocena ve vědních oborech, do nichž je součást v rámci dané vědní oblasti zapojena, a to podle pravidel stanovených samostatným opatřením rektora3.


Část II. Uskutečňování programu

Čl. 3 - Financování

 1. Celková výše prostředků pro program a pravidla pro jejich rozdělení mezi součásti jsou pro daný kalendářní rok stanoveny na základě principů rozdělování příjmů univerzity4 (dále jen „principy”).

 2. Prostředky, které jsou na základě principů poskytnuty pro uskutečňování programu, jsou tvořeny:

    a. 

  z 98,5 % prostředky, které podle pravidel stanovených tímto opatřením rozdělují součásti, a

    b. 

  z 1,5 % prostředky určenými na zabezpečení činnosti rad, které jsou součástí rozpočtu rektorátu rozdělovanou podle pravidel stanovených samostatným opatřením rektora.

 3. Pro rozdělování prostředků, které jsou součásti pro daný kalendářní rok poskytnuty na základě rozpisu příspěvků a dotací5, platí, že:

    a. 

  minimálně 70 % z nich musí být přímo rozděleno mezi jednotlivé vědní oblasti a obory, do nichž je daná součást zapojena,

    b. 

  minimálně 5 % z nich musí tvořit nástroje podporující strategické priority součásti v oblasti tvůrčí činnosti6,

    c. 

  doplňkové a režijní náklady mohou představovat maximálně 20 % z celkové výše neinvestičních prostředků7.

 4. Návrh pravidel, na jejichž základě mají být rozděleny prostředky poskytnuté součásti, předkládá děkan ke schválení akademickému senátu součásti či ředitel vědecké radě součásti. Při přípravě návrhu, je-li to možné, mimo jiné zohledňuje:

    a. 

  strategický záměr univerzity a součásti,

    b. 

  závěry vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti univerzity8,

    c. 

  záměry rozvoje vědních oblastí, do nichž je daná součást zapojena,

    d. 

  doporučení rady vědní oblasti podle čl. 7 odst. 2 písm. b),

    e. 

  závěry z hodnocení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a

    f. 

  vyjádření koordinátorů vědních oblastí (dále jen „koordinátor“), do nichž je příslušná součást zapojena.

 5. Návrh rozdělení prostředků mezi jednotlivé vědní oblasti a obory a využití prostředků na institucionální aktivity podle odstavce 3 písm. b) a c) v rámci dané součásti pro daný kalendářní rok předkládá děkan ke schválení akademickému senátu součásti či ředitel vědecké radě součásti.

 6. Za účelem informovanosti je děkan či ředitel součásti povinen zajistit přístupnost pravidel podle odstavce 4 a rozdělení prostředků podle odstavce 5 pro členy akademické obce součásti. Tuto povinnost lze naplnit například zveřejněním příslušných dokumentů ve veřejné části internetových stránek součásti.

 7. Z prostředků programu lze hradit osobní náklady a stipendia pracovníků a studentů podle čl. 2 odst. 2 i dalších pracovníků či studentů univerzity, kteří se podílejí na tvůrčí činnosti nebo ji svou činností podporují.

 8. Děkan či ředitel součásti ve vztahu k příslušné části programu odpovídá za dodržení pravidel poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a za řádné čerpání a hospodárné využívání poskytnutých prostředků v souladu s příslušným rozhodnutím9. Za tímto účelem vykonává průběžnou kontrolu nad vynakládáním finančních prostředků.

 9. Děkani a ředitelé součástí od druhého roku uskutečňování příslušného cyklu programu každoročně postupují rektorovi rámcový přehled využití prostředků programu v rámci příslušné součásti za předcházející kalendářní rok v členění podle odstavce 3. Podrobnosti k tomuto přehledu jsou stanoveny samostatným opatřením rektora.

 10. V případě vážných nedostatků při uskutečňování programu zjištěných orgánem či grémiem univerzity může rektor na základě doporučení Vědecké rady univerzity ve vztahu k dotčeným součástem či vědním oblastem předložit Akademickému senátu univerzity návrh na omezení, popř. zastavení financování.

 11. Prostředky určené na zabezpečení činnosti rad jsou tvořeny:

    a. 

  prostředky vyčleněnými na odměny pro koordinátory,

    b. 

  prostředky určenými na odměny pro zástupce koordinátorů, ostatní členy rad či za práci pro rady, o jejichž užití v dané vědní oblasti rozhoduje koordinátor.


Čl. 4 - Záměr rozvoje vědní oblasti

 1. Pro podporu vědní oblasti a pro obory a činnosti v jejím rámci je v příslušném cyklu programu rozhodný záměr rozvoje vědní oblasti schválený Vědeckou radou univerzity.

 2. Záměr rozvoje vědní oblasti zpracovává rada, přičemž tam, kde je to možné, vychází z reflexe závěrů a doporučení vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě10, které předcházelo uskutečňování příslušného cyklu programu; tam, kde to možné není, vychází z kritického posouzení postavení příslušné vědní oblasti v národním a zejména mezinárodním srovnání.

 3. Záměr rozvoje vědní oblasti obsahuje:

    a. 

  seznam součástí a jejich pracovišť zapojených do dané vědní oblasti,

    b. 

  popis hlavních výzkumných směrů, jimiž se mají pracovníci a studenti sdružení v dané vědní oblasti zabývat, včetně reflexe jejich nosnosti v mezinárodním prostředí,

    c. 

  soubor činností a opatření, pomocí nichž mají být vědní obory v dané vědní oblasti rozvíjeny, aby byly naplňovány účely programu, včetně jejich rámcového harmonogramu a ukazatelů.

 4. Návrh záměru rozvoje vědní oblasti předkládají koordinátoři vědních oblastí rektorovi spolu se souhlasným stanoviskem děkanů a ředitelů zapojených součástí příslušných vědeckých rad. Rektor postupuje návrh ke schválení Vědecké radě univerzity.

 5. Neschválí-li Vědecká rada univerzity záměr rozvoje vědní oblasti, je povinna své stanovisko odůvodnit. Rektor následně bez zbytečného odkladu zahájí jednání mezi všemi dotčenými stranami tak, aby byl Vědecké radě univerzity předložen nový návrh. V případě opakovaného neschválení návrhu rozhodne rektor o dalším postupu a informuje o svém rozhodnutí Vědeckou radu univerzity.


Čl. 5 - Dohoda o rozvoji vědní oblasti

 1. Podrobnosti k činnostem v dané vědní oblasti, k pravidlům nakládání s prostředky, které pro ni zapojené součásti vyčlenily, či k případnému vymezení působnosti, pravomocí a povinností koordinátora, jeho zástupce a rady nad rámec tohoto opatření jsou upraveny v dohodě, kterou podepisují děkani a ředitelé zapojených součástí, příslušný koordinátor a rektor.

 2. Dohodu o rozvoji vědní oblasti lze změnit dodatkem uzavřeným dle ustanovení odstavce 1.


Čl. 6 - Hodnocení

 1. Naplňování účelů programu je předmětem hodnocení, jež zahrnuje:

    a. 

  pravidelný monitoring v podobě diskuse o dosavadním vývoji v dané vědní oblasti a výhledu pro nadcházející období, jež probíhá v rámci zasedání rady svolaného rektorem za účasti děkanů a ředitelů součástí, které jsou zapojeny do dané vědní oblasti, nebo jejich zástupců, jimiž zpravidla jsou prorektor či proděkan. Za tímto účelem zpracovává rada odpovídající podklad obsahující rovněž doporučení pro děkany a ředitele zapojených součástí, jaká opatření by měla být přijata, aby mohly být v dané vědní oblasti naplňovány účely programu a záměr jejího rozvoje. Odbor pro vědu a výzkum rektorátu zpracovává jako podklad přehled ukazatelů tvůrčí činnosti v dané vědní oblasti,

    b. 

  mezihodnocení součástí uskutečněné ve třetím roce příslušného cyklu programu podle pravidel stanovených samostatným opatřením rektora, při němž se využívají rovněž podklady z národního hodnocení podle platné metodiky,

    c. 

  vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě uskutečněné podle pravidel stanovených samostatným opatřením rektora.11

 2. Hodnocení se řídí principy uvedenými v čl. 3 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality univerzity.

 3. Výstupy hodnocení jsou využívány zejména jako podklad pro rozvoj vědních oblastí a vědních oborů a přípravu následujícího cyklu programu.


Část III. Rada a koordinátor vědní oblasti

Čl. 7 - Působnost a pravomoc

 1. Rozvoj vědní oblasti v souladu s účely programu, záměrem rozvoje vědní oblasti a dohodou o rozvoji vědní oblasti řídí rada v čele s koordinátorem.

 2. V působnosti rady jsou zejména koncepční a koordinační otázky spojené s rozvojem příslušné vědní oblasti. Rada za tímto účelem především:

    a. 

  zpracovává záměr rozvoje vědní oblasti a svou činností podporuje jeho naplňování,

    b. 

  formuluje doporučení pro děkany či ředitele zapojených součástí, jaká opatření by měla být přijata, aby mohly být v dané vědní oblasti naplňovány účely programu a záměr jejího rozvoje,

    c. 

  formuluje doporučení pro děkany či ředitele zapojených součástí ohledně využití finančních prostředků poskytnutých pro danou vědní oblast,

    d. 

  formuluje doporučení pro děkany či ředitele zapojených součástí k plánování nákupů oborových elektronických informačních zdrojů,

    e. 

  pečuje o odborný obsah a obsahovou správnost vnitřní klasifikace vědních oborů, podoborů a jejich vazeb na studijní programy, obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem i vnější klasifikace v rozsahu stanoveném samostatným opatřením rektora,12

    f. 

  zpracovává podklady a stanoviska pro hodnocení podle čl. 6 odst. 1 a pro jiné účely na základě žádosti orgánu součásti, která je zapojena do dané vědní oblasti, nebo orgánu univerzity.

 3. Činnost rady řídí koordinátor, do jehož působnosti dále patří:

    a. 

  písemně se vyjadřovat k návrhu pravidel pro rozdělování prostředků mezi jednotlivé vědní oblasti a vědní obory podle čl. 3 odst. 4,

    b. 

  ve spolupráci s členy rady každoročně navrhovat děkanovi či řediteli zapojené součásti odměny za tvůrčí činnost a stipendia13 pro pracovníky a studenty dané součásti, a to v úhrnu až do výše 10 % z celkových předpokládaných mzdových nákladů hrazených z prostředků přidělených pro danou vědní oblast, nestanoví-li se v dohodě podle čl. 5 podíl vyšší, přičemž pokud se děkan či ředitel rozhodne tomuto návrhu nevyhovět, musí své rozhodnutí písemně odůvodnit,

    c. 

  rozhodovat o výši odměn pro ostatní členy rady či za práci pro radu vyplácených z prostředků podle čl. 3 odst. 11 písm. b).

 4. V případě, že koordinátor nemůže vykonávat svou funkci, přechází jeho působnost podle odstavce 3 na zástupce koordinátora.

 5. Pro naplnění své působnosti je rada oprávněna vyžádat si informace a stanoviska od orgánů zapojených součástí či pracovníků součástí.


Čl. 8 - Složení

 1. Rada čítá nejméně pět a zpravidla nejvíce dvacet členů, z nichž jeden vykonává funkci koordinátora a jeden funkci zástupce koordinátora.

 2. Členy rady mohou být pouze akademičtí nebo vědečtí pracovníci univerzity, kteří v dané vědní oblasti dosáhli mezinárodně uznávaných výsledků.

 3. V případě vědních oblastí, do nichž je zapojeno více součástí, je členem rady vždy alespoň jeden akademický či vědecký pracovník z každé z nich.

 4. Koordinátor a jeho zástupce jsou akademickými nebo vědeckými pracovníky univerzity s pracovním úvazkem ve výši nejméně 0,5.

 5. Funkce koordinátora a zástupce koordinátora je neslučitelná s funkcí člena rady jiné vědní oblasti, rektora či děkana.


Čl. 9 - Ustavení

 1. Členy rady vědní oblasti, která je uskutečňována pouze na jedné součásti, navrhuje příslušný děkan či ředitel, přičemž součástí návrhu je rovněž určení členů rady, jež by měli zastávat role koordinátora a zástupce koordinátora. V případě vědních oblastí, do nichž je zapojeno více součástí, tak činí příslušní děkani a ředitelé po vzájemné domluvě, přičemž při nominaci členů rady a koordinátora přihlížejí, pokud je to možné, zejména k závěrům příslušného cyklu hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě14 tak, aby byla zohledněna úroveň vědních oborů na jednotlivých součástech.

 2. Členy rady schvaluje Vědecká rada univerzity před zahájením příslušného cyklu uskutečňování programu na základě předchozího projednání vědeckými radami zapojených součástí nominace té části členů, kteří jsou akademickými či vědeckými pracovníky příslušné součásti. V případě vědních oblastí, do nichž je zapojeno více součástí, se pro nominaci koordinátora a zástupce koordinátora vyžaduje předchozí projednání vědeckými radami všech příslušných součástí. Vědecká rada univerzity při projednávání návrhu posuzuje zejména odbornou úroveň nominovaných členů a v rámci možností také vyváženost složení rady.15

 3. Koordinátora a jeho zástupce jmenuje rektor.

 4. Návrh na změnu koordinátora či jeho zástupce v průběhu uskutečňování programu schvaluje Vědecká rada univerzity na základě předchozího projednání vědeckými radami všech součástí, které jsou zapojeny do dané vědní oblasti. Změny ostatních členů rady schvaluje rektor na základě předchozího projednání vědeckou radou dotčené součásti, přičemž v případě vědních oblastí, do nichž je zapojeno více součástí, je navíc podmínkou také projednání návrhu s ostatními zapojenými součástmi.


Čl. 10 - Zasedání

 1. V průběhu kalendářního roku se konají minimálně dvě zasedání rady, přičemž jedno z nich je od druhého roku uskutečňování programu svoláváno rektorem za účelem hodnocení podle čl. 6 odst. 1 písm. a). Ostatní zasedání rady svolává koordinátor, přičemž o konání každého z nich informuje s dostatečným předstihem také děkany a ředitele zapojených součástí a Odbor pro vědu a výzkum rektorátu.

 2. Zasedání rady se vždy může zúčastnit:

    a. 

  rektor nebo jeho zástupce,

    b. 

  děkan a ředitel součásti, která je zapojena do dané vědní oblasti, nebo jejich zástupci,

    c. 

  člen orgánu či grémia zapojené součásti či univerzity,

    d. 

  host pozvaný koordinátorem.

 3. Ze zasedání rady je pořízen zápis.


Část IV. Zabezpečení programu

Čl. 11 - Dokumentace

 1. Dokumenty zpracovávané podle tohoto opatření jsou součástí souhrnné dokumentace programu, kterou v elektronické formě vede Odbor pro vědu a výzkum rektorátu.

 2. Souhrnná dokumentace sestává z těchto dokumentů:

    a. 

  struktura podporovaných vědních oblastí a oborů programu,

    b. 

  složení rad s uvedením koordinátorů a jejich zástupců,

    c. 

  seznam pracovišť zapojených do jednotlivých vědních oblastí,

    d. 

  závěrečné zprávy z vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě16 a mezihodnocení17,

    e. 

  průběžné přehledy ukazatelů tvůrčí činnosti ve vědních oblastech,

    f. 

  pravidla součástí pro rozdělování prostředků,

    g. 

  rozdělení prostředků,

    h. 

  rámcové přehledy využití prostředků,

    i. 

  záměry rozvoje vědních oblastí,

    j. 

  doporučení rad pro rozvoj vědních oblastí,

    k. 

  písemné návrhy a podklady zpracované radou,

    l. 

  vyjádření koordinátorů k návrhu pravidel pro rozdělování prostředků,

    m. 

  nominace členů rady,

    n. 

  zápisy ze zasedání rady,

    o. 

  dohody o rozvoji vědních oblastí,

  přičemž správu dokumentů zabezpečují v případě písmen a) až e) Odbor pro vědu a výzkum rektorátu, v případě písmen f) až h) součásti a v případě písmen i) až o) rady.

 3. Dokumentace programu je využívána pro hodnocení podle čl. 6, přičemž z důvodu propojitelnosti s vnitřním hodnocením tvůrčí činnosti na univerzitě jsou dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. a), c), d), e), i) a j) zpracovávány v anglickém jazyce.


Čl. 12 - Evidence

 1. Pravidla a postupy pro evidenci pracovníků a studentů, kteří se za danou součást programu účastní, a pro evidenci výsledků tvůrčí činnosti, které vzniknou v souvislosti s jeho uskutečňováním, jsou stanoveny samostatným opatřením rektora.18

 2. Evidenci schválených členů rady v personálním systému zajišťuje Odbor pro vědu a výzkum rektorátu.

 3. Evidence podle odstavce 2 jsou využívány pro hodnocení podle článku 6.


Čl. 13 - Řízení a podpora

 1. Případné zásadní změny týkající se jednotlivých vědních oblastí, které nejsou upraveny tímto opatřením, projednává Vědecká rada univerzity.

 2. Činnosti v souvislosti s programem a postupy podle tohoto opatření koordinuje prorektor pověřený rektorem a administrativně je zajišťuje Odbor pro vědu a výzkum rektorátu.

 3. Pro činnosti spojené s uskutečňováním programu se v maximální možné míře využívá Informační systém univerzity.


Část V. Závěrečná ustanovení

Čl. 14 - Závěrečná ustanovení

 1. Dojde-li během uskutečňování programu ke změně zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, v platném znění, nebo k přijetí či novelizaci jiného právního předpisu přinášející významnou změnu v oblasti institucionální podpory vědy na univerzitě, rektor v dostatečném předstihu předloží děkanům a ředitelům součástí, Vědecké radě univerzity a Akademickému senátu univerzity návrh dalšího postupu.

 2. Návrh tohoto opatření byl dne 29. 4. 2021 projednán Vědeckou radou a dne 30. 4. 2021 Akademickým senátem univerzity.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 5. 5. 2021.V Praze dne 3. května 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poznámky

1

§ 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.

2

Čl. 2 opatření rektora č. 18/2020 Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově.

3

Čl. 7 odst. 19 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy.

4

Čl. 49 odst. 1 a 2 Statutu Univerzity Karlovy.

5

Čl. 49 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy.

6

Strategickými prioritami mohou být například: podpora mezioborové či mezinárodní spolupráce; tvůrčí činnost v oborech, do nichž není součást v rámci programu zapojena, protože například nepatří mezi ty, které soustavně rozvíjí, nebo mezi obory etablované; účast v projektech tvůrčí činnosti včetně spoluúčasti součásti v nově udělených projektech Primus; působení zahraničních postdoktorských pracovníků apod.

7

Pokud je v rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace uveden nižší limit, platí limit uvedený v tomto rozhodnutí.

8

Čl. 7 odst. 6 až 19 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy.

9

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro příslušný rok.

10

Čl. 7 odst. 6 až 19 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy.

11

Čl. 7 odst. 19 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy.

12

Čl. 2 opatření rektora č. 18/2020 Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově.

13

Čl. 6 Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.

14

Čl. 7 odst. 6 až 19 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy.

15

Například co do seniority, pohlaví, odborného zaměření a zastoupení jednotlivých součástí.

16

Čl. 7 odst. 6 až 19 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy.

17

Čl. 6 odst. 1 písm. b) tohoto opatření.

18

Opatření rektora č. 18/2020 Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově.


Poslední změna: 9. květen 2023 11:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám