Opatření rektora č. 22/2023

Název:

Zásady programu Cooperatio

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

15. května 2023


Zásady programu Cooperatio

Část I. Program Cooperatio

Čl. 1 Základní ustanovení

 1. Program Cooperatio (dále jen „program“) je v souladu s čl. 7 odst. 1 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita”) program na podporu vědy a výzkumu, pomocí něhož je, při respektování svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby, zajišťován koncepční rozvoj tvůrčí činnosti na univerzitě.

 2. Program je primární, nesoutěžní nástroj institucionální podpory tvůrčí činnosti na univerzitě, financovaný z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace1.

 3. Hlavními účely programu jsou:

    a. 

  posílit postavení univerzity jako významné, mezinárodně konkurenceschopné výzkumné instituce s nezanedbatelným přínosem pro kvalitní život společnosti a udržitelnost života obecně,

    b. 

  zajistit podmínky pro rozvoj a vysokou kvalitu vědních oborů, jimiž se její pracoviště soustavně zabývají, a pro sdílení dobré praxe mezi příbuznými vědními obory,

    c. 

  podpořit komunikaci, koordinaci a spolupráci všech fakult a vysokoškolských ústavů (dále jen „součást”) univerzity, na nichž je vědní obor rozvíjen, a zmírnit fragmentaci tvůrčí činnosti na univerzitě,

    d. 

  přispět k naplňování strategického záměru univerzity v oblasti tvůrčí činnosti,

    e. 

  provázat vědní obory se studijními programy a oblastmi vzdělávání, a tím prohloubit vazbu mezi tvůrčí a vzdělávací činností.Čl. 2 Základní parametry programu

 1. Program je uskutečňován v pětiletých cyklech, přičemž první cyklus začíná 1. ledna 2022 a končí 31. prosince 2026.

 2. Program je uskutečňován na všech součástech univerzity, zahrnuje všechny vědní obory, které mají být na univerzitě soustavně rozvíjeny, a účastní se jej všichni akademičtí a vědečtí pracovníci/pracovnice a studenti/studentky doktorských studijních programů.

 3. Z prostředků programu jsou podporovány vědní oblasti, jež sestávají z vědních oborů, a institucionální aktivity součástí.

 4. Vazba mezi vědní oblastí a vědním oborem je součástí vnitřní klasifikace.2

 5. Vědní oblast sdružuje ty pracovníky/pracovnice a studenty/studentky dle odstavce 2, jejichž tvůrčí činnost má přispívat k rozvoji příslušných vědních oborů.

 6. Vědní oblasti a vědní obory, které jsou v daném cyklu podporovány z prostředků programu, schvaluje před jeho zahájením na návrh rektora/rektorky Vědecká rada univerzity na základě vyjádření součástí, které vědní obory se v daném pětiletém období zavazují rozvíjet. Přihlášením k vědnímu oboru se součást současně přihlašuje k vědní oblasti, do níž daný obor náleží. Změnu ve schválené struktuře podporovaných vědních oblastí a oborů v průběhu cyklu, včetně změny v zapojení součásti, lze provést pouze v odůvodněných případech na základě souhlasného stanoviska Vědecké rady univerzity.

 7. Zapojení součásti ve vědní oblasti zakládá povinnost:

    a. 

  rozvíjet a podporovat danou vědní oblast v souladu s účely programu, záměrem rozvoje vědní oblasti a dohodou o rozvoji vědní oblasti,

    b. 

  podílet se na činnosti rady vědní oblasti (dále jen „rada”) a poskytovat jí potřebnou součinnost,

    c. 

  uskutečňovat ve vědních oborech, do nichž je součást v rámci dané vědní oblasti zapojena, soustavnou tvůrčí činnost,

    d. 

  na základě pravidel stanovených v čl. 12 odst. 1 určit akademické a vědecké pracovníky/pracovnice, kteří/které se za danou součást podílejí na rozvoji příslušné vědní oblasti, a vést jejich evidenci,

    e. 

  po dobu uskutečňování programu každoročně z prostředků podle čl. 3 odst. 2 písm. a) poskytnout finanční prostředky pro vědní obory, do nichž je součást v rámci dané vědní oblasti zapojena,

    f. 

  být v rámci vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě hodnocena ve vědních oborech, do nichž je součást v rámci dané vědní oblasti zapojena, a to podle pravidel stanovených samostatným opatřením rektora3.

Část II. Uskutečňování programu

Čl. 3 Financování

 1. Celková výše prostředků pro program a pravidla pro jejich rozdělení mezi součásti jsou pro daný kalendářní rok stanoveny na základě principů rozdělování příjmů univerzity4(dále jen „principy”).

 2. Prostředky, které jsou na základě principů poskytnuty pro uskutečňování programu, jsou tvořeny:

    a. 

  z 98,5 % prostředky, které podle pravidel stanovených tímto opatřením rozdělují součásti, a

    b. 

  z 1,5 % prostředky určenými na zabezpečení činnosti rad, které jsou součástí rozpočtu rektorátu rozdělovanou podle pravidel stanovených samostatným opatřením rektora.

 3. Pro rozdělování prostředků, které jsou součásti pro daný kalendářní rok poskytnuty na základě rozpisu příspěvků a dotací,5 platí, že:

    a. 

  minimálně 70 % z nich musí být přímo rozděleno mezi jednotlivé vědní oblasti a obory, do nichž je daná součást zapojena,

    b. 

  minimálně 5 % z nich musí tvořit nástroje podporující strategické priority součásti v oblasti tvůrčí činnosti6,

    c. 

  doplňkové a režijní náklady mohou představovat maximálně 20 % z celkové výše neinvestičních prostředků7.

 4. Návrh pravidel, na jejichž základě mají být rozděleny prostředky poskytnuté součásti, předkládá děkan/ka ke schválení akademickému senátu fakulty či ředitel/ka vědecké radě součásti. Při přípravě návrhu, mimo jiné zohledňuje:

    a. 

  strategický záměr univerzity a součásti,

    b. 

  závěry vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti univerzity dle čl. 6 odst. 1,

    c. 

  záměry rozvoje vědních oblastí, do nichž je daná součást zapojena,

    d. 

  doporučení rady vědní oblasti podle čl. 7 odst. 2 písm. b),

    e. 

  vyjádření koordinátorů/koordinátorek vědních oblastí (dále jen „koordinátor/ka“), do nichž je příslušná součást zapojena.

 5. Návrh rozdělení prostředků mezi jednotlivé vědní oblasti (příp.  obory) a využití prostředků na institucionální aktivity podle odstavce 3 písm. b) a c) v rámci dané součásti pro daný kalendářní rok předkládá děkan/ka ke schválení akademickému senátu součásti či ředitel/ka vědecké radě součásti.

 6. Za účelem informovanosti je děkan/ka či ředitel/ka součásti povinen/povinna zajistit přístupnost pravidel podle odstavce 4 a rozdělení prostředků podle odstavce 5 pro členy/členky akademické obce součásti. Tuto povinnost lze naplnit například zveřejněním příslušných dokumentů ve veřejné části internetových stránek součásti.

 7. Z prostředků programu lze hradit osobní náklady a stipendia pracovníků/pracovnic a studentů/studentek podle čl. 2 odst. 2 i dalších pracovníků/pracovnic či studentů/studentek univerzity, kteří/které se podílejí na tvůrčí činnosti nebo ji svou činností podporují.

 8. Děkan/ka či ředitel/ka součásti ve vztahu k příslušné části programu odpovídá za dodržení pravidel poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a za řádné čerpání a hospodárné využívání poskytnutých prostředků v souladu s příslušným rozhodnutím8. Za tímto účelem vykonává průběžnou kontrolu nad vynakládáním finančních prostředků.

 9. Děkani/Děkanky a ředitelé/ředitelky součástí od druhého roku uskutečňování příslušného cyklu programu každoročně postupují rektorovi/rektorce rámcový přehled využití prostředků programu v rámci příslušné součásti za předcházející kalendářní rok v členění podle odstavce 3. Podrobnosti k tomuto přehledu jsou stanoveny samostatným opatřením rektora.

 10. V případě vážných nedostatků při uskutečňování programu zjištěných orgánem či grémiem univerzity může rektor/rektorka na základě doporučení Vědecké rady univerzity ve vztahu k dotčeným součástem či vědním oblastem předložit Akademickému senátu univerzity návrh na omezení, popř. zastavení financování.

 11. Pravidla pro rozdělení prostředků určených na zabezpečení činnosti rad podle odstavce 2b) jsou dána samostatným opatřením rektora. Odměny rozděluje členům/členkám rady koordinátor/ka vědní oblasti.

 12. Prostředky přidělené na program Cooperatio lze využít výhradně v souvislosti s uskutečňováním programu, nejde-li o doplňkové a režijní náklady podle odstavce 3c).


Čl. 4 Záměr rozvoje vědní oblasti

 1. Pro podporu vědní oblasti a pro obory a činnosti v jejím rámci je v příslušném cyklu programu rozhodný záměr rozvoje vědní oblasti schválený Vědeckou radou univerzity.

 2. Záměr rozvoje vědní oblasti zpracovává rada, přičemž tam, kde je to možné, vychází z reflexe závěrů a doporučení vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě9, které předcházelo uskutečňování příslušného cyklu programu; tam, kde to možné není, vychází z kritického posouzení postavení příslušné vědní oblasti v národním a zejména mezinárodním srovnání.

 3. Záměr rozvoje vědní oblasti obsahuje:

    a. 

  seznam součástí a jejich pracovišť zapojených do dané vědní oblasti,

    b. 

  popis hlavních výzkumných směrů, jimiž se mají pracovníci/pracovnice a studenti/studentky sdružení v dané vědní oblasti zabývat, včetně reflexe jejich nosnosti v mezinárodním prostředí,

    c. 

  soubor činností a opatření, pomocí nichž mají být vědní obory v dané vědní oblasti rozvíjeny, aby byly naplňovány účely programu, včetně jejich rámcového harmonogramu a ukazatelů.

 4. Návrh záměru rozvoje vědní oblasti předkládají koordinátoři/koordinátorky rektorovi/rektorce spolu se souhlasným stanoviskem děkanů/děkanek a ředitelů/ředitelek zapojených součástí příslušných vědeckých rad. Rektor/rektorka postupuje návrh ke schválení Vědecké radě univerzity.

 5. Neschválí-li Vědecká rada univerzity záměr rozvoje vědní oblasti, je povinna své stanovisko odůvodnit. Rektor/rektorka následně bez zbytečného odkladu zahájí jednání mezi všemi dotčenými stranami tak, aby byl Vědecké radě univerzity předložen nový návrh. V případě opakovaného neschválení návrhu rozhodne rektor/rektorka o dalším postupu a informuje o svém rozhodnutí Vědeckou radu univerzity.


Čl. 5 Dohoda o rozvoji vědní oblasti

 1. Podrobnosti k činnostem v dané vědní oblasti, k pravidlům nakládání s prostředky, které pro ni zapojené součásti vyčlenily, či k případnému vymezení působnosti, pravomocí a povinností koordinátora/koordinátorky, jeho zástupce/zástupkyně a rady nad rámec tohoto opatření jsou upraveny v dohodě, kterou podepisují děkani/děkanky a ředitelé/ředitelky zapojených součástí, příslušný koordinátor/ka a rektor/ka.

 2. Dohodu o rozvoji vědní oblasti lze změnit dodatkem uzavřeným dle ustanovení odstavce 1.


Čl. 6 Hodnocení

 1. Naplňování účelů programu je předmětem hodnocení vědních oblastí, které je součástí pravidelného hodnocení vědy a tvůrčí činnosti na univerzitě. Toto hodnocení probíhá v pětiletých cyklech podle pravidel stanovených samostatným opatřením rektora.10

 2. Hodnocení se řídí principy uvedenými v čl. 3 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality univerzity.

 3. Výstupy hodnocení jsou využívány zejména jako podklad pro rozvoj vědních oblastí a vědních oborů a přípravu následujícího cyklu programu.


Část III. Rada a koordinátor/ka vědní oblasti

Čl. 7 Působnost a pravomoc

 1. Rozvoj vědní oblasti v souladu s účely programu, záměrem rozvoje vědní oblasti a dohodou o rozvoji vědní oblasti řídí rada v čele s koordinátorem/koordinátorkou.

 2. Činnost rady řídí koordinátor/ka, do jehož/jejíž působnosti dále patří:

    a. 

  vyjadřovat se k návrhu pravidel pro rozdělování prostředků mezi jednotlivé vědní oblasti a vědní obory podle čl. 3 odst. 4,

    b. 

  ve spolupráci s členy/členkami rady každoročně navrhovat děkanovi/děkance či řediteli/ředitelce zapojené součásti odměny za tvůrčí činnost a stipendia11 pro pracovníky/pracovnice a studenty/studentky dané součásti, a to v úhrnu až do výše 10 % z celkových předpokládaných mzdových nákladů hrazených z prostředků přidělených pro danou vědní oblast, nestanoví-li se v dohodě podle čl. 5 podíl vyšší, přičemž pokud se děkan/ka či ředitel/ka rozhodne tomuto návrhu nevyhovět, musí své rozhodnutí písemně odůvodnit,


 3. V působnosti rady jsou zejména koncepční a koordinační otázky spojené s rozvojem příslušné vědní oblasti. Rada za tímto účelem především:

    a. 

  zpracovává záměr rozvoje vědní oblasti a svou činností podporuje jeho naplňování,

    b. 

  formuluje doporučení pro děkany/děkanky či ředitele/ředitelky zapojených součástí, jaká opatření by měla být přijata, aby mohly být v dané vědní oblasti naplňovány účely programu a záměr jejího rozvoje,

    c. 

  formuluje doporučení pro děkany/děkanky či ředitele/ředitelky zapojených součástí ohledně využití finančních prostředků poskytnutých pro danou vědní oblast,

    d. 

  formuluje doporučení pro děkany/děkanky či ředitele/ředitelky zapojených součástí k plánování nákupů oborových elektronických informačních zdrojů,

    e. 

  pečuje o odborný obsah a obsahovou správnost vnitřní klasifikace vědních oborů, podoborů a jejich vazeb na studijní programy, obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem/profesorkou i vnější klasifikace v rozsahu stanoveném samostatným opatřením rektora,12

    f. 

  zpracovává podklady a stanoviska pro hodnocení podle čl. 6 odst. 1 a pro jiné účely na základě žádosti orgánu součásti, která je zapojena do dané vědní oblasti, nebo orgánu univerzity.

 4. V případě, že koordinátor/ka nemůže vykonávat svou funkci, přechází jeho/její působnost podle odstavce 2 na zástupce koordinátora/koordinátorky.

 5. Pro naplnění své působnosti je rada oprávněna vyžádat si informace a stanoviska od orgánů zapojených součástí či pracovníků/pracovnic součástí.


Čl. 8 Složení

 1. Rada čítá nejméně pět a zpravidla nejvíce dvacet členů/členek, z nichž jeden/jedna vykonává funkci koordinátora/koordinátorky a jeden/jedna funkci zástupce/zástupkyně koordinátora/koordinátorky.

 2. Členy/Členkami rady mohou být pouze akademičtí nebo vědečtí pracovníci/pracovnice univerzity, kteří/které v dané vědní oblasti dosáhli/y mezinárodně uznávaných výsledků.

 3. V případě vědních oblastí, do nichž je zapojeno více součástí, je členem/členkou rady vždy alespoň jeden/jedna akademický či vědecký pracovník/pracovnice z každé z nich.

 4. Koordinátor/ka a jeho zástupce/zástupkyně jsou akademickými nebo vědeckými pracovníky/pracovnicemi univerzity s pracovním úvazkem ve výši nejméně 0,5.

 5. Funkce koordinátora/koordinátorky a zástupce/zástupkyně koordinátora/koordinátorky je neslučitelná s funkcí člena/členky rady jiné vědní oblasti, rektora/rektorky či děkana/děkanky.


Čl. 9 Ustavení

 1. Členy/Členky rady vědní oblasti, která je uskutečňována pouze na jedné součásti, navrhuje příslušný děkan/ka či ředitel/ka, přičemž součástí návrhu je rovněž určení členů/členek rady, jež by měli/y zastávat role koordinátora/koordinátorky a zástupce/zástupkyně koordinátora/koordinátorky. V případě vědních oblastí, do nichž je zapojeno více součástí, tak činí příslušní děkani/děkanky a ředitelé/ředitelky po vzájemné domluvě, přičemž při nominaci členů/členek rady a koordinátora/koordinátorky přihlížejí, pokud je to možné, zejména k závěrům příslušného cyklu hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě13tak, aby byla zohledněna úroveň vědních oborů na jednotlivých součástech.

 2. Členy/Členky rady schvaluje Vědecká rada univerzity před zahájením příslušného cyklu uskutečňování programu na základě předchozího projednání vědeckými radami zapojených součástí nominace té části členů/členek, kteří/které jsou akademickými či vědeckými pracovníky/pracovnicemi příslušné součásti. V případě vědních oblastí, do nichž je zapojeno více součástí, se pro nominaci koordinátora/koordinátorky a zástupce/zástupkyně koordinátora/koordinátorky vyžaduje předchozí projednání vědeckými radami všech příslušných součástí. Vědecká rada univerzity při projednávání návrhu posuzuje zejména odbornou úroveň nominovaných členů/členek a v rámci možností také vyváženost složení rady.14

 3. Koordinátora/Koordinátorku a jeho/jejího zástupce/zástupkyni po jejich schválení Vědeckou radou univerzity jmenuje rektor/ka.

 4. Návrh na změnu koordinátora/koordinátorky v průběhu uskutečňování programu schvaluje Vědecká rada univerzity na základě předchozího projednání vědeckými radami všech součástí, které jsou zapojeny do dané vědní oblasti. . Změny ostatních členů/členek rady schvaluje rektor/ka na základě předchozího projednání vědeckou radou dotčené součásti, přičemž v případě vědních oblastí, do nichž je zapojeno více součástí, je navíc podmínkou také projednání návrhu na kolegiu děkana/děkanky ostatních zapojených součástí.


Čl. 10 Zasedání

 1. V průběhu kalendářního roku se konají minimálně dvě zasedání rady. Zasedání rady svolává koordinátor/ka, přičemž o konání každého z nich informuje s dostatečným předstihem také děkany/děkanky a ředitele/ředitelky zapojených součástí a Odbor pro vědu a výzkum rektorátu.

 2. Zasedání rady se vždy může zúčastnit:

    a. 

  rektor/ka nebo jeho zástupce/zástupkyně,

    b. 

  děkan/ka a ředitel/ka součásti, která je zapojena do dané vědní oblasti, nebo jejich zástupci/zástupkyně,

    c. 

  člen/ka orgánu či grémia zapojené součásti či univerzity,

    d. 

  host/ka pozvaný koordinátorem/koordinátorkou.


 3. Ze zasedání rady je pořízen zápis. Zápis je koordinátorem/koordinátorkou zaslán také děkanům/děkankám a ředitelům/ředitelkám zapojených součástí a Odboru pro vědu a výzkum rektorátu.


Část IV. Zabezpečení programu

Čl. 11 Dokumentace

 1. Dokumenty zpracovávané podle tohoto opatření jsou součástí souhrnné dokumentace programu, kterou v elektronické formě vede Odbor pro vědu a výzkum rektorátu.

 2. Souhrnná dokumentace sestává z těchto dokumentů:

    a. 

  struktura podporovaných vědních oblastí a oborů programu,

    b. 

  složení rad s uvedením koordinátorů/koordinátorek a jejich zástupců/zástupkyň,

    c. 

  seznam pracovišť zapojených do jednotlivých vědních oblastí,

    d. 

  závěrečné zprávy z vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě15,

    e. 

  rámcové přehledy využití prostředků,

    f. 

  záměry rozvoje vědních oblastí,

    g. 

  vyjádření koordinátorů/koordinátorek k návrhu pravidel pro rozdělování prostředků, doporučení rad pro rozvoj vědních oblastí,

    h. 

  nominace členů/členek rady,

    i. 

  dohody o rozvoji vědních oblastí,

    j. 

  zápisy ze zasedání rady,


  přičemž správu dokumentů zabezpečují v případě písmen a) až f) Odbor pro vědu a výzkum rektorátu, v případě písmen g) až i) součásti a v případě písmene j) rady. 3. Dokumentace programu je využívána pro hodnocení podle čl. 6, přičemž z důvodu propojitelnosti s vnitřním hodnocením tvůrčí činnosti na univerzitě16 jsou dokumenty uvedené v odstavci 2 písm. a), c), d), f) a g) zpracovávány v anglickém jazyce.


Čl. 12 Evidence

 1. Pravidla a postupy pro evidenci pracovníků/pracovnic a studentů/studentek, kteří se za danou součást programu účastní, a pro evidenci výsledků tvůrčí činnosti, které vzniknou v souvislosti s jeho uskutečňováním, jsou stanoveny samostatným opatřením rektora.17

 2. Evidenci schválených členů/členek rady v personálním systému zajišťuje Odbor pro vědu a výzkum rektorátu.

 3. Evidence podle odstavce 2 jsou využívány pro hodnocení podle článku 6.


Čl. 13 Řízení a podpora

 1. Případné zásadní změny týkající se jednotlivých vědních oblastí, které nejsou upraveny tímto opatřením, projednává Vědecká rada univerzity.

 2. Činnosti v souvislosti s programem a postupy podle tohoto opatření koordinuje prorektor/ka pověřený rektorem/rektorkou a administrativně je zajišťuje Odbor pro vědu a výzkum rektorátu.

 3. Pro činnosti spojené s uskutečňováním programu se v maximální možné míře využívá Informační systém univerzity.


Část V. Závěrečná ustanovení

Čl. 14 Závěrečná ustanovení

 1. Dojde-li během uskutečňování programu ke změně zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, v platném znění, nebo k přijetí či novelizaci jiného právního předpisu přinášející významnou změnu v oblasti institucionální podpory vědy na univerzitě, rektor/ka v dostatečném předstihu předloží děkanům/děkankám a ředitelům/ředitelkám součástí, Vědecké radě univerzity a Akademickému senátu univerzity návrh dalšího postupu.

 2. Návrh tohoto opatření byl dne 23. března 2023 projednán Vědeckou radou a dne 28. dubna 2023 Akademickým senátem univerzity.

 3. Opatření rektora č. 18/2021 se zrušuje.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. května 2023.


V Praze dne 3. května 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poznámky

1

§ 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.


2

Část II opatření rektora č. 40/2021 Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově.


3

Čl. 7 odst. 16 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy.


4

Čl. 49 odst. 1 a 2 Statutu Univerzity Karlovy.


5

Čl. 49 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy.


6

Strategickými prioritami mohou být například: podpora mezioborové či mezinárodní spolupráce; tvůrčí činnost v oborech, do nichž není součást v rámci programu zapojena, protože například nepatří mezi ty, které soustavně rozvíjí, nebo mezi obory etablované; účast v projektech tvůrčí činnosti včetně spoluúčasti součásti v nově udělených projektech Primus; působení zahraničních postdoktorských pracovníků/pracovnic apod.7

Pokud je v rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace uveden nižší limit, platí limit uvedený v tomto rozhodnutí.


8

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro příslušný rok.


9

Čl. 7 odst. 6 až 16 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy.


10

Čl. 7 odst. 19 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy.11

Čl. 6 Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.


12

Část III opatření rektora č. 40/2021 Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově.

13

Čl. 7 odst. 6 až 16 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy.


14

Například co do seniority, pohlaví, odborného zaměření a zastoupení jednotlivých součástí.


15

Čl. 7 odst. 6 až 16 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy.


16

Čl. 7 odst. 6 až 16 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy.

17

Opatření rektora č. 40/2021 Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově.Poslední změna: 9. květen 2023 10:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám