Opatření rektora č. 5/2021

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

K provedení:

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

Gestor:

OSZS

Účinnost:

1. března 2021

[Zrušeno OR č. 13/2023]


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

 1. Zveřejnění informací uvedených v ustanovení § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů proběhne


  • do 30. září 2021, pokud jde o bakalářské, magisterské studijní programy a studijní programy, které navazují na bakalářské studijní programy (dále jen „magisterské studijní programy“),

  • do 30. listopadu 2021, pokud jde o doktorské studijní programy se zahájením studia k 1. říjnu 2022 (dále jen „doktorské studijní programy I“),

  • do 31. července 2022, pokud jde o doktorské studijní programy se zahájením studia k 1. březnu 2023 (dále jen „doktorské studijní programy II“).

 2. Fakulty jsou povinny zadat do Studijního informačního systému Univerzity Karlovy, (dále jen „SIS“), do části s názvem „Podmínky přijímacího řízení“ úplné znění návrhu dokumentu podle čl. 3 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (dále jen „ŘPŘ“) (dále jen “podmínky přijímacího řízení“) v období


    a. 

  od 1. dubna 2021 do 31. srpna 2021 pro bakalářské a magisterské studijní programy,

    b. 

  od 1. dubna 2021 do 31. října 2021 pro doktorské studijní programy I,

    c. 

  od 1. ledna 2022 do 30. dubna 2022 pro doktorské studijní programy II,


  vždy však minimálně šest týdnů před předpokládaným termínem konání akademického senátu fakulty, který bude navrhované podmínky přijímacího řízení schvalovat. Fakulty vyplní datum zasedání akademického senátu fakulty do příslušné položky SIS spolu s podmínkami přijímacího řízení.

 3. Pokud rektor shledá, že podmínky přijímacího řízení vložené fakultou do SIS neobsahují náležitosti požadované zákonem o vysokých školách nebo vnitřními předpisy univerzity, případně jsou s nimi v rozporu, upozorní na tuto skutečnost fakultu připomínkou učiněnou přímo v aplikaci SIS, a to nejpozději tři týdny před konáním akademického senátu fakulty. Fakulta zajistí odstranění takto vytknutých nedostatků s vypořádáním jednotlivých připomínek rektora přímo v aplikaci SIS s tím, že akademický senát fakulty může schválit pouze takto opravenou verzi. V případě, že fakulta vytknuté nedostatky neodstraní, bude upozorněna na skutečnost, že nese veškerá rizika z toho plynoucí. Podmínky přijímacího řízení musí být schváleny a zveřejněny ve lhůtách uvedených v bodě 1.

 4. Součástí zveřejněných podmínek přijímacího řízení je lhůta pro podání přihlášek ke studiu. Fakulta stanoví lhůtu pro podávání přihlášek v níže uvedených termínech tak, aby byla stanovena vždy jednotná lhůta pro stejné typy studijních programů v českém jazyce a jednotná lhůta pro stejné typy programů v cizím jazyce s tím, že lhůta u studijních programů v českém jazyce a cizím jazyce se může lišit. Lhůtu pro podávání přihlášek stanoví fakulta do:


    a. 

  28. února nebo 31. března 2022, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce,

    b. 

  28. února, 31. března, 30. dubna, 31. května, 30. června nebo 31. července 2022, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy uskutečňované v cizím jazyce,

    c. 

  31. března, 30. dubna, 31. května, 30. června nebo 31. července 2022, pokud jde o doktorské studijní programy I,

    d. 

  30. listopadu, 15. prosince nebo 31. prosince 2022, pokud jde o doktorské studijní programy II,

    e. 

  2. září 2022, pokud jde o přijetí ke studiu podle odlišných podmínek podle § 49 odst. 3 zákona o vysokých školách, neověřuje-li fakulta splnění těchto podmínek přijímací zkouškou.

 5. Součástí zveřejněných podmínek přijímacího řízení je termín a způsob ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu přijímací zkouškou. Termíny se stanoví:


    a. 

  od 7. května 2022 do 30. června 2022, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce; přičemž v období od 7. do 31. května 2022 je možné organizovat přijímací zkoušky pouze o sobotách, příp. nedělích. V případě, že je termín přijímací zkoušky stanoven na sobotu, příp. neděli a maturitní zkouška je konána v období daného či následujícího kalendářního týdne, je tato skutečnost důvodem pro kladné vyřízení žádosti o přidělení náhradního termínu konání přijímací zkoušky,

    b. 

  od 2. dubna 2022 do 31. srpna 2022, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy v cizím jazyce,

    c. 

  od 1. června 2022 do 31. srpna 2022, pokud jde o doktorské studijní programy I,

    d. 

  od 1. ledna do 10. února 2023, pokud jde o doktorské studijní programy II.

 6. Pokud se podmínky přijetí ke studiu ověřují talentovou zkouškou, lze v odůvodněných případech konat talentové přijímací zkoušky i mimo termíny uvedené v bodě 5.

 7. Období pro ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu, včetně ověřování podmínky dosažení požadovaného vzdělání podle § 48 zákona o vysokých školách, se stanoví pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy I do 30. září 2022 a pro doktorské studijní programy II do 28. února 2023.

 8. Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním termínu, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2022 rozhodnuto, jakož i pro uchazeče, kteří prokazují splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, nebo kteří prokazují splnění podmínky ukončení studia v kterémkoli typu studijního programu nebo v magisterském studijním programu podle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, se stanoví období pro ověřování splnění podmínek přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitního vysvědčení, vysokoškolského diplomu) do 22. října 2022. Stejné období pro ověřování splnění podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče magisterských studijních programů, které navazují na bakalářský studijní program, a pro uchazeče doktorských studijních programů I, kteří absolvovali studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2022, a to pro případ doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 1 věty třetí nebo odst. 3 zákona o vysokých školách.

 9. Jedná-li se o studijní program uskutečňovaný v cizím jazyce, lze po projednání s rektorem stanovit lhůty pro podávání přihlášek i mimo termíny uvedené v bodě 4. a přijímací zkoušky konat i mimo termíny uvedené v bodě 5.

 10. Nelze-li dodržet termíny stanovené v bodech 1., 2., 4. a 5. v návaznosti na právě radou pro vnitřní hodnocení univerzity udělené oprávnění uskutečňovat studijní program, lze po projednání s rektorem ve výjimečných případech postupovat mimo uvedené termíny.

 11. Tímto harmonogramem se neřídí přijímání ke studiu související se zajištěním možnosti pokračovat ve studiu podle čl. 14b ŘPŘ.

 12. Tímto opatřením se zrušuje opatření rektora č. 7/2019.

 13. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2021.

V Praze dne 25. února 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


Poslední změna: 3. březen 2023 09:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám