Opatření rektora č. 53/2021

Název:

Testování zaměstnanců a další preventivní protiepidemická opatření na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Gestor:

Personální odbor RUK

Účinnost:

25. listopadu 2021

[zrušeno OR č. 2/2022]


Testování zaměstnanců a další preventivní protiepidemická opatření na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací a v souladu s nově vydanými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví vyhlašuji do odvolání v zájmu zajištění kontinuálního plnění všech pracovních povinností zaměstnanců Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) toto opatření.


Čl. 2 - Testování zaměstnanců

 1. Univerzita je jako zaměstnavatel povinna testovat ve smyslu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN ze dne 20. listopadu 2021 všechny své zaměstnance rychlými antigenními testy (RAT), a to buď samotesty, nebo prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb, a to alespoň jedenkrát týdně. První testy musí být provedeny nejpozději do pondělí 29. listopadu 2021. Zaměstnanci univerzity mohou test prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb podstoupit prozatím na adrese Celetná 13, Praha 1, případně bude změna zveřejněna na webových stránkách univerzity (www.cuni.cz).

 2. Povinnost testování se nevztahuje na

    a. 

  plně očkované zaměstnance, u kterých uplynulo alespoň 14 dní od dokončení očkovacího schématu,

    b. 

  zaměstnance, kteří prodělali COVID-19 v posledních 180 dnech,

    c. 

  zaměstnance, kteří podstoupili v posledních 7 dnech PCR-RT test nebo rychlý antigenní test (RAT) provedený zdravotníkem s negativním výsledkem.

 3. Zaměstnanci jsou povinni skutečnosti podle odstavce 2 zaměstnavateli prokázat, a to podle pokynů vedení součásti, na které jsou zařazeni, zpravidla svému přímému nadřízenému, vedení součásti nebo do elektronického systému. V případě změn rozhodných skutečností, jsou zaměstnanci povinni to obdobným způsobem hlásit. Zaměstnanci, kteří skutečnosti podle odstavce 4 nedoloží, jsou povinni podstoupit test podle odstavce 1.

 4. Jestliže zaměstnanec odmítne podstoupit test, univerzita tuto skutečnost nahlásí orgánu ochrany veřejného zdraví, zaměstnanec je povinen nosit po celou dobu respirátor, udržovat rozestup alespoň 1,5 m od dalších osob a stravovat se odděleně. Zaměstnavatel je povinen omezit setkávání takového zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru.

 5. V případě, že zaměstnanec odmítá testování, nesmí být fyzicky přítomen na pracovišti. Zaměstnanec se může zaměstnavatelem dohodnout na neplaceném pracovním volnu, případně mu zaměstnavatel může nařídit čerpání dovolené (pokud má zaměstnanec zbývající nárok k čerpání). Ve výjimečných a odůvodněných případech se může zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout na výkonu práce z domova. V případě, že tento postup není možný, je možné považovat odmítnutí testování za porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů a za překážku na straně zaměstnance.

 6. Univerzita vede evidenci provedených testů podle odstavce 1. V evidenci musí být jméno testované osoby, datum testování a výsledek testu.

 7. V případě, že výsledek testu zaměstnance u zaměstnavatele bude pozitivní, zaměstnanec má kromě jiného povinnost opustit pracoviště a žádat o konfirmační test, přičemž nepřítomnost na pracovišti do obdržení výsledku konfirmačního testu se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele.


Čl. 3

Zaměstnanec, u něhož se projeví jakýkoliv příznak onemocnění COVID 19 (zvýšená tělesná teplota nad 37,3 °C, suchý kašel, zhoršené dýchání, ztráta chuti nebo čichu, zažívací obtíže apod.), nesmí vstupovat na pracoviště a do budov univerzity.


Opatření na rektorátu a dalších součástech univerzity, jejichž ředitelé nebyli pověřeni k jednání v pracovněprávních věcech

Čl. 4 - Ochranné prostředky dýchacích cest

Nadále platí pro všechny zaměstnance povinnost nosit ve vnitřních prostorech budov ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének (mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR-15757/2020-61/MIN/KAN z 27. 10. 2021 účinné od 1. 11. 2021). Povinnost nosit ochranný prostředek nevzniká, pokud je zaměstnanec sám na pracovišti, ale vzniká ve chvíli, kdy do místnosti vejde „třetí“ osoba.


Čl. 5 - Pracovní porady a zasedání kolektivních orgánů

Pracovní porady a zasedání kolektivních orgánů mohou být být uskutečňovány distanční nebo hybridní formou s možností distančního připojení. Pokud porady a zasedání kolektivních orgánů probíhají osobně, je nutné dodržovat pravidla nošení ochranných prostředků dýchacích cest podle čl. 4.


Čl. 6 - Osobní přítomnost na pracovišti

V zájmu omezení setkávání zaměstnanců na pracovištích bude i nadále v přiměřené míře využívána forma práce z domova (H/O) v souladu s dohodami uzavřenými s jednotlivými zaměstnanci. O využití režimu práce z domova rozhodují vedoucí odborů a dalších pracovišť, přičemž zváží zajištění plnění úkolů pracoviště i efektivitu práce zaměstnanců v režimu H/O a sjednávají možné využití a rozsah práce z domova s přihlédnutím k výsledkům a efektivitě zcela individuálně.


Čl. 7 - Desinfekce prostor

 1. Vedoucí odborů a dalších pracovišť rektorátu univerzity jsou povinni bez zbytečného odkladu nahlásit výskyt nákazy nebo podezření na výskyt nákazy, jakož i nařízenou karanténu příslušnému prorektorovi, kancléři a kvestorovi. Současně s oznámením musí být identifikovány i prostory a kanceláře, ve kterých je třeba provést desinfekci.

 2. Kvestor zajistí ve spolupráci se Správou budov a zařízení bez zbytečného odkladu dezinfekci dotčených kanceláří a společných prostor.


Čl. 8 - Připravenost k plnění případných omezení

Vedoucí odborů a dalších pracovišť jsou povinni sledovat mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydávaná v souvislosti se současnou epidemiologickou situací. Pokud budou takovým opatřením zpřísněna epidemiologická opatření, zajistí neprodleně jejich realizaci v rámci svých kompetencí.


Čl. 9 - Závěrečné ustanovení

 1. Tímto opatřením se zrušuje opatření rektora č. 37/2021.

 2. Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 25. listopadu 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poslední změna: 13. leden 2022 15:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám