Opatření rektora č. 2/2022

Název:

Mimořádné opatření na univerzitě

K provedení:

-

Gestor:

Personální odbor

Účinnost:

15. ledna 2022

[zrušeno OR č. 9/2022]


Mimořádné opatření na univerzitě

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

S ohledem na současnou pandemickou situaci v České republice, uložené povinností k plošnému testování zaměstnanců a také očekávaný nástup rychle se šířících mutací onemocnění Covid-19 a s tím související nebezpečí, že pracovní kolektivy na fakultách a dalších součástech univerzity mohou být oslabeny umístěním zaměstnanců do izolace nebo karantény, vyhlašuji do odvolání v zájmu zajištění kontinuálního plnění všech pracovních povinností tato preventivní karanténní opatření:


Čl. 2 - Pracovní porady

Doporučuji konat pracovní porady nadále přednostně hybridní formou, ev. i formou distanční, pokud to povaha porady a příslušné vnitřní předpisy umožňují.


Čl. 3 - Výkon práce z domova

Doporučuji využít možnost výkonu práce z domova u těch zaměstnanců, u nichž to pracovní náplň umožňuje. Za tím účelem rozšiřuji možnost práce z domova u všech zaměstnanců univerzity v rozsahu nutném k realizaci a naplnění tohoto opatření nad rámec sjednaných dohod o výkonu práce z domova. Toto opatření po dobu své účinnosti mění a doplňuje opatření rektora č. 14/2020 o výkonu práce z domova (home office).


Čl. 4 - Testování

Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test ve smyslu mimořádného opatření ze dne 5. ledna 2022, č.j. MZDR 461/2022, nařizuji:


  a. 

nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, a to po celou dobu přítomnosti na pracovišti,

  b. 

dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a

  c. 

stravovat se odděleně od ostatních osob, když po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.


Způsob realizace a naplnění těchto podmínek a jejich kontrolu svěřuji do působnosti vedoucích zaměstnanců.


Čl. 5 - Výuka

Toto opatření se nedotýká probíhající výuky a zkoušení a není důvodem pro přechod na distanční výuku, ani nemůže být takto vykládáno z hlediska svých důsledků.


Čl. 6 - Závěrečná ustanovení

Opatření rektora č. 53/2021 se zrušuje.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. ledna 2022.
Příloha: Interní souhrnné informace k testování zaměstnanců UK
V Praze dne 12. ledna 2022

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poslední změna: 14. březen 2022 21:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám