Opatření rektora č. 46/2021

Název:

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2022

K provedení:

usnesení vlády č. 697 ze dne 30. září 2019

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

1. ledna 2022

[zrušeno OR č. 38/2022]


Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2022

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Tyto Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2022 (dále jen „Zásady“ a „UK“) se vydávají na základě § 7 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění a usnesení vlády ze dne 30. září 2019 č. 697 – „Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum“.

 2. Tyto Zásady ve smyslu právních předpisů uvedených v odstavci 1 upravují pravidla soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorských nebo magisterských studijních programů na UK (dále jen „Soutěž“ a „Projekty“).


Čl. 2 - Vnitřní grantové financování na UK

 1. Prostředky specifického vysokoškolského výzkumu jsou na UK podle Grantového řádu UK1 výhradně zdrojem vnitřního grantového financování.

 2. Systém vnitřního grantového financování na univerzitě je tvořen

    a. 

  Grantovou agenturou univerzity (dále jen „GA UK“),

    b. 

  Projekty specifického vysokoškolského výzkumu (dále jen „Projekty SVV“).

 3. Pravidla GA UK jsou stanovena v Grantovém řádu UK, v opatření rektora č. 35/2021, „Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy“2 a v opatření rektora č. 31/2021 – „Vyhlášení 19. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2021)“3.

 4. Pravidla Projektů SVV jsou stanovena v Grantovém řádu UK, v opatření rektora č. 5/2019, „Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově“4.

 5. Rozdělení prostředků specifického vysokoškolského výzkumu na GA UK a na Projekty SVV bude stanoveno v rozpočtu UK na rok 2022.


Čl. 3 - Pravidla projektů s počátkem řešení v roce 2022

 1. Projekty s počátkem řešení v roce 2022 splňují následující kritéria písmene c) Čl. 3 „Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum“ dle usnesení vlády ze dne 30. září 2019 č. 697:

    a. 

  studentská grantová soutěž probíhá na úrovni uchazeče nebo jeho součástí, které uskutečňují doktorský studijní program nebo magisterský studijní program (dále jen „součást uchazeče“); pokud studentské grantové soutěže probíhají na úrovni jednotlivých součástí uchazeče, řídí se stejnými zásadami studentské grantové soutěže,

    b. 

  studentský projekt předložený do studentské grantové soutěže je posuzován nejméně jedním oponentem, který se nepodílel na přípravě návrhu posuzovaného studentského projektu a který není členem řešitelského týmu posuzovaného návrhu studentského projektu,

    c. 

  řešitelem studentského projektu je student doktorského studijního programu uchazeče nebo akademický pracovník uchazeče

    d. 

  dalšími členy řešitelského týmu jsou studenti doktorského nebo magisterského studijního programu uchazeče nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci uchazeče; v případě studentského projektu, jehož řešitelem je student doktorského studijního programu uchazeče, je vždy členem řešitelského týmu školitel řešitele

    e. 

  řešitelský tým má nejvýše 50 osob,

    f. 

  počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu,

    g. 

  doba řešení studentského projektu je 12 až 36 kalendářních měsíců,

    h. 

  podpora na studentský projekt pro jeden kalendářní rok činí nejvýše 3 000 000 Kč, je-li řešitelem student doktorského studijního programu, nebo 5 000 000 Kč, je-li řešitelem akademický pracovník uchazeče,

    i. 

  podíl osobních nákladů nebo výdajů (včetně stipendií), spojených s účastí studentů doktorského nebo magisterského studijního programu jakožto řešitelů nebo dalších členů řešitelského týmu na řešení studentského projektu, na celkových osobních nákladech nebo výdajích (včetně stipendií), hrazených v rámci způsobilých nákladů studentského projektu, činí nejméně 75 %,

    j. 

  z podpory lze hradit náklady studentského projektu uskutečňovaného na výzkumném pracovišti právnické osoby jiné než je uchazeč pouze v případě, že se na základě dohody dané právnické osoby s uchazečem podle § 81 zákona o vysokých školách uskutečňuje na tomto pracovišti akreditovaný studijní program, v němž studují studenti, kteří jsou členy řešitelského týmu. Dalšími členy řešitelského týmu jsou při splnění podmínek v bodech e), f) a i) i vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci dané právnické osoby.


Čl. 4 - Pravidla projektů s počátkem řešení před účinností usnesení vlády č. 697 ze dne 30. září 2019

 1. Studentská grantová soutěž zahájená přede dnem schválení pravidel vládou České republiky se dokončí podle pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválených usnesením vlády České republiky ze dne 17. srpna 2009 č. 1021.

 2. Studentské projekty provedené podle pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválených usnesením vlády České republiky ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 se podle nich dokončí.


Čl. 5 - Zveřejnění údajů o podporovaných studentských projektech a o výsledcích těchto projektů

 1. Údaje o podporovaných projektech v rámci GA UK a Projektů SVV, o užití prostředků specifického vysokoškolského výzkumu a o vyhodnocení výsledků z této podpory dosažených budou zveřejněny do 31. března 2023.5


Čl. 6 - Zrušovací ustanovení

 1. Tímto opatřením se ruší opatření rektora č. 50/2020.
V Praze dne 18. listopadu 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poznámky

1

Statut UK a Grantový řád UK jsou zveřejněny na www.cuni.cz/uk-2535.html.

2

Zveřejněno na seznamu opatření rektora v roce 2021 https://cuni.cz/UK-10885.html.

3

Zveřejněno na seznamu opatření rektora v roce 2021 https://cuni.cz/UK-10885.html.

4

Zveřejněno na seznamu opatření rektora v roce 2019 https://cuni.cz/UK-9500.html a v roce 2020 https://cuni.cz/UK-10158.html.

5

Tyto údaje budou zveřejněny na http://www.cuni.cz/UK-3362.html.


Poslední změna: 8. listopad 2022 11:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám