Opatření rektora č. 21/2021

Název:

Způsob podávání žádostí o MSCA IF projekty na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Gestor:

OVaV

Účinnost:

14. května 2021


Způsob podávání žádostí o MSCA IF projekty na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Cílem opatření je v souladu se Strategickým záměrem Univerzity Karlovy (dále jen „UK“) zajistit kvalitu podávaných žádostí o projekty Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships (dále jen „MSCA IF“) tak, aby se zvýšila jejich šance uspět a motivovat seniorní akademiky a výzkumníky UK, aby aktivně vyhledávali kvalitní začínající vědecké pracovníky, kteří by se o MSCA IF na UK mohli ucházet. Cílem opatření je také nastavit pravidla podávání žádostí o projekty MSCA IF na UK tak, aby nedocházelo k podávání nekvalitních žádostí bez vědomí příslušného oddělení na jednotlivých fakultách a zároveň bez součinnosti s odborem pro vědu a výzkum rektorátu UK (dále jen „OVaV“). Při úspěšném podání žádosti je vhodné zvážit případné finanční ohodnocení supervizora ze strany RUK.


Čl. 2 - Mechanismus podání žádosti

  1. Všechny žádosti o MSCA IF projekty, u nichž je jako hostitelská organizace uvedena UK, musí projít včasnou kontrolou na příslušné fakultě a OVaV. Záměr podat projektový návrh supervizor nebo řešitel oznámí nejpozději 1. srpna daného roku na adresu .

  2. Odpovědný pracovník OVaV, který má ve své agendě projekty MSCA IF, musí být v žádosti uveden jako kontaktní osoba.

  3. Úplný projektový návrh je pak zaslán na OVaV elektronicky ( ), a to nejpozději dva týdny před uzávěrkou dané výzvy.

  4. Na základě kontroly všech částí může být žádost projektu s příslušnými komentáři vrácena žadateli k dopracování.


Čl. 3 - Další ustanovení

Nejsou-li splněny výše zmíněné podmínky, nelze jménem univerzity žádost o MSCA IF grant podat.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 14. května 2021.V Praze dne 11. května 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Poslední změna: 12. květen 2021 11:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám