Opatření rektora č. 44/2021

Název:

Zajišťování kybernetické bezpečnosti na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Gestor:

Bezpečnostní odbor,Ústav výpočetní techniky

Účinnost:

15. listopadu 2021


Zajišťování kybernetické bezpečnosti na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Cílem tohoto opatření je nastavení vnitřních procesů na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“) za účelem zajišťování kybernetické bezpečnosti (dále jen „KB“).

 2. Univerzita tímto opatřením provádí požadavky v oblasti KB vyplývající z obecně závazných právních předpisů1.


Čl. 2 - Personální zajištění oblasti KB

Za účelem zajišťování KB na univerzitě se zřizují:

  a. 

výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti na univerzitě (dále jen „výbor KB“) a

  b. 

pozice manažera kybernetické bezpečnosti univerzity (dále jen „manažer KB“).Výbor KB

Čl. 3 - Účel zřízení výboru KB

Výbor KB je zřízen k zajištění řízení kybernetické bezpečnosti ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích právních předpisů.


Čl. 4 - Činnost výboru KB

 1. Výbor KB zejména:

    a. 

  stanovuje cíle a strategii KB univerzity a koordinuje přípravu, implementaci a rozvoj jednotného Systému řízení bezpečnosti informací univerzity v oblasti KB (dále jen „SŘBI“),

    b. 

  projednává a doporučuje ke schválení rektorem koncepci bezpečnostní politiky a další dokumentaci v oblasti KB a kontroluje její implementaci v rámci univerzity,

    c. 

  pomáhá vytvářet koncept KB,

    d. 

  vyjadřuje se k návrhům a implementaci bezpečnostních procesů,

    e. 

  podílí se na hodnocení účinnosti bezpečnostních opatření, jejich důsledků i vhodnosti, jakož i na identifikaci jim odpovídajících alternativ vhodných pro univerzitu,

    f. 

  projednává zprávy z auditu, vydané a schválené auditorem KB univerzity,

    g. 

  informuje vedení univerzity o opatřeních v oblasti KB.

 2. Výbor KB dále projednává a předkládá rektorovi:

    a. 

  posouzení přijatelnosti či nepřijatelnosti identifikovaných kybernetických bezpečnostních rizik včetně stanovení přijatelné míry rizika,

    b. 

  návrhy rozpočtu na opatření pro oblast KB,

    c. 

  návrhy na stanovení pořadí důležitosti realizace jednotlivých bezpečnostních opatření a bezpečnostních projektů navržených manažerem KB.

 3. Výbor KB projednává a předkládá rektorovi závaznou bezpečnostní dokumentaci v oblasti KB, a to zejména:

    a. 

  organizaci a související dokumentaci SŘBI,

    b. 

  seznam informačních a komunikačních systémů zahrnutých do rozsahu SŘBI,

    c. 

  zprávy z přezkoumání SŘBI,

    d. 

  prohlášení o aplikovatelnosti SŘBI.

 4. O své činnosti výbor KB předkládá rektorovi informativní zprávu nejméně jednou ročně. V případě identifikace kybernetického bezpečnostního incidentu podá rektorovi zprávu manažer KB.

 5. V oblasti ochrany osobních údajů výbor KB spolupracuje s pověřencem pro ochranu osobních údajů a projednává zprávy z auditu vydané a schválené auditorem pro ochranu osobních údajů a zprávy z testování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.


Čl. 5 - Složení výboru KB

 1. Výbor KB má nejméně 3 členy, které jmenuje a odvolává rektor.

 2. Členy výboru KB jsou minimálně:

    a. 

  prorektor pro IT nebo člen kolegia rektora zodpovědný za oblast KB – předseda výboru KB,

    b. 

  manažer KB – v případě, že je tato funkce vykonávána právnickou osobou, zastupuje tuto osobu ve výboru KB jím zmocněná fyzická osoba nebo člen jejího statutárního orgánu,

    c. 

  vedoucí nebo člen bezpečnostního týmu CSIRT-CUNI počítačové sítě univerzity.

 3. Výbor může na své schůze zvát další relevantní osoby.


Čl. 6 - Práva a povinnosti členů výboru KB

 1. Členové výboru KB mají právo podílet se aktivně na činnosti výboru KB, vznášet dotazy, náměty, připomínky k projednávaným zprávám a návrhům, uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů.

 2. Členové výboru KB jsou povinni účastnit se jeho schůzí a plnit úkoly, kterými je výbor KB pověřil.

 3. Předseda výboru KB zejména:

    a. 

  řídí a organizuje činnost výboru KB,

    b. 

  vydává stanoviska, doporučení a další dokumenty výboru KB,

    c. 

  ukládá, na základě rozhodnutí výboru KB, úkoly v oblasti KB a koordinuje jejich plnění s cílem dosažení souladu informačních a komunikačních systémů univerzity s požadavky právních předpisů a interními normativními akty.

    d. 

  na základě jednání výboru KB předkládá rektorovi schválené návrhy dokumentů, či požadavků na uskutečnění výdajů z finančních zdrojů univerzity na zabezpečení nutné míry KB.

 4. V nepřítomnosti předsedy výboru KB plní jeho úkoly jím určený jiný člen výboru KB.

 5. Chod výboru KB zajišťuje po administrativní a organizační stránce Ústav výpočetní techniky univerzity.

 6. Schůze výboru KB jsou svolávány podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců.

 7. Výbor KB může usnesením přijmout Jednací řád výboru KB univerzity.


Manažer KB

Čl. 7

 1. Činnost Manažera KB může být vykonávána zaměstnancem univerzity, případně zajišťována prostřednictvím externího subjektu – právnické nebo podnikající fyzické osoby.

 2. Manažer KB je přímo podřízen rektorovi a je vždy členem výboru KB. V rámci organizační struktury rektorátu je zařazen v kanceláři rektora.

 3. Manažer KB je pověřen komunikací s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“), včetně případů řešení kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů.

 4. Manažer KB zejména:

    a. 

  odpovídá za plánování a řízení realizace kybernetických bezpečnostních projektů schválených výborem KB tak, aby informační a komunikační infrastruktura univerzity poskytovala služby v této oblasti v souladu s právní úpravou v oblasti KB,

    b. 

  odpovídá za vytvoření a chod SŘBI, včetně průběžného testování prevence až po eliminaci následků a vyhodnocení kybernetických incidentů na univerzitě,

    c. 

  odpovídá za zajištění schopnosti univerzity implementovat opatření ukládaná kybernetickým zákonem,

    d. 

  průběžně analyzuje vývoj SŘBI a vyhodnocuje identifikovaná kybernetická rizika, detekované kybernetické bezpečnostní události a odhalené kybernetické incidenty a předkládá o tom zprávu, jejímž obsahem jsou i návrhy na zmírnění nepřijatelných rizik a návrhy na změnu priorit bezpečnostních projektů, a to pravidelně každé pololetí výboru KB,

    e. 

  je oprávněn stanovit

  1. rozsah a hranice SŘBI (s ohledem na aktiva a organizační bezpečnost), ve kterém určí, kterých organizačních částí a technických prvků se SŘBI týká,

  2. jednotnou metodiku pro identifikaci a hodnocení aktiv a metodiku pro stanovení kritérií pro přijatelnost rizik,

  3. cíle kontinuity činností a strategii (plán) řízení kontinuity další činnosti pro oblast KB,

  4. provozní pravidla a postupy SŘBI,

  5. plán zvládání rizik, který obsahuje cíle a přínosy bezpečnostních opatření pro zvládání rizik včetně určení osoby zajišťující prosazování bezpečnostních opatření,

    f. 

  podílí se na schvalování závazných norem pro výběr, unifikaci a systemizaci technických a programových prostředků informačních technologií univerzity,

    g. 

  v případě projektů týkajících se informačních systémů se podílí se na přípravě a organizaci akceptačního řízení, včetně bezpečnostního testování,

    h. 

  kontroluje po věcné stránce formulaci zadávacích požadavků veřejných zakázek na výstavbu a modernizaci informačních a komunikačních systémů univerzity, či na pořízení dodávek či služeb, jejichž komponenty mohou mít vliv na KB univerzity, z hlediska standardů KB a poskytuje součinnost zadavateli v zadávacích řízeních týkající se vyřešení otázek souvisejících s KB,

    i. 

  řídí proces řešení kybernetické bezpečnostní události, nebo kybernetického incidentu a rozhoduje o způsobu řešení,

    j. 

  rozhoduje o realizaci bezpečnostního opatření na základě informací z monitorovacích a dohledových systémů, rozhodnutí výboru KB, nebo NÚKIB,

    k. 

  zajišťuje

  1. detekci kybernetických bezpečnostních událostí,

  2. zpracovávání zpráv o hodnocení aktiv a rizik a prohlášení o aplikovatelnosti, které obsahuje přehled zavedených bezpečnostních opatření,

  3. u dodavatelů pravidelné hodnocení rizik, provádění kontrol zavedených bezpečnostních opatření u poskytovaných služeb a odstraňování zjištěných nedostatků,

  4. aktualizaci SŘBI a příslušné dokumentace dle výsledků auditů nebo významných změn a vyhodnocení účinnosti bezpečnostních opatření,

  5. aktualizaci zprávy o hodnocení aktiv a rizik, bezpečnostní politiky; plánu zvládání rizik a plánu rozvoje bezpečnostního povědomí,

  6. realizaci reaktivních opatření vydaných NÚKIB,

  7. součinnost při provádění kontrolních auditů prováděných NÚKIB,

    l. 

  navrhuje změny strategie KB univerzity a bezpečnostní politiky SŘBI,

    m. 

  vypracovává plán rozvoje bezpečnostního povědomí a s tímto plánem seznamuje výbor KB,

    n. 

  koordinuje opatření ke zvýšení bezpečnostního povědomí v organizaci včetně školení a cvičení KB,

    o. 

  odpovídá za stanovení pravidel pro dodavatele, která zohledňují potřeby SŘBI.

 5. Manažer KB je oprávněn vyžadovat:

    a. 

  od rektora

  1. určení osob pro výkon rolí garantů aktiv a provedení základní identifikace aktiv,

    b. 

  od garantů primárních aktiv zpracování a předložení

  1. účelu systému a podmínek jeho provozování,

  2. identifikovaných primárních aktiv a jejich rizik,

  3. ohodnocení přijatelnosti těchto rizik,

  4. stanovení bezpečnostních parametrů (úrovní) systémem poskytovaných služeb,

    c. 

  od garantů podpůrných aktiv a administrátorů (tzv. power users)

  1. identifikování podpůrných aktiv a jejich rizik,

  2. ohodnocení přijatelnosti těchto rizik včetně možnosti přenesení rizik,

  3. vyhodnocení účinnosti kybernetických bezpečnostních opatření.


Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 8 - Přechodná ustanovení

 1. Pozice manažera KB bude obsazena do konce ledna 2022.

 2. Pozice garantů aktiv, architekta KB a auditora KB budou obsazeny do konce dubna 2022.

 3. Do konce dubna 2022 předloží manažer KB analýzu bezpečnostních rizik.


Čl. 9 - Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. listopadu 2021.
V Praze dne 11. listopadu 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poznámky

1

Zejména zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii.


Poslední změna: 13. prosinec 2022 08:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám