Opatření rektora č. 42/2022

Název:

Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů UNCE, Primus, SVV a GAUK pro rok 2023

K provedení:

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

1. ledna 2023

[Zrušeno OR č. 8/2024]


Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se stanoví podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech, týkajících se interních programů Univerzitních výzkumných center (dále jen „UNCE“), Primus, Specifického vysokoškolského výzkumu (dále jen “SVV”) a Grantové agentury UK (dále jen “GAUK”) na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“).


Konkrétně se stanoví:

  a. 

v rámci programu UNCE podrobnosti o průběžné zprávě za roky 2020, 2021 a 2022; o přehledu vynaložených finančních prostředků za rok 2022,

  b. 

v rámci programu Primus podrobnosti o průběžných a závěrečných zprávách projektů řešených za rok 2022,

  c. 

v rámci SVV podrobnosti o závěrečných zprávách za rok 2022 a v rámci SVV a GAUK podrobnosti o fakultních přehledech za rok 2022.


Čl. 2 Průběžná zpráva projektů UNCE


 1. Průběžná zpráva předkládaná po třech letech činnosti centra UNCE se vztahuje k období roků 2020–2022. Vyplňuje se do předepsaného formuláře, zveřejněného na webových stránkách UK nejpozději 10. ledna 2023.

 2. Průběžná zpráva obsahuje zejména

    a. 

  souhrnný popis dosavadní činnosti centra včetně dosažených výsledků se stručným komentářem a zhodnocením celkového kariérního růstu juniorských řešitelů,

    b. 

  údaje o počtu osob participujících na činnosti centra, platné ke dni 31. 12. 2022 (uvádějí se zvlášť za každou fakultu / VŠ ústav); zdůvodnění personálních změn, ke kterým došlo v roce 2022; jmenný seznam v kategorii seniorů a juniorů,

    c. 

  5–10 nejvýznamnějších vědeckých výsledků (výstupů) centra za hodnocené období se zdůvodněním jejich přínosu a se zvýrazněním jmen juniorských autorů,

    d. 

  přehled publikačních výstupů a dosažených výsledků za sledované období u všech juniorských řešitelů.

 3. Průběžnou zprávu předkládá příslušný koordinátor nebo referent evidence aktivit prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkanů všech participujících fakult (ředitelů VŠ ústavů).

 4. Termín pro předložení průběžné zprávy se stanovuje na 28. února 2023.

 5. Ke všem průběžným zprávám se bude vyjadřovat komise. Závěry komise budou předloženy Vědecké radě UK.

Čl. 3 Přehled vynaložených finančních prostředků UNCE za rok 2022

 1. Přehled vynaložených finančních prostředků, včetně evidence změn ve složení seniorů a juniorů a úplných údajů o dalších členech řešitelského kolektivu za rok 2022, vkládá příslušný koordinátor nebo referent evidence aktivit prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkanů všech participujících fakult (ředitelů VŠ ústavů). Vložení přehledu do systému bude umožněno od 1. února 2023.

 2. Termín pro vložení přehledů se stanovuje na 28. února 2023. 


Čl. 4 Průběžná zpráva projektu Primus za rok 2022

 1. Průběžnou zprávu za rok 2022 předkládají všechny projekty Primus 5. kola soutěže a všechny projekty z 3. a 4. kola soutěže, u nichž bylo schváleno prodloužení financování nebo ukončí řešení až v průběhu roku 2023.

 2. Průběžná zpráva obsahuje zejména

    a. 

  souhrnný popis celkové činnosti v roce 2022 včetně seznamu obhájených  kvalifikačních prací (diplomové, rigorózní, disertační); doporučený rozsah 2–3 strany,

    b. 

  seznam nejvýznamnějších výsledků (publikačních výstupů) dosažených v roce 2022,

    c. 

  údaje o počtu osob v řešitelském týmu včetně personálních změn za rok 2022,

    d. 

  přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2022, který se vyplňuje v modulu  GAP informačního systému IS Věda v okně pro vložení formuláře průběžné zprávy. 


 3. Průběžná zpráva se vyplňuje do předepsaného formuláře, který bude zveřejněn na webových stránkách UK nejpozději 11. ledna 2023

 4. Průběžnou zprávu předkládá příslušný koordinátor nebo referent evidence aktivit prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkana fakulty (ředitele VŠ ústavu) hlavního řešitele; v případě projektu realizovaného na více součástech UK je nutné souhlasné vyjádření děkanů (ředitelů) všech zúčastněných fakult (VŠ ústavů) i spoluřešitele. Vložení zprávy do systému bude umožněno od 1. února 2023.

 5. Termín pro předložení průběžné zprávy se stanovuje na 28. února 2023 ve 14 hodin.

 6. Všechny průběžné zprávy budou předloženy příslušné komisi a souhrn následně Vědecké radě UK.


Čl. 5 Závěrečné zprávy končících projektů Primus

 1. Závěrečnou zprávu předkládají všechny projekty 4. kola soutěže Primus s výjimkou těch,  u nichž bylo v roce 2022 schváleno prodloužení financování, a končící projekty předchozích  kol, jimž bylo schváleno prodloužení financování. Není-li uvedeno jinak, vztahuje se závěrečná zpráva k celému období realizace projektu.

 2. Závěrečná zpráva se vyplňuje do předepsaného formuláře, který bude zveřejněn ve veřejné  části internetových stránek UK nejpozději 11. ledna 2023.

 3. Závěrečná zpráva obsahuje zejména popis celkové činnosti, seznam publikačních výstupů,  celkové slovní zhodnocení výsledků a přehled vynaložených finančních prostředků za rok  2022. Projekty, u nichž je stanoven pozdější termín ukončení než 31. prosince 2022, předloží také přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2022.

 4. Závěrečnou zprávu předkládá příslušný koordinátor nebo referent evidence aktivit prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkana fakulty (ředitele VŠ ústavu). Vložení zprávy do systému  bude umožněno od 1. února 2023.

 5. Termín pro předložení závěrečné zprávy se v případě projektů, které ukončí svoji činnost k 31. prosinci 2022, stanovuje na 31. března 2023 ve 14 hodin. Projekty se  stanoveným pozdějším termínem ukončení předkládají závěrečnou zprávu do tří měsíců od ukončení projektu.

 6. Všechny závěrečné zprávy budou předloženy příslušné komisi a souhrn včetně výsledků Vědecké radě UK.


Čl. 6 Žádosti o prodloužení financování projektů Primus 5. kola soutěže

 1. Žádost o prodloužení financování projektu Primus mohou podat všechny projekty 5. kola soutěže Primus.

 2. Žádost o prodloužení financování se vyplňuje do předepsaného formuláře, který bude zveřejněn ve veřejné části internetových stránek UK nejpozději 11. ledna 2023.

 3. Žádost o prodloužení obsahuje zejména

    a. 

  souhrnný popis celkové činnosti projektu za dosavadní dobu řešení,

    b. 

  popis náplně projektu v době prodloužení,

    c. 

  popis a anotaci předpokládaného ERC grantu / jiného významného zahraničního grant

    d. 

  požadovanou délku prodloužení financování projektu,

    e. 

  návrh rozpočtu na dobu prodloužení.


 4. Žádost o prodloužení předkládá příslušný koordinátor nebo referent evidence aktivit prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkana fakulty (ředitele VŠ ústavu).

 5. Žádosti o prodloužení financování lze odevzdávat v termínu od 1. dubna do 20. dubna  2023 do 14 hodin.

 6. Všechny žádosti o prodloužení financování budou předloženy k projednání příslušné komisi, Mezinárodní radě UK a Vědecké radě UK. O prodloužení financování projektu rozhoduje rektor. Výsledky budou oznámeny nejpozději 30. září 2023.


Čl. 7 Průběžné a závěrečné zprávy SVV a fakultní přehledy SVV a GAUK

 1. Průběžné a závěrečné zprávy o dosažených výsledcích projektů SVV i fakultní přehledy SVV a GAUK se podávají prostřednictvím formulářů dostupných na https://cuni.cz/UK-3362.html.

 2. Lhůta pro podání průběžných a závěrečných zpráv SVV a fakultních přehledů SVV a GAUK se stanovuje na 10. února 2023 ve 14 hodin.


Čl. 8 Závěrečná ustanovení

 1. Tímto opatřením se zrušují

    a. 

  Opatření rektora č. 48/2021 - Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE, Primus, SVV a GAUK.

    b. 

  Opatření rektora č. 31/2020 – Vyhlášení 18. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2021).

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2023


V Praze dne 20. prosince 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka


.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoslední změna: 21. únor 2024 08:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám