Opatření rektora č. 8/2024

Název:

Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů UNCE, Primus, SVV a GAUK pro rok 2024

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

20. února 2024


Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů UNCE, Primus, SVV a GAUK pro rok 2024

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Tímto opatřením se stanoví podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se interních programů Univerzitních výzkumných center (dále jen „UNCE“), Primus, Specifického vysokoškolského výzkumu (dále jen “SVV”) a Grantové agentury UK (dále jen “GAUK”) na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“).

 2. Konkrétně se stanoví:

    a. 

  v rámci programu UNCE podrobnosti o závěrečné zprávě u projektů 2. kola a podrobnosti o přehledu vynaložených finančních prostředků za rok 2023,

    b. 

  v rámci programu Primus podrobnosti o průběžných a závěrečných zprávách u projektů řešených za rok 2023,

    c. 

  v rámci SVV podrobnosti o závěrečných zprávách za rok 2023 a v rámci SVV a GAUK podrobnosti o fakultních přehledech za rok 2023.


Čl. 2 Závěrečná zpráva projektů UNCE

 1. Závěrečná zpráva u ukončených projektů 2. kola UNCE se vztahuje k celému období realizace. Vyplňuje se do předepsaného formuláře zveřejněného na webových stránkách UK.

 2. Závěrečná zpráva obsahuje zejména:

    a. 

  souhrnný popis celkové činnosti centra včetně dosažených výsledků se stručným komentářem a zhodnocením celkového kariérního růstu juniorských řešitelů,

    b. 

  údaje o počtu všech osob participujících na činnosti centra platné ke dni 31. 12. 2023 (uvádějí se zvlášť za každou fakultu / VŠ ústav); zdůvodnění personálních změn, ke kterým došlo v roce 2023 (případně za celou dobu řešení); jmenný seznam v kategorii seniorů a juniorů,

    c. 

  nejvýznamnější vědecké výsledky (výstupy) centra za celé období se zdůvodněním jejich přínosu a se zvýrazněním jmen juniorských autorů,

    d. 

  přehled publikačních výstupů a dosažených výsledků za celé období u všech juniorských řešitelů.

 3. Závěrečnou zprávu předkládá příslušný koordinátor nebo referent evidence aktivit prostřednictvím modulu PAS informačního systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkanů všech participujících fakult, resp. ředitelů VŠ ústavů.

 4. Termín pro předložení závěrečné zprávy se stanovuje na 1. dubna 2024 ve 14:00 hodin.

 5. Ke všem závěrečným zprávám se bude vyjadřovat komise. Závěry komise budou předloženy Vědecké radě UK.


Čl. 3 Přehled vynaložených finančních prostředků UNCE za rok 2023

 1. Přehled vynaložených finančních prostředků, včetně evidence změn ve složení seniorů a juniorů a úplných údajů o dalších členech řešitelského kolektivu za rok 2023, vkládá příslušný koordinátor nebo referent evidence aktivit prostřednictvím modulu PAS informačního systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkanů všech participujících fakult, resp. ředitelů VŠ ústavů. Vložení přehledu do systému je umožněno od 1. února 2024.

 2. Termín pro vložení přehledů se stanovuje na 1. dubna 2024 ve 14:00 hodin.


Čl. 4 Průběžná zpráva projektu Primus za rok 2023

 1. Průběžná zpráva za rok 2023 se předkládá u všech projektů Primus 6. kola soutěže a u všech projektů z 4. a 5. kola soutěže, u nichž bylo schváleno prodloužení financování nebo prodloužení standardní doby řešení.

 2. Průběžná zpráva obsahuje zejména:

    a. 

  souhrnný popis celkové činnosti v roce 2023 včetně seznamu obhájených kvalifikačních prací (diplomové, rigorózní, disertační); doporučený rozsah 2–3 strany,

    b. 

  seznam nejvýznamnějších výsledků (publikačních výstupů) dosažených v roce 2023,

    c. 

  údaje o počtu osob v řešitelském týmu včetně personálních změn za rok 2023,

    d. 

  přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2023, který se vyplňuje v modulu PAS informačního systému IS Věda v okně pro vložení formuláře průběžné zprávy.

 3. Průběžná zpráva se vyplňuje do předepsaného formuláře zveřejněného na webových stránkách UK.

 4. Průběžnou zprávu předkládá příslušný koordinátor nebo referent evidence aktivit prostřednictvím modulu PAS informačního systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkana fakulty, resp. ředitele VŠ ústavu, hlavního řešitele; v případě projektu realizovaného na více součástech UK je nutné souhlasné vyjádření děkanů všech zúčastněných fakult, resp. ředitelů VŠ ústavů, i spoluřešitele. Vložení zprávy do systému je umožněno od 1. února 2024.

 5. Termín pro předložení průběžné zprávy se stanovuje na 29. února 2024 ve 14:00 hodin.

 6. Všechny průběžné zprávy budou předloženy příslušné komisi a souhrn následně Vědecké radě UK.


Čl. 5 Závěrečné zprávy končících projektů Primus

 1. Závěrečná zpráva se předkládá u všech projektů 5. kola soutěže Primus s výjimkou těch, u nichž bylo schváleno prodloužení financování nebo prodloužení standardní doby řešení, a u končících projektů předchozích kol, jimž bylo schváleno prodloužení financování. Není-li uvedeno jinak, vztahuje se závěrečná zpráva k celému období realizace projektu.

 2. Závěrečná zpráva se vyplňuje do předepsaného formuláře zveřejněného ve veřejné části internetových stránek UK.

 3. Závěrečná zpráva obsahuje zejména popis celkové činnosti, seznam publikačních výstupů, celkové slovní zhodnocení výsledků a přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2023. U projektů, u nichž je stanoven pozdější termín ukončení než 31. prosinec 2023, se předkládá také přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2023.

 4. Závěrečnou zprávu předkládá příslušný koordinátor nebo referent evidence aktivit prostřednictvím modulu PAS informačního systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkana fakulty, resp. ředitele VŠ ústavu. Vložení zprávy do systému je umožněno od 1. února 2024.

 5. Termín pro předložení závěrečné zprávy se v případě projektů, které ukončí svoji činnost k 31. prosinci 2023, stanovuje na 1. dubna 2024 ve 14:00 hodin. U projektů se stanoveným pozdějším termínem ukončení se předkládá závěrečná zpráva do tří měsíců od ukončení projektu.

 6. Všechny závěrečné zprávy budou předloženy příslušné komisi a souhrn včetně výsledků Vědecké radě UK.


Čl. 6 Průběžné a závěrečné zprávy SVV a fakultní přehledy SVV a GAUK

 1. Průběžné a závěrečné zprávy o dosažených výsledcích projektů SVV i fakultní přehledy SVV a GAUK se podávají prostřednictvím formulářů dostupných na www.cuni.cz/uk-3362.html.

 2. Lhůta pro podání průběžných a závěrečných zpráv SVV a fakultních přehledů SVV a GAUK se stanovuje na 23. února 2024 ve 14:00 hodin.


Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se opatření rektora č. 42/2022, Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů UNCE, Primus, SVV a GAUK pro rok 2023.

 2. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dne 20. února 2024.


V Praze dne 15. února 2024

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poslední změna: 21. únor 2024 08:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám