Opatření rektora č. 14/2021

Název:

Mimořádné stipendium Miroslava Vlčka

K provedení:

§ 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách a čl. 9 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

Gestor:

OSZS

Účinnost:

1. května 2021


Mimořádné stipendium Miroslava Vlčka

Čl. 1 - Preambule

 1. Na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“) se zřizuje Mimořádné stipendium Miroslava Vlčka (dále jen „stipendium“). Toto stipendium zřizují i další partnerské univerzity v rámci projektu Study in Prague.

 2. Stipendium je určeno studentům cizojazyčných studijních programů, kteří nad rámec studijních povinností přispěli k šíření dobrého jména univerzity v Česku či zahraničí, zapojili se do výzkumných či vzdělávacích projektů či se zapojili do jiné aktivity ve prospěch dalších zahraničních studentů univerzity.

 3. Stipendium se poskytuje ve formě stipendia v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách a čl. 9 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.


Čl. 2 - Stipendium

 1. Stipendium mohou obdržet studenti všech typů cizojazyčných studijních programů univerzity.

 2. Hlavním kritériem je přínos studenta nad rámec studijních povinností k šíření dobrého jména univerzity v Česku či zahraničí, zapojení do výzkumných či vzdělávacích projektů či jiná aktivita směřující ve prospěch dalších zahraničních studentů univerzity.

 3. Stipendium se přiznává jednorázově ve výši 30.000 Kč.

 4. Stipendium může být přiznáno za dobu studia daného studijního programu pouze jednou.

 5. Stipendium se každý rok přiznává vždy právě jednomu studentovi. Výjimkou jsou společné počiny či projekty, v takovém případě každý student obdrží výši stipendia podle odstavce 3.

 6. O přiznání stipendia rozhoduje rektor na návrh prorektora pro studijní záležitosti univerzity na základě nominací fakult a prorektorů univerzity.


Čl. 3 - Společná ustanovení

 1. Stipendium se uděluje jednou ročně, nominace jsou přijímány od 30. června do 1. října a předání ocenění vždy proběhne v listopadu. K slavnostnímu předání bude organizována společná akce konsorcia projektu Study in Prague, kde budou všichni vybraní studenti sedmi partnerských univerzit oceněni.

 2. Administrativní a organizační zabezpečení agendy stipendia, včetně informování o možnosti získat toto stipendium zajišťuje Odbor pro studium a záležitosti studentů rektorátu univerzity.


Čl. 4 - Závěrečná ustanovení

 1. Stipendium se zřizuje se souhlasem konsorcia projektu Study in Prague.

 2. Náklady na stipendium budou hrazeny z rozpočtů určených k naplňování cílů celouniverzitního Opatření č. 14 pro Institucionální plán 2021 a Program na podporu strategického řízení VŠ 2022 – 2025.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. května 2021.
V Praze dne 12. dubna 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poslední změna: 20. duben 2021 18:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám