Opatření rektora č. 32/2023


Název:

Pravidla pro poskytnutí prostředků z fondu mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Gestor:

EPMO RUK

Účinnost:

1. července 2023


Pravidla pro poskytnutí prostředků z fondu mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Dle čl. 4 odst. 5 Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově (dále jen „Principy“), schvalovaných Akademickým senátem Univerzity Karlovy (dále jen „UK“) pro každý kalendářní rok, se vytvářejí zdroje na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK (dále jen „fond na investiční rozvoj“). Toto opatření v podrobnostech upravuje postup při podávání žádostí o poskytnutí prostředků z takto alokovaných zdrojů financování, jakož i postup posouzení a vyhodnocení žádostí včetně náležitostí rozhodnutí rektorky UK.


Část I. Vymezení účelu pro zisk podpory a způsobu financování

Čl. 2 Základní formy možné podpory

 1. Podpora z fondu na investiční rozvoj (dále jen „podpora“) může být poskytnuta ve formě:

    a. 

  finanční podpory akcí s předpokládaným celkovým rozpočtem ve výši minimálně 200 mil. Kč (včetně DPH), resp. pro fakulty a součásti s ročním rozpočtem nižším než 80 mil. Kč ve výši minimálně 2,5-násobku rozpočtu realizující fakulty nebo součásti UK (dále jen „součásti“);

    b. 

  mimořádné pomoci.

 2. Žádosti součástí o podporu pro obě kategorie podle odstavce 1 se podávají k rukám rektorky ve dvou termínech v kalendářním roce, a to do konce března a do konce září. Podání žádosti mimo tyto termíny je možné jen za zcela mimořádných okolností, jejichž řešení neumožňuje odklad do řádného termínu podání. O důvodnosti podání žádosti mimo termín a jejím dalším projednání rozhoduje rektorka.

 3. Pro podporu akcí spadajících do kategorie podle odstavce 1 písm. a) je Odborem výstavby Rektorátu UK (dále jen „RUK“), za spolupráce Ekonomického, personálního a mzdového odboru RUK, vedena evidence předběžných avíz žádostí o podporu ze strany součástí. Přitom platí, že:

    a. 

  avízo by mělo obsahovat minimálně následující údaje:

  • identifikaci součásti UK,

  • identifikaci investiční akce, pro kterou je žádost o podporu podána,

  • předpokládanou výší podpory, o niž bude žádáno,

  • předpokládaný harmonogram podání žádosti,

  • zdůvodnění;

    b. 

  aktualizace evidence o nová předběžná avíza žádostí bude počínaje rokem 2024 realizována ve dvou termínech, a to do konce března a do konce září daného kalendářního roku, a to vždy pro období příštích čtyřech let,

    c. 

  pro již evidovaná avíza žádostí jsou fakulty a součásti povinny oznámit případné aktualizace evidovaných údajů,

    d. 

  zahrnutí předběžného avíza žádosti o podporu akce do evidence žádným způsobem nepodmiňuje přidělení podpory dle řádné žádosti dle odstavce 2 v budoucnu.

 4. Pro podporu formou mimořádné pomoci podle odstavce 1 písm. b) není, z důvodu povahy těchto akcí, kdy se zpravidla jedná o neplánované situace, obdobná evidence vedena. Případná předběžná avíza žádostí o podporu ze strany součástí jsou zasílána rektorce a kvestorovi.


Čl. 3 Způsob financování

 1. Podpora obou kategorií podle čl. 2 odst. 1 má primárně charakter zápůjčky. Podpora formou nevratného příspěvku činí maximálně 20 % celkové podpory poskytnuté pro danou jednotlivou akci. Při rozhodnutí o poskytnutí nevratného příspěvku se bude posuzovat zejména ekonomická situace součásti, charakter investiční akce, především ve vztahu k energetické úspornosti, výše požadované podpory jako celku a její vztah k ekonomické situaci součásti.

 2. Poskytnutí nevratného příspěvku je vyhrazeno zpravidla na podporu akcí s přímou vazbou na energetickou úsporu (udržitelnost), resp. vedoucích ke snížení energetické náročnosti.

 3. U podpory charakteru zápůjčky musí být obsahem rozhodnutí vždy i postup splácení ve formě závazného splátkového kalendáře, jehož délka (vč. případného odkladu zahájení splácení) zpravidla činí až 10 let, přičemž nepřesáhne 20 let. Počátkem splátkového kalendáře je rok následující po roce, v němž byla poskytnuta poslední část zápůjčky.

 4. Výše jednotlivých ročních splátek by zpravidla neměla přesáhnout 10 % celkových prostředků rozepisovaných na danou součást v rozpisu příspěvků a dotací za poslední známý rok. Při hodnocení adekvátnosti výše jednotlivých splátek se přihlíží také k disponibilním zůstatkům fondů FRIM, FPP, FÚUP a RF, jejich tvorbě a čerpání za aktuální rok, dva předcházející roky a dále do budoucna za dobu trvání akce a předpokládanou dobu splácení.

 5. Prostředky fondu na investiční rozvoj mohou být využity ke krytí nákladů investiční i neinvestiční povahy, přičemž jejich rozdělení musí být v žádosti specifikováno.

 6. Při rozhodování o žádostech dbá rektorka na to, aby celkový rozsah nových závazků ze zápůjček v daném kalendářním roce odpovídal alespoň výši jedné poloviny zdrojů, které jsou dle Principů vyčleněny pro podporu v rámci mimořádné pomoci.


Část II. Společná ustanovení

Čl. 4 Náležitosti žádostí

 1. Žádosti o podporu podle čl. 2 odst. 2 musí obsahovat:

    a. 

  identifikaci součásti UK,

    b. 

  identifikaci investiční akce, pro kterou je žádost o podporu podána,

    c. 

  podrobné údaje o způsobu financování investiční akce, zejména podílu vlastních zdrojů součásti UK (a to včetně výnosů z prodeje nemovitostí), a to v případě akce mimo mimořádnou pomoc včetně uvedení disponibilních a plánovaných disponibilních zůstatků fondů FRIM, FPP, FÚUP a RF, rozsahu i odhadovaného rozsahu převodů mezi fondy, čerpání FRIM mimo vlastní investiční akci, tvorba FRIM z odpisů a ze zisku, a plánovaného čerpání FPP a FÚUP, to vše za aktuální rok, dva předcházející roky a dále do budoucna za dobu trvání akce a předpokládanou dobu splácení; vlivu realizace investiční akce na hospodaření součásti (v průběhu vlastní realizace – např. nutnost nákladů na pronájem prostor; ekonomický výhled v období po dokončení akce – např. zvýšení příjmů součásti po zvýšení kapacity, výše nákladů na provoz, úspory v rámci údržby nemovitostí apod.),

    d. 

  podrobné zdůvodnění podané žádosti s vysvětlením vzniku objektivních skutečností, které vedou k podání žádosti; v případě žádosti o mimořádnou pomoc ve formě zápůjčky a nevratného příspěvku se zvláštním zřetelem k důvodům pro poskytnutí takové mimořádné pomoci, které musí spočívat na skutečnostech, jež v rámci realizace investiční akce nastaly a které nebylo možno předem předvídat, ani odvrátit (zejm. změny legislativy, neočekávaný nárůst cen, potřeba nepředvídaných víceprací, naléhavá potřeba zajištění náhradních výukových nebo jiných prostor či jiné mimořádné okolnosti a situace),

    e. 

  návrh způsobu financování (viz čl. 3).

 2. Přílohou č. 1 tohoto opatření je formulář, pomocí něhož součást sumarizuje údaje týkající se financování akce a který je zpravidla předložen společně s žádostí.

 3. Po nahlášení předběžného avíza žádostí o podporu ze strany součástí dle čl. 2 odst. 3 může být proces přípravy vlastní žádosti ze strany součástí konzultován s příslušnými odbory RUK, zejména Ekonomickým, personálním a mzdovým odborem RUK a Odborem výstavby RUK.

 4. Každá žádost se posuzuje individuálně.

 5. Rektorka podané žádosti předá k projednání a posouzení kvestorovi a prorektorovi s gescí za rozvoj. Následně jsou žádosti projednány na zasedání komise pro investiční rozvoj a dislokace. Kvestor odpovídá za přípravu podkladů pro rozhodnutí rektorky o žádostech, a to tak, aby rektorka mohla návrhy rozhodnutí projednat nejpozději na červnovém zasedání Akademického senátu UK pro žádosti podané do konce března, a nejpozději na prosincovém zasedání Akademického senátu UK pro žádosti podané do konce září daného kalendářního roku.


Čl. 5 Postup projednání a posouzení žádostí

 1. Kvestor a prorektor s gescí za rozvoj jednotlivé žádosti posoudí z hlediska naplnění podmínek pro poskytnutí pomoci v rámci dané investiční akce, a to zejména s přihlédnutím k postupu investiční akce, způsobu jejího financování, zapojení všech prostředků a fondů příslušné fakulty, možnosti financování z jiných zdrojů, a to jak zdrojů interních, tak případně i zdrojů externích (úvěrové financování), a to včetně vyhodnocení efektivity takto použitelných zdrojů. Posouzena budou i další hlediska, která mají pro rozhodnutí o žádosti význam. V případě potřeby si vyžádají doplnění dokumentace o další relevantní informace.

 2. Všechny podklady k žádosti jsou poskytnuty členům komise pro investiční rozvoj a dislokace. Na zasedání komise je žádost projednána a přijato k ní stanovisko.

 3. Pokud některou ze žádostí bude možno profinancovat zcela nebo zčásti z vnitřních zdrojů, zprostředkuje kvestor uzavření dohody mezi příslušnými součástmi UK o výši poskytnutého financování a způsobu jeho splácení. Využití vnitřních zdrojů UK může mít pouze formu zápůjčky.

 4. V případě potřeby mohou kvestor a prorektor s gescí za rozvoj vyvolat jednání se zástupci dotčených součástí UK k projednání všech relevantních skutečností ve vztahu k podané žádosti.

 5. Na základě posouzení a případného projednání žádostí kvestor a prorektor s gescí za rozvoj předloží rektorce návrh rozhodnutí o jednotlivých žádostech.


Čl. 6 Rozhodnutí rektorky

 1. Rektorka rozhodne o každé žádosti individuálně. Rektorka při přijímání rozhodnutí přihlíží i ke struktuře a obsahu ostatních žádostí a zejména pak i k předpokládanému a očekávatelnému investičnímu rozvoji UK, jeho prioritám a strategickým cílům, a to v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

 2. Rektorka může žádost ponechat v navrhované podobě, může výši podpory snížit nebo změnit způsob financování (viz čl. 3), než jak byl navržen v žádosti. V odůvodněných případech může rektorka žádost zcela odmítnout. Rektorka informuje o tomto záměru dotčenou součást UK před projednáním žádosti v Akademickém senátu UK.

 3. Rektorka předloží jednotlivé žádosti a návrhy rozhodnutí o nich ke stanovisku Akademickém senátu UK, a to nejpozději na červnové zasedání Akademického senátu UK pro žádosti podané do konce března, a nejpozději na prosincové zasedání Akademického senátu UK pro žádosti podané do konce září daného kalendářního roku. Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech lze konkrétní žádost a návrh rozhodnutí předložit Akademickému senátu UK na kterékoliv zasedání během roku.

 4. Rektorka vydá rozhodnutí po vyjádření Akademického senátu UK. Pokud je podpora poskytována formou zápůjčky, musí být součástí rozhodnutí vždy i postup splácení ve formě závazného splátkového kalendáře.


Čl. 7 Projednávání žádostí o úpravu již poskytnutých podpor

 1. V případě vzniku skutečností, které neumožňují realizovat podporu ve schválené podobě, je tato skutečnost součástí bezodkladně komunikována rektorce a kvestorovi. Tato skutečnost je zanesena do evidence předběžných avíz žádostí o podporu ze strany součástí podle čl. 2 odst. 3.

 2. V případě nutnosti úpravy již poskytnuté podpory se pro proces podávání upravené žádosti, jejího projednání, posouzení, vyhodnocení i rozhodnutí rektorky uplatní ustanovení čl. 4, 5 a 6 přiměřeně.


Část III. Ustanovení přechodná a závěrečná

Čl. 8 Přechodné ustanovení

 1. Součásti nahlásí předběžná avíza žádostí dle č. 2 odst. 3 pro období let 2023–2026  do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto opatření.

 2. Rozhodnutí, která byla učiněna přede dnem účinnosti tohoto opatření, zůstávají nadále beze změny v platnosti.


Čl. 9 Závěrečné ustanovení

 1. Opatření rektora č. 17/2021 se zrušuje.

 2. Součástí tohoto opatření je Příloha č. 1 – formulář zdůvodnění financování akce

 3. Toto Opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2023.


Praze dne 23. června 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Příloha č. 1 – formulář zdůvodnění financování akce.

Příloha č. 1 – formulář zdůvodnění financování akce


Poslední změna: 27. červen 2023 10:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám