Opatření rektora č. 47/2021

Název:

Pravidla pro rozdělení prostředků určených na zabezpečení činnosti rad vědních oblastí programu Cooperatio

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

1. ledna 2022

[zrušeno OR č. 23/2023]


Pravidla pro rozdělení prostředků určených na zabezpečení činnosti rad vědních oblastí programu Cooperatio

Článek 1 - Úvodní ustanovení

 1. Toto opatření navazuje na opatření rektora č. 18/2021 Zásady programu Cooperatio (dále jen “Zásady“).

 2. Účelem tohoto opatření je stanovení pravidel pro rozdělení prostředků určených na zabezpečení činnosti rad vědních oblastí v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) Zásad (dále jen "prostředky") a nakládání s nimi.


Článek 2 - Rozdělení prostředků

 1. Prostředky se využijí

    a. 

  z 60% na úhradu odměn pro koordinátory rad vědních oblastí (dále jen “koordinátor“) a

    b. 

  ze 40% na úhradu odměn členů rad dle článku 3, odst. 11, písm. b) Zásad.

 2. Toto rozdělení se provádí každoročně v rámci rozpisu příspěvků a dotací institucionálního charakteru.1


Článek 3 - Odměna koordinátora

 1. Odměna koordinátora se skládá:

    a. 

  z pevné složky, která se přiznává všem koordinátorům ve shodné výši, a

    b. 

  z pohyblivé složky, která se přiznává pouze koordinátorům vědních oblastí, do nichž se zapojila více než jedna součást, a skládá se z příplatků za každou další součást nad počet jedné zapojenou do příslušné vědní oblasti (dále jen “nadpočetná součást“).

 2. Roční výše pevné složky odměny pro koordinátora, vč. všech odvodů, je rovna podílu dvou třetin částky dle dle čl. 2, odst. 1 a) a počtu ustavených rad vědních oblastí.

 3. Výše příplatku dle odst. 1, písm. b) je rovna podílu součtu nadpočetných součástí všech vědních oblastí a jedné třetiny částky dle čl. 2, odst. 1 a).

 4. Odměnu koordinátora vyplácí rektorát zpravidla ve dvou pololetních splátkách.


Článek 4 - Odměny pro členy rady a za práci pro radu

 1. Výše prostředků určených na odměny pro zástupce koordinátorů, ostatní členy rad či za práci pro rady, o jejichž užití v dané vědní oblasti rozhoduje koordinátor, je pro každou vědní oblast dána počtem členů rady, přičemž za každého člena rady se započte hodnota podílu celkového počtu obsazených pozic v radách vědních oblastí a částky dle čl. 2, odst. 1 b).

 2. Odměnu vyplatí rektorát na základě žádosti koordinátora v nejbližším možném výplatním termínu.


Článek 5 - Závěrečná ustanovení

 1. O využití prostředků nerozdělených dle čl. 3 a 4 rozhoduje prorektor pověřený dle čl. 13, odst. 2 Zásad.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022.V Praze dne 18. listopadu 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poznámky

1

Čl. 49 odst. 1 Statutu.


Poslední změna: 9. květen 2023 11:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám