Opatření rektora č. 23/2023

Název:

Pravidla pro rozdělení prostředků určených na zabezpečení činnosti rad vědních oblastí programu Cooperatio

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

15. května 2023


Pravidla pro rozdělení prostředků určených na zabezpečení činnosti rad vědních oblastí programu Cooperatio

Článek 1 - Úvodní ustanovení

 1. Toto opatření navazuje na opatření rektora  č. 22/2023 - Zásady programu Cooperatio (dále jen “Zásady“).

 2. Účelem tohoto opatření je stanovení pravidel pro rozdělení prostředků určených na zabezpečení činnosti rad vědních oblastí (dále jen “rad”) v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) Zásad (dále jen "prostředky") a nakládání s nimi.

Článek 2 - Rozdělení prostředků

Prostředky se využijí:

  a. 

z 80 % na úhradu odměn pro koordinátory/koordinátorky vědních oblastí, jejich zástupce/zástupkyně a další členy/členky rad, případně další pracovníky/pracovnice, kteří se na činnosti rady podílí podle čl. 3, a

  b. 

z 20 % na úhradu motivačních odměn pro koordinátory/koordinátorky vědních oblastí podle pravidel v čl. 4.


Článek 3 – Způsob rozdělení prostředků mezi členy/členky rady

 1. Výše prostředků určených na odměny pro členy/členky rady konkrétní vědní oblasti je určena třemi složkami:

    a. 

  70 % fixní část

    b. 

  10 % bonifikace za kooperaci

    c. 

  20 % kompenzace za velikost rady

 2. Fixní část (čl. 3 odst. 1 písm. a) je rozdělena rovnoměrně mezi jednotlivé vědní oblasti.

 3. Bonifikace za kooperaci (čl. 3 odst. 1 písm. b) je rozdělena mezi jednotlivé vědní oblasti poměrně s ohledem na počet nadpočetných součástí dané vědní oblasti, kde počet nadpočetných součástí je dán počtem součástí ve vědní oblasti ponížen o 1.

 4. Kompenzace za velikost rady (čl. 3 odst. 1 písm. c) je rozdělena mezi jednotlivé vědní oblasti poměrně s ohledem na počet členů rady dané vědní oblasti.

 5. O rozdělení odměn pro jednotlivé členy/členky rady rozhoduje koordinátor/ka. Výše odměny pro koordinátora dosahuje nejvýše 25 % celkových prostředků na odměny pro danou vědní oblast podle čl. 3, odst. 1.

 6. Z prostředků je možné ve výjimečných případech odměnit také další pracovníky/pracovnice, kteří/které se na činnosti rad podílí (např. administrativní složky), a to do maximální výše 20 % celkové částky pro vědní oblast určené podle čl. 3 odst. 1.

 7. Návrh rozdělení odměn podle tohoto článku se předkládá rektorovi/rektorce.

 8. Společně s návrhem rozdělení odměn odevzdává koordinátor/ka stručnou zprávu o činnost rady prostřednictvím formuláře, jehož vzor připraví Odbor vědy a výzkumu.

 9. O vyplacení odměn rozhoduje rektor/rektorka.


Článek 4 – Způsob rozdělení motivačních odměn pro koordinátory/koordinátorky

 1. Podkladem pro rozdělení prostředků podle tohoto článku je zpráva o činnosti rady podle čl. 3 odst. 8.

 2. O výši a vyplacení motivační odměny pro jednotlivé koordinátory/koordinátorky rozhoduje rektor/rektorka.


Článek 5 – Způsob vyplácení odměn

 1. Odměny jsou vypláceny v jedné splátce zpravidla na konci kalendářního roku.

 2. Prostředky na odměny budou zaslány na jednotlivé součásti z rektorátu.


Článek 6 - Závěrečná ustanovení

 1. Toto rozdělení se provádí každoročně v rámci rozpisu příspěvků a dotací institucionálního charakteru.

 2. O vvyužití prostředků nerozdělených rozhoduje prorektor pověřený dle čl. 13 odst. 2 Zásad.

 3. Opatření rektora č. 47/2021 se zrušuje.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. května 2023.


V Praze dne 3. května 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoslední změna: 9. květen 2023 10:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám