Opatření rektora UK v roce 2014

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.

English versions are available here.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

6. 1. 2014

2/2014

Společný diplom vydávaný absolventům studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou

[zrušeno OR č. 61/2017]

čl. 11 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

10. 1. 2014

3/2014

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2014

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

15. 1. 2014

4/2014

Zpracování osobních údajů studentů, uchazečů o studium a zaměstnanců Univerzity Karlovy

-

1. 2. 2014

5/2014

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2015/2016

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Řád přijímacího řízení (dále jen „ŘPŘ UK“)

1. 2. 2014

6/2014

Harmonogram akademického roku 2014/15

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 2. 2014

7/2014

Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově v Praze

[zrušeno OR č. 33/2015]

§ 16 odst. 3 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

30. 1. 2014

8/2014

Zřizovací listina Rady celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 40/2017]

čl. 3 odst. 6 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

30. 1. 2014

9/2014

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení  a řízení  pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů

[změněno OR č. 17/2014]

[změněno OR č. 26/2017]

[zrušeno OR č. 35/2019]

čl. 5, čl. 11 a čl. 13 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy

1. 2. 2014

OVaV

10/2014

Statut Stipendia Václava Havla

[změněno OR č. 17/2015]

[zrušeno OR č. 51/2015]

-

1. 2. 2014

11/2014

Statut Edice Václava Havla

-

1. 2. 2014

NK

12/2014

Změna opatření rektora č. 3/2010 (Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy)

[zrušeno OR č. 2/2017]

čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy

10. 2. 2014

13/2014

Statut Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy v Praze

[změněno OR č. 8/2015]

[zrušeno OR č. 1/2017]

-

12. 3. 2014

14/2014

Změna Opatření rektora č. 6/2010

[zrušeno OR č. 23/2016]

čl. 18a odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 7 Rigorózního řádu UK

17. 4. 2014

15/2014

Změna Opatření rektora č. 31/2009

[zrušeno OR č. 33/2017]

-

2. 5. 2014

16/2014

Vlajková dekorace ve Velké aule Karolina

[zrušeno OR č. 30/2021]

-

17. 4. 2014

Historická komise

17/2014

Změna Opatření rektora č. 9/2014

[zrušeno OR č. 35/2019]

čl. 5, čl. 11 a čl. 13 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy

5. 5. 2014


18/2014

Lhůty pro vyřizování podání doručených Univerzitě Karlově

-

5. 5. 2014

OSS

19/2014

Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu

[změněno OR č. 22/2015]

[zrušeno OR č. 36/2017]

-

1. 10. 2014

20/2014

Zřizovací listina Rady absolventů Univerzity Karlovy v Praze

[zrušeno OR č. 12/2017]

-

1. 7. 2014

21/2014

Změna Opatření rektora č. 31/2009

[zrušeno OR č. 33/2017]

-

1. 7. 2014

22/2014

Změna Opatření rektora č. 34/2009

[zrušeno OR č. 41/2017]

čl. 2 odst. 2 Grantového řádu Univerzity Karlovy

1. 9. 2014

23/2014

Vyhlášení 12. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2015)

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

1. 9. 2014

24/2014

Statut Mezinárodní rady Univerzity Karlovy

Zrušeno [OR č. 6/2023]

-

1. 9. 2014

OVaV

25/2014

Výkon vnitřního auditu na Univerzitě Karlově v Praze

[zrušeno OR č. 35/2017]

-

1. 9. 2014

26/2014

Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově

[změněno OR č. 12/2016]

[zrušeno OR č. 28/2018]

-

1. 9. 2014

IPSC

27/2014

Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy v Praze

[zrušeno OR č. 2/2017]

čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

15. 9. 2014

28/2014

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2014/2015

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

15. 10. 2014

29/2014

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2014/2015

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

15. 10. 2014

30/2014

Vyhlášení 6. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2015)

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze

1. 11. 2014

31/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

32/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

33/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

34/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

35/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

36/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

37/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

38/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

39/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

40/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

41/2014

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na Univerzitě Karlově

[změněno OR č. 7/2020]

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. 12. 2014

OVAK

PO

42/2014

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2015

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

30. 11. 2014

43/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 12. 2014

44/2014

Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2014

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 8 odst. 5 Zásad Univerzitních výzkumných center


8. 12. 201445/2014

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2015

[zrušeno OR č. 12/2017]

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

8. 12. 2014


46/2014

Termín a další podrobnosti k předkládání průběžné zprávy o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově v Praze za rok 2014

[zrušeno OR č. 12/2017]

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

12. 12. 201447/2014

Pravidla kontrolní činnosti na Univerzitě Karlově

1. 1. 2015

OK

48/2014

Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 46/2017]

zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, v platném znění

1. 1. 2015

49/2014

Zacházení s návykovými látkami a prekursory drog na Univerzitě Karlově


zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, v platném znění

1. 1. 2015

OVaV

50/2014

Poskytování příspěvku univerzity ze sociálního fondu na školkovné a na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu

[doplňuje OR č. 26/2007]

[novelizováno OR č. 5/2016]

[zrušeno OR č. 30/2018]

čl. 16b odst. 3 písm. b) a e) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy

1. 1. 2015

EO

51/2014

Centrální evidence grantů, projektů, podpory v režimu „de minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu a inovací

[zrušeno OR č. 53/2017]


-

1. 1. 2015


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní techniky
Poslední změna: 10. leden 2024 08:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám