Opatření rektora UK v roce 2014

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

6. 1. 2014

2/2014

Společný diplom vydávaný absolventům studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou

[zrušeno OR č. 61/2017]

čl. 11 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

10. 1. 2014

3/2014

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2014

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

15. 1. 2014

4/2014

Zpracování osobních údajů studentů, uchazečů o studium a zaměstnanců Univerzity Karlovy

-

1. 2. 2014

5/2014

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2015/2016

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Řád přijímacího řízení (dále jen „ŘPŘ UK“)

1. 2. 2014

6/2014

Harmonogram akademického roku 2014/15

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 2. 2014

7/2014

Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově v Praze

[zrušeno OR č. 33/2015]

§ 16 odst. 3 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

30. 1. 2014

8/2014

Zřizovací listina Rady celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 40/2017]

čl. 3 odst. 6 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

30. 1. 2014

9/2014

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení  a řízení  pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů

[změněno OR č. 17/2014]

[změněno OR č. 26/2017]

čl. 5, čl. 11 a čl. 13 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy

1. 2. 2014

OVaV

10/2014

Statut Stipendia Václava Havla

[změněno OR č. 17/2015]

[zrušeno OR č. 51/2015]

-

1. 2. 2014

11/2014

Statut Edice Václava Havla

-

1. 2. 2014

NK

12/2014

Změna opatření rektora č. 3/2010 (Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy)

čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy

10. 2. 2014

13/2014

Statut Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy v Praze

[změněno OR č. 8/2015]

[zrušeno OR č. 1/2017]

-

12. 3. 2014

14/2014

Změna Opatření rektora č. 6/2010

[zrušeno OR č. 23/2016]

čl. 18a odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 7 Rigorózního řádu UK

17. 4. 2014

15/2014

Změna Opatření rektora č. 31/2009

[zrušeno OR č. 33/2017]

-

2. 5. 2014

16/2014

Vlajková dekorace ve Velké aule Karolina

-

17. 4. 2014

Historická komise

17/2014

Změna Opatření rektora č. 9/2014

čl. 5, čl. 11 a čl. 13 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy

5. 5. 2014


18/2014

Lhůty pro vyřizování podání doručených Univerzitě Karlově

-

5. 5. 2014


19/2014

Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu

[změněno OR č. 22/2015]

[zrušeno OR č. 36/2017]

-

1. 10. 2014

20/2014

Zřizovací listina Rady absolventů Univerzity Karlovy v Praze

[zrušeno OR č. 12/2017]

-

1. 7. 2014

21/2014

Změna Opatření rektora č. 31/2009

[zrušeno OR č. 33/2017]

-

1. 7. 2014

22/2014

Změna Opatření rektora č. 34/2009

[zrušeno OR č. 41/2017]

čl. 2 odst. 2 Grantového řádu Univerzity Karlovy

1. 9. 2014

23/2014

Vyhlášení 12. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2015)

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

1. 9. 2014

24/2014

Statut Mezinárodní rady Univerzity Karlovy

-

1. 9. 2014

OVaV

25/2014

Výkon vnitřního auditu na Univerzitě Karlově v Praze

[zrušeno OR č. 35/2017]

-

1. 9. 2014

26/2014

Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově

[změněno OR č. 12/2016]

[zrušeno OR č. 28/2018]

-

1. 9. 2014

IPSC

27/2014

Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy v Praze

[zrušeno OR č. 2/2017]

čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

15. 9. 2014

28/2014

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2014/2015

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

15. 10. 2014

29/2014

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2014/2015

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

15. 10. 2014

30/2014

Vyhlášení 6. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2015)

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze

1. 11. 2014

31/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

32/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

33/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

34/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

35/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

36/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

37/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

38/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

39/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

40/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2014

41/2014

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na Univerzitě Karlově

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. 12. 2014

OK

42/2014

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2015

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

30. 11. 2014

43/2014

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 12. 2014

44/2014

Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2014

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 8 odst. 5 Zásad Univerzitních výzkumných center


8. 12. 201445/2014

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2015

[zrušeno OR č. 12/2017]

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

8. 12. 2014


46/2014

Termín a další podrobnosti k předkládání průběžné zprávy o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově v Praze za rok 2014

[zrušeno OR č. 12/2017]

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

12. 12. 201447/2014

Pravidla kontrolní činnosti na Univerzitě Karlově

1. 1. 2015

OK

48/2014

Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 46/2017]

zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, v platném znění

1. 1. 2015

49/2014

Zacházení s návykovými látkami a prekursory drog na Univerzitě Karlově


zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, v platném znění

1. 1. 2015

OVaV

50/2014

Poskytování příspěvku univerzity ze sociálního fondu na školkovné a na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu

[doplňuje OR č. 26/2007]

[novelizováno OR č. 5/2016]

[zrušeno OR č. 30/2018]

čl. 16b odst. 3 písm. b) a e) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy

1. 1. 2015

EO

51/2014

Centrální evidence grantů, projektů, podpory v režimu „de minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu a inovací

[zrušeno OR č. 53/2017]


-

1. 1. 2015


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní techniky
Poslední změna: 11. červen 2019 11:30 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám