Opatření rektora UK č. 20/2014

Název:

Zřizovací listina Rady absolventů Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

--

Účinnost:

1. července 2014

[zrušeno OR č. 12/2017]


Zřizovací listina Rady absolventů Univerzity Karlovy v Praze

Čl. 1 – Rada absolventů Univerzity Karlovy v Praze

 1. Rada absolventů Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Rada absolventů“) je poradním orgánem rektora Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „UK“) pro oblast práce s absolventy.

 2. Rada absolventů zejména

    a. 

  podílí se na tvorbě koncepčních a programových materiálů z oblasti práce s absolventy,

    b. 

  usnadňuje komunikaci napříč UK zaměřenou na výměnu zkušeností a koordinaci aktivit v oblasti práce s absolventy,

    c. 

  dává podněty k tvorbě dlouhodobého záměru UK, jeho ročních aktualizací a jejich hodnocení a

    d. 

  analyzuje vnější poptávku po realizaci práce s absolventy na UK a iniciuje odpovídající kroky pro její naplnění.

Čl. 2 – Členové Rady absolventů

 1. Členy Rady absolventů jmenuje a odvolává rektor. Rada absolventů je minimálně devítičlenná.

 2. Členy Rady absolventů jsou zejména členové kolegia rektora, zástupci fakult a zástupci Informačního, poradenského a sociálního centra UK. Předsedou Rady absolventů je rektorem určený prorektor.

 3. Funkční období člena Rady absolventů je tříleté. Členem Rady absolventů lze být jmenován opakovaně.

 4. Členství v Radě absolventů je nezastupitelné.

 5. Člen Rady absolventů se může své funkce vzdát. Členství zaniká dnem následujícím po dni doručení písemné rezignace rektorovi UK.

Čl. 3 – Jednací řád Rady absolventů, tajemník, zabezpečení činnosti

 1. Pravidla pro svolávání zasedání Rady absolventů a pro jednání Rady absolventů upravuje Jednací řád Rady absolventů, který je přílohou této zřizovací listiny.

 2. Tajemníkem Rady absolventů bez hlasovacího práva je referent pro Klub Alumni, kterým je zaměstnancem rektorátu UK.

 3. Administrativní zajištění Rady absolventů je realizováno Informačním, poradenským a sociálním centrem UK.

Čl. 4 – Čestní členové Rady absolventů

 1. Čestné členy Rady absolventů jmenuje a odvolává rektor UK.

 2. Čestnými členy Rady absolventů jsou zejména zástupci existujících fakultních absolventských spolků a externí poradci a odborníci nebo významní absolventi UK.

 3. Čestný člen Rady absolventů dává podněty k tvorbě plánů práce s absolventy a nabízí své zkušenosti z oblasti práce s absolventy.

 4. Povinností čestného člena Rady absolventů není účastnit se každého jednání Rady absolventů.

Čl. 5 – Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.V Praze dne 26. června 2014prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor UK--- příloha k opatření rektora č. 20/2014 ---


Jednací řád Rady absolventů Univerzity Karlovy v Praze:

Čl. 1

Tento řád upravuje Pravidla pro svolávání zasedání Rady absolventů Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Rada absolventů“) a pro jednání Rady absolventů.

Čl. 2

 1. Zasedání Rady absolventů svolává její předseda nebo jím stanovený zástupce z řad členů Rady absolventů nejméně dvakrát ročně, minimálně jedenkrát v každém semestru.

 2. Časový plán zasedání Rady absolventů na akademický rok stanoví její předseda v návaznosti na harmonogram akademického roku. Konání zasedání i mimo tento časový plán je přípustné.

 3. Na každé zasedání se členům Rady absolventů zasílá pozvánka s programem a podklady k jeho jednotlivým bodům alespoň 14 dní předem. Zasílání pozvánek a podkladů zabezpečuje tajemník Rady absolventů.

 4. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu objektivní časové tísně nebo aktuální naléhavosti otázky, mohou být podkladové materiály z rozhodnutí předsedy Rady absolventů zaslány později, popřípadě rozdány při zahájení zasedání.

 5. Pokud se člen nemůže zúčastnit zasedání Rady absolventů, oznámí to předem tajemníkovi Rady absolventů.

Čl. 3

 1. Zasedání Rady absolventů řídí předseda Rady absolventů nebo jím pověřený zástupce z řad členů Rady absolventů.

 2. Pracovní program zasedání stanovuje předseda Rady absolventů. Zasedání Rady absolventů organizačně připravuje a zajišťuje tajemník Rady absolventů.

 3. Člen Rady absolventů může navrhnout zařazení bodu programu. Jsou-li třeba k jeho projednání písemné podklady, předá je s alespoň třítýdenním předstihem tajemníkovi Rady absolventů.

 4. Zasedání Rady absolventů je neveřejné. Předseda Rady absolventů může přizvat ke konkrétnímu projednávanému bodu programu osoby, jichž se projednávaný bod bezprostředně týká nebo další hosty.

 5. Rada absolventů je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen Rady absolventů má jeden hlas.

 6. Rada absolventů přijímá usnesení hlasováním. Usnesení Rady absolventů je přijato, pokud se pro ně vyslovila alespoň nadpoloviční většina z přítomných členů Rady absolventů.

 7. Z jednání Rady absolventů je pořizován zápis včetně prezenční listiny. Zápis je zasílán členům Rady absolventů a rektorovi..doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám